Förhandsbesked om ansökan om verksamhetsunderstöd till civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund 2023–2024

Utrikesministeriet utlyser i september 2022 en ansökningsomgång för verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund. Ansökningstiden är 30.9-14.11.2022. Stödutlysningen publiceras på ministeriets webbplats när ansökningstiden börjar. Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

Verksamhetsunderstödet till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Understödet bidrar till organisationernas basverksamhet, kommunikation och arbete med global fostran. Verksamheten förbättrar finländarnas kunskap om FN och dess olika organisationer. Syftet är att på många olika sätt lyfta fram FN:s och FN-organisationernas mål och kampanjer samt Finlands verksamhet i FN som en del av det internationella regelbaserade systemet.

Med FN-bakgrund avses:

 • nära partnerskap med en eller flera FN-organisationer till exempel när det gäller kommunikation, FN-kampanjer, operativt och/eller normativt arbete eller dialog
 • sakkunskap och främjande av ett eller flera av FN-teman och/eller ökande av kunskap om det multilaterala systemet, internationella avtal och internationellt samarbete i FN-sammanhang
 • en betydande roll och samarbete med utrikesministeriet i arbetet med att bidra till Finlands utvecklingspolitiska mål med beaktande av FN-sammanhanget och målen i FN:s Agenda 2030.

Ansökningarna om statsunderstöd bedöms utifrån kvalitativa bedömningskriterier och en helhetsbedömning. Ansökningarna tas inte upp till en kvalitativ bedömning om minimikraven inte uppfylls. Nedan anges preliminära minimikrav och bedömningskriterier för ansökningsomgången för verksamhetsunderstöd 2022.

Preliminära bedömningskriterier 2022

Minimikrav på sökanden och ansökan:

 1. Verksamhetsunderstöd kan beviljas en förening eller en stiftelse som är registrerad i Finland och som vid tidpunkten för utlysningen varit registrerad i minst två år och som uppfyller definitionen av FN-bakgrund.
 2. Verksamheten ska reflektera utvecklingsländernas perspektiv och stå i linje med det utvecklingssamarbete som OECD:s utvecklingskommitté DAC har fastställt.
 3. I verksamheten beaktas målen och principerna för Finlands utvecklingspolitik, rättighetsperspektivet och de övergripande målen, och verksamheten ligger i linje med den utvecklingspolitiska riktlinjen för det civila samhället (2017). Verksamheten är minst sensitiv i fråga om de mänskliga rättigheterna i enlighet med definitionen i den allmänna anvisningen om rättighetsperspektiv på utveckling (2015) (PDF)  och den uppfyller minst minimikraven (do no harm) för de genomgående målen för Finlands utvecklingspolitik (2020) (PDF).

Ansökningarna bedöms preliminärt utifrån följande kvalitativa kriterier:

 • Partnerskapet eller samarbetet med FN eller med en eller flera FN-organisationer framgår tydligt av ansökan. Av ansökan framgår att sökanden med tanke på verksamhetens mål har särskild sakkunskap när det gäller kommunikation om FN, och av ansökan framgår också sökandens viktigaste resultat inom FN-kommunikationen.
 • Verksamhetens mål är att öka vetskapen särskilt om FN och dess olika organisationer, det internationella regelbaserade systemet, Agenda 2030:s mål och om de globala utvecklingsfrågorna. Verksamhet som gäller ett utbildningssystem eller småbarnspedagogik hänger tydligt samman med gällande läroplaner eller planer för småbarnspedagogik. 
 • Det har fastställts ändamålsenliga, tillräckligt omfattande och mångsidiga målgrupper med tanke på verksamhetens mål. I sin ansökan anger sökanden en trovärdig och detaljerad plan för hur de avsedda målgrupperna ska nås och hur detta ska mätas.
 • Verksamheten har tydligt uppställda mål, åtgärder och indikatorer som mäter hur målen uppnåtts.
 • Resurserna står på ett välgrundat sätt i proportion till målen, åtgärderna, tidsplanen och målgruppen. Budgeten och tidsplanen har specificerats klart och tydligt. Behovet med tanke på basverksamheten är välgrundat. Självfinansieringsandelen eller en åskådlig plan för att skaffa självfinansiering är klart angivna.
 • I ansökan finns en beskrivning av de risker som är av betydelse för verksamheten och aktören och hur man har förberett sig på dem.

Vid bedömningen som är en del av helhetsbedömningen kan också följande räknas som fördel:

 • mångsidiga samarbetspartnerskap och/eller samarbetsnätverk som ger mervärde åt verksamhetens mål
 • geografiskt omfattande eller nya områden i Finland och mångsidiga och/eller nya målgrupper
 • delaktighet för personer med funktionsnedsättning och verksamhetens och resultatens tillgänglighet
 • innovationer och utveckling av nya metoder för undervisning eller kommunikation som lämpar sig för den moderna mediala och pedagogiska miljön och är kopplade till aktuella utvecklingspolitiska teman

I bedömningen beaktar utrikesministeriet därtill sökandens tidigare erfarenhet av samarbete med ministeriet samt utrikesministeriets verifierbara erfarenheter och utvärderingar av sökanden och sökandens tidigare användning av statsunderstöd.

Statsunderstödet beviljas för att användas i enlighet med de allmänna villkoren för statsunderstöd och  tilläggsvillkoren för verksamhetsunderstödet (PDF). Sökanden kan inte beviljas finansiering för verksamhet för vilken sökanden redan får stöd från utrikesministeriet eller en annan offentlig aktör.