Förvaltningsdomstolen upphävde delvis utrikesministeriets återkrav av medel för utvecklingssamarbete från Zambias jordbrukarförbund

Zambias jordbrukarförbund har överklagat utrikesministeriets beslut om återkrav till Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslutet hänför sig till misstankar om missbruk som framkom 2015. Förvaltningsdomstolens avgörande upphäver delvis utrikesministeriets beslut om återkrav.

På grund av misstankarna om missbruk av Zambias jordbrukarförbund fryste utrikesministeriet vidare utbetalningar till jordbrukarförbundet 2015, och i november 2016 beslutade utrikesministeriet att återkräva 9 367 452 zambiska kwacha.

Zambias jordbrukarförbund betalade tillbaka 1 994 121 kwacha (totalt 161 857 euro enligt valutakurserna 2018–2020), men överklagade kravet på den resterande delen till Helsingfors förvaltningsdomstol. Den 26 april 2021 meddelade domstolen ett avgörande som upphäver utrikesministeriets beslut om återkrav i fråga om de resterande 7 373 331 kwacha (motsvarar ca 273 000 euro enligt dagens kurs).

I fråga om det belopp som redan återbetalats (1 994 121 kwacha) förblir däremot utrikesministeriets beslut om återkrav i kraft. Utrikesministeriet ansöker inte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, vilket innebär att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut blir slutgiltigt och vinner laga kraft.

Förvaltningsdomstolen anser i sitt beslut att utrikesministeriet har förfarit felaktigt, eftersom det i ministeriets beslut om återkrav och begäran om omprövning av det omtvistade beloppet inte motiveras vilka omständigheter och utredningar som inverkat på avgörandet på det sätt som förutsätts i 45 § i förvaltningslagen. Enligt förvaltningsdomstolen har utrikesministeriet med andra ord inte motiverat besluten tillräckligt med tanke på rättsskyddet för den som överklagat.

Projekt stödde småbrukare och en reform av jordbruket i Zambia

Finland understödde Zambias nationella jordbrukarförbund ZNFU med sammanlagt 7,8 miljoner euro åren 2009–2015. Projektet finansierades också av Sverige och organisationen We effect.

Genom projektet har flera småbrukares kunnande förbättrats och produktionsvolymen hos förbundets medlemmar ökat. Projektet stödde en effektivisering av odlingsmetoderna, bättre finansiella tjänster och intressebevakning för förbundets medlemmar. Projektet stödde småbrukarna direkt, men pådrev också reformen av jordbruket.

Utvecklingssamarbetet övervakas noggrant

Utvecklingssamarbetet och de medel som används övervakas noggrant. Utrikesministeriet har under de senaste åren vidareutvecklat riskhanteringen, hanteringen av misstankar om missbruk och återkrav inom utvecklingssamarbetet. Riskhanteringen är en väsentlig del av beredningen, beslutsfattandet, övervakningen och utvärderingen av projekt och program. 

Om det uppstår misstankar om missbruk i utvecklingssamarbete som Finland finansierar, utreds fallen grundligt enligt interna förfaranden. De medel som missbrukats återkrävs i enlighet med interna anvisningar om återkrav.

År 2020 fattades beslut om att återkräva totalt 151 550 euro. År 2019 fattades återkravsbeslut om totalt 70 689 euro och 2018 om 27 455 euro. Av dessa belopp har merparten återbetalats till utrikesministeriet.

Ytterligare information:

Juha Savolainen

Enhetschef, Enheten för södra och västra Afrika, +358 295 351 508