Fingeravtryck i nya pass från och med den 29 juni

Från och med den 29 juni förses nya pass med fingeravtryck. Regeringen föreslog torsdagen den 25 juni att lagen om ändring av passlagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna den 26 juni. Lagändringarna avses träda i kraft redan den 29 juni.

Enligt EU:s passförordning måste medlemsstaterna börja använda fingeravtryck i de nationella passen och resehandlingarna senast i juni 2009. Fingeravtryck är det andra biometriska kännetecknet som används i nationella pass. Digitala ansiktsbilder infogades i passets chips 2006.

Fingeravtryck kommer att tas av dem som ansöker om vanligt pass, åländskt pass, tillfälligt pass, diplomat- eller tjänstepass, sjömanspass, främlingspass eller resedokument för flykting.

Fingeravtryck kommer inte att tas om det är ogörligt till följd av den sökandes ålder, skada, fysiska hinder eller någon annan motsvarande orsak. Den som ansöker om pass ska på begäran ge en tillförlitlig utredning av hindret. Inga fingeravtryck tas av personer under tolv år.

Fingeravtryck förbättrar passets säkerhet

Genom att fingeravtryck lagras på ett datachips i passet blir passen säkrare och förbindelsen mellan en resehandling och dess innehavare blir mer tillförlitlig. Fingeravtrycken registreras även i ett nationellt register. Avsikten med registreringen av fingeravtryck är att det ska gå att tillförlitligt identifiera personer som ansöker om pass och personer vars rätt att resa måste bevisas. Målet är att skydda personens identitet och personliga säkerhet och att förhindra felaktig och integritetskränkande användning av identiteten.

Fingeravtrycken i chipset får endast läsas av passmyndigheten och polis- och gränskontrollmyndigheter när det är nödvändigt för att bevisa dokumentets äkthet och bekräfta identiteten på dokumentets innehavare i samband med ansökning om pass och fastsällande av rätten att resa. Inrikesministeriet beslutar om beviljande och återkallande av läsbehörighet till utländska myndigheter.

Registrerade fingeravtrycksuppgifter av den som ansöker om pass får användas för fastställande av en persons identitet när behovet har att göra med identifiering av sökanden i samband med passansökan eller identifiering av passinnehavaren i situationer där myndigheten i anknytning till personens reserätt, utresa och inresa har rätt att kontrollera personens identitet och det uppvisade dokumentets äkthet.
Fingeravtryck som tas av personer som söker pass kan även användas för att tillverka det dokument som söks. Dessutom får polisen använda fingeravtrycksuppgifter i situationer där det är nödvändigt för att identifiera offer för naturkatastrofer, stora olyckor eller andra katastrofer eller brott, eller som annars inte har kunnat identifieras. Däremot har polisen inte rätt att använda fingeravtrycksuppgifter som finns sparade i registret för att reda ut brott.

Utfärdandet av de nya passen kan orsaka rusning. Medborgarna bör reservera lite mer tid än normalt för att lämna in passansökan.

Giltiga pass utan chips samt pass med bara ansiktsbild får användas även efter revideringen och behöver inte bytas ut mot nya pass under giltighetstiden.
Ibruktagandet av fingeravtryck orsakar ändringar i datasystemen. Ändringarna genomförs mellan fredagen den 26 juni klockan 19.00 och söndagen den 28 juni 2009 klockan 24.00, och under den tiden kan inga pass utfärdas.