Utlysning: Instrumentet för tekniskt stöd finansierar projekt som stöder strukturreformer 2021

Europeiska kommissionen erbjuder medlemsländerna tekniskt stöd för att främja bland annat hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Stödet har hittills fördelats genom stödprogrammet för strukturreformer, som under den kommande ramperioden omvandlas till ett instrument för tekniskt stöd. Processen för att godkänna förordningen om det tekniska stödinstrumentet håller på att slutföras. Nu har projektstödet för 2021 utlysts. Den nationella ansökningstiden går ut den 28 oktober 2020.

Instrumentets syfte är att stödja åtgärder i medlemsländerna för att främja strukturella reformer, ekonomiskt återhämtning, resiliens, tillväxt och konkurrenskraft. Genom denna utlysning stöds också planer för att ta i bruk faciliteten för återhämtning och resiliens. Stödet kan beviljas både för att utarbeta planer och för att genomföra dem.     

En nyhet i utlysningen för 2021 är fokus på budgetering som stöder klimat- och miljömål, så kallad grön budgetering. För att stödja detta ordnas det inom ramen för instrumentet ett särskilt utbildningsprogram för grön budgetering. Organisationer som arbetar med miljöfrågor och ekonomiska frågor kan ansöka om att få delta i programmet.  

Med hjälp av stödprogrammet för strukturreformer har det redan genomförts över tusen projekt i 27 medlemsländer. Exempel på genomförda projekt finns bland annat på Europeiska kommissionens webbplats. Genom 2021 års utlysning fördelas ca 114 miljoner euro till projektverksamhet. Finansieringen beviljas utifrån kriterierna i förordningen om tekniskt stöd. Till kriterierna hör bland annat att reformerna ska vara aktuella, ansökningarna ska vara av hög kvalitet och samstämmiga med målen i regeringsprogrammet och den europeiska planeringsterminen.

Stödet kan till exempel riktas till följande förvaltningsområden: offentlig förvaltning, beskattning och den offentliga sektorns finanser, tillväxt och utveckling av affärsmiljön, sysselsättning, utbildning, social- och hälsovårdstjänster och finansmarknaden. Utifrån ansökningarna riktas projektfinansieringen till den part som bidrar med expertis till den sökande, till exempel en annan medlemsstat, kommissionen, en internationell organisation eller någon annan part som man kommer överens om med kommissionen. Finansieringen ur instrumentet kräver ingen självfinansieringsandel.

Instrumentet koordineras av generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (DG Reform), där Finlands landkoordinator är Elka Ilyova, Elka.ILYOVA@ec.europa.eu. Generaldirektoratet erbjuder gärna stöd och handledning innan ansökan lämnas in. Utrikesministeriets Twinningteam är nationell samordnare och kan också ge mer information ansökningsprocessen.

Ansökningar ska lämnas in i DG Reforms portal senast onsdagen den 20 oktober 2020. För att logga in i portalen behöver organisationen en EU Login-kod (tidigare ECAS-kod). Anmäl den e-postadress som är kopplad till EU Login-koden till adressen twinning@formin.fi senast den 15 oktober 2020. Efter det beviljar kommissionen tillträde till portalen med denna e-postadress.  

Ansökningarna behandlas i kommissionen under 2020 och de projekt som beviljas finansiering kan inledas våren 2021.

 

 

Ytterligare information: Tiina Järvelä, tfn 0295 351 555, e-post tiina.jarvela@formin.fi eller twinning@formin.fi.