Finland deltar i EU:s gemensamma krishanterings- och hybridövning

Finland deltar 21.9.-4.12.2020 i Europeiska unionens gemensamma övning EU Integrated Resolve 2020 som gäller beslutsfattandet vid hantering av kriser och hybridhot.

Syftet med övningen är att förbättra EU:s kapacitet att reagera på kriser. Övningen fokuserar på krishantering och hantering av hybridhot. Man utgår från en fiktiv situation som avspeglar dagens komplexa kriser. Vid övningen simulerar man planeringen, verkställandet och beslutsprocessen vid en militär krishanteringsoperation och en civil krishanteringsoperation samt åtgärderna vid hybridhot.  Medlemsländerna har till uppgift att reagera på olika händelser i en fiktiv verksamhetsmiljö. 

Övningen ordnas för femte gången. Den senaste övningen var 2018. EU:s utrikestjänst har en central roll när det gäller att fullgöra övningen, och i övningen deltar förutom alla medlemsländer i EU även andra EU-aktörer. Beredningen av övningen har påverkats av Covid-19 främst genom att det nu deltar färre aktörer från EU-institutionerna än vanligt. I Finland genomförs övningen som ett förvaltningsövergripande samarbete mellan utrikesministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben, inrikesministeriet, statsrådets kansli och Finlands EU-representation i Bryssel.  

Ytterligare information: 
Outi Hyvärinen, politiska avdelningen, utrikesministeriet, tfn 0295 350 035,
Ilmari Uljas, försvarspolitiska avdelningen, försvarsministeriet, tfn 0295 140 048 och 
Emma Patovuori, enheten för internationella ärenden, inrikesministeriet, tfn 0295 488 273.

Utrikesministeriets e-postadresser: fornamn.efternamn@formin.fi. 
Försvarsministeriet: fornamn.efternamn@defmin.fi  
Inrikesministeriet: fornamn.efternamn@intermin.fi