Utrikesminister Valtonen har hört civilsamhällesorganisationer inför mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

I enlighet med etablerad praxis har utrikesministeriet bjudit in företrädare för civilsamhällesorganisationer för att diskutera frågor som Finland önskas lyfta fram vid 55:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Diskussionen med det civila samhället hölls den 12 februari. Företrädarna för över 40 civilsamhällesorganisationer diskuterade aktuella frågor tillsammans med utrikesminister Elina Valtonen. Frågor som deltagarna tog upp under diskussionen var barnens rättigheter och civilbefolkningens säkerhet i Ukraina, Gaza och Sudan samt det civila samhällets krympande handlingsutrymme bland annat i Belarus, Iran, Myanmar och Sri Lanka.

Minister Elina Valtonen sitter vid bordet och Tiina Jortikka-Laitinen står bakom talarstolen. Framför dem sitter representanter för civilsamhällesorganisationer.
Utrikesminister Elina Valtonen diskuterade med representanter för civilsamhällesorganisationer före FN:s råd för mänskliga rättigheters 55: e session. Mötet leddes av ambassadören för mänskliga rättigheter Tiina Jortikka-Laitinen.

Det civila samhället blir viktigare när tiderna är osäkra

Minister Valtonen framhöll vikten av dialog i dessa globalt svåra och osäkra tider. ”Det finns dock hopp och det är viktigt att organisationer och medborgare tar ställning till aktuella frågor”, sade ministern när hon inledde mötet.

Ministern berättade att Finland stöttar rådets undersökningskommission som samlar in bevismaterial om de kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de krigsförbrytelser som begås i samband med Rysslands anfallskrig mot  Ukraina. Avsikten är att undersökningskommissionens mandat förnyas på rådets möte.  Ministern uttryckte sin oro över civilbefolkningens katastrofala läge i Gaza, vilket rådet också bör beakta i sitt arbete.

Minister Valtonen tackade civilsamhällesorganisationerna för det viktiga arbete de gör i dessa svåra tider. Ministern bekräftade att Finland står bakom rådets ställningstaganden om att skydda de mänskliga rättigheterna i olika länder. Enligt ministern är det av stor vikt att man också under och efter konflikter tänker på dem som har det sämst ställt: ”Återuppbyggnaden ska utgå från de mest utsatta.”

Barnens rättigheter måste tryggas i konflikter

Civilsamhällesorganisationerna betonade vikten av integration av rättigheterna för barn. Konflikterna i Gaza och Sudan riskerar barns tillgång till mat och ökar behovet av psykosocialt stöd under och efter konflikterna. Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkar djupt ukrainska barn. 

Organisationerna uttryckte oro över kvinnornas rättigheter i kriser och konflikter. Könsrelaterat våld är allt vanligare i konflikter. Man måste ta större hänsyn till de fredsfrämjande kvinnoorganisationernas verksamhet. Även personer med funktionsnedsättning i Ukraina bör beaktas. Behovet att skydda äldre personer väckte också diskussion.

Utöver integrationen av barns och ungas rättigheter önskade organisationerna att Finland bidrar till barns och ungas delaktighet i beslutsfattandet på internationella forum. Organisationerna lyfte särskilt fram det civila samhällets krympande handlingsutrymme och uppmanade Finland att vidta konkreta åtgärder för att stötta människorättsförsvararna. Rådet för mänskliga rättigheter kan bidra till organisationernas delaktighet till exempel genom att även i fortsättningen ge  organisationerna möjlighet att delta i mötena på distans. 

Det önskas också att Finland lyfter fram frågor som gäller bland annat klimat- och naturkriser och genomför åtgärder för att hjälpa studenter som flyr konflikter. 

Finland fortsätter sitt enträgna arbete för att främja de mänskliga rättigheterna

Finland är medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2022–2024. Rådet sammanträder tre gånger per år. Just nu pågår förberedelserna inför årets första möte som allt som allt är rådets 55:e session. Mötet hålls den 26 februari–5 april.

På det första mötet kommer rådet att behandla till exempel Rysslands anfallskrig mot Ukraina och människorättsläget i Palestinska området. Därtill diskuterar rådet skyddet och tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna till exempel i Belarus, Iran, Afghanistan, Sydsudan, Sudan och Myanmar. Tematiska frågor som rådet sätter sig in i gäller till exempel rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, skyddet av människorättsförsvarare, desinformation, religions- och samvetsfrihet samt barnens rättigheter.

Finland har också egna initiativ i rådet som Finland driver på tillsammans med partnerländerna. När det rör sig om resolutionen om rätten till adekvat boende, kommer Finland denna gång att framhålla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Finland kommer att lägga fram en ny resolution med målet att öka FN-medlemmarnas medvetenhet om den diskriminering och det våld som intersexpersoner möter och om deras rätt till hälsa. Därutöver håller Finland på kvinnodagen sitt traditionella anförande om kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet.