Den utvecklingspolitiska redogörelsen främjar långsiktighet och konsekvens i Finlands utvecklingssamarbete

Med hjälp av en utvecklingspolitisk redogörelse som sträcker sig över flera valperioder blir principerna, värderingarna och målen som styr det finländska utvecklingssamarbetet mer långsiktiga och Finlands utvecklingspolitik blir kraftfullare. En konsekvent utvecklingspolitik är en förutsättning för att uppnå resultat.

Den 27 maj godkände statsrådet en redogörelse om utvecklingspolitiken för de kommande valperioderna. I beredningen av redogörelsen deltog en parlamentarisk arbetsgrupp med företrädare för alla riksdagspartier. Många olika samhällsaktörer har därtill fått uttala under beredningen. Målet med detta arbetssätt var att skapa en övergripande gemensam bild av en utvecklingspolitik som det finländska samhället kan stödja på bred basis.

Redogörelsen bekräftar att utvecklingspolitiken är en oskiljaktig del av utrikes- och säkerhetspolitiken och att målet är att stärka säkerheten och välfärden genom internationellt samarbete. Genom utvecklingspolitiken bidrar Finland till en hållbar fattigdomsminskning, tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, det regelbaserade multilaterala systemet och till genomförandet de globala målen för hållbar utveckling.

”Finland har genom sitt utvecklingssamarbete uppnått goda resultat och det ligger i Finlands intresse att hålla fast vid denna positiva utveckling. Principer som håller över valperioderna säkerställer en tydlig riktning i utvecklingspolitiken, och på så sätt får vårt arbete möjligast stort genomslag”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

De utvecklingspolitiska målen bottnar i Finlands styrkor och främjas genom samarbete

Målet för Finlands utvecklingssamarbete är att stärka utvecklingsländernas egna samhällen genom att stödja bland annat jämlikheten och ekonomin.

I sin utvecklingspolitik betonar Finland teman utifrån sina egna värderingar och styrkor. Dessa teman är kvinnors och flickors rättigheter, utbildning av hög kvalitet, hållbar ekonomi och anständiga arbetsvillkor, demokratiska samhällen, klimatåtgärder, naturens mångfald samt hållbar användning av naturresurser. Dessutom ger Finland humanitärt bistånd för att hjälpa människor som lider av akuta kriser.

Redogörelsen uppdaterar utvecklingspolitiken. Den fokuserar bland annat på den växande betydelsen av innovation och digitalisering för att finna nya lösningar som stöder en positiv utveckling. De globala målen för hållbar utveckling, klimatet, hållbar grön tillväxt, ren energi och cirkulär ekonomi är centrala i arbetet.

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete stöder sig i allt högre grad på ett aktivt deltagande av den finländska offentliga sektorn, det civila samhället, företag, forskningsinstitutioner och skolor samt starka partnerskap mellan dessa. Det internationella samarbetet med partnerländer, multilaterala organisationer och utvecklingsbanker spelar en viktig roll.

”Tack vare partnerskapen kan Finland vara större än sin storlek och uppnå positiva resultat för människors välbefinnande och samhällets utveckling på ett effektivare och hållbarare sätt. Utvecklingssamarbetet skapar också nya möjligheter för organisationer, företag och det övriga samhället att bilda nätverk och utvidga samarbetet också på det kommersiella området”, säger minister Skinnari.

Finlands utvecklingsfinansiering höjs stegvis

Behovet av finansiering för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling har uppskattats till flera tusen miljarder euro per år, och det är främst utvecklingsländerna som lider av finansieringsunderskottet. Det internationella samfundet har lovat att all lämplig internationell finansiering, såväl privat som utvecklingsländernas nationella finansiering, ska riktas så att den bättre stöder målen för hållbar utveckling. Målet är att länderna med tiden själva ska kunna finansiera sin egen välfärd med hjälp av starkare ekonomier och tillräcklig beskattningsförmåga.

Finland har lovat i FN att använda 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) till utvecklingssamarbete och 0,2 procent av BNI till att stödja de minst utvecklade länderna. Regeringsprogrammet från 2019 fastställer att en färdplan inklusive tidsplan ska utarbetas för att uppnå detta mål. 

Finlands utvecklingsfinansiering ökas stegvis och planmässigt över flera valperioder. Målet är att nivån på 0,7 procent ska uppnås 2030. Målet på 0,2 procent för de minst utvecklade länderna ska uppnås så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1729

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.