Utrikesministeriet söker kandidater till Europeiska kommittén för sociala rättigheter

Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 2 september 2022 anmäla sig som kandidater för uppdraget som medlem i Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

Europeiska kommittén för sociala rättigheter övervakar genomförandet av den europeiska sociala stadgan och den reviderade europeiska sociala stadgan genom förfarandet för kollektiva klagomål och parternas periodiska rapportering. Kommittén består av 15 självständiga medlemmar. Medlemmarna utnämns av ministerkommittén.

Medlemmarnas mandatperiod är sex år och de kan omväljas en gång. Mandatperioden för de medlemmar som nu väljs är den 1 januari 2023–31 december 2028.

Den som väljs till uppdraget förutsätts ha erkänd kompetens inom stadgans tillämpningsområde och verifierat goda kunskaper i ett av Europarådets officiella språk (engelska eller franska) och gärna även kunskaper i det andra officiella språket. Kommitténs arbetsspråk är engelska och franska.

Medlemmarna i kommittén har personliga mandat och ska vara självständiga och oberoende och kunna fungera effektivt som medlemmar av kommittén. Kommittén sammanträder årligen till flera möten, som i allmänhet hålls i Strasbourg i Frankrike.

Intresserade ombeds anmäla sig till utrikesministeriet senast fredagen den 2 september 2022 före tjänstetidens utgång kl. 16.15 genom anmälan till adressen kirjaamo.um@formin.fi eller utrikesministeriet, registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet (märk kuvertet "ECSR").

Till intresseanmälan ska fogas en meritförteckning på det ena eller båda av Europarådets officiella språk samt fullständiga kontaktuppgifter.

Ytterligare upplysningar om uppdraget ger

  • enhetschefen Krista Oinonen, tfn 0295 351 172, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40)
  • lagstiftningsrådet Päivi Rotola-Pukkila, tfn 0295 350 756, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40)
  • e-post: fornamn.efternamn@formin.fi