Kestävät taloudet ja ihmisarvoinen työ

Suomi vahvistaa kehitysmaiden talouksia sekä lisää työpaikkoja, elinkeinoja ja hyvinvointia.

 

Suomen kehityspolitiikan päätavoitealue kestävät taloudet ja ihmisarvoinen työ

  • Vahvistaa kaikkein heikoimmassa tilanteessa olevien ihmisten mahdollisuuksia ihmisarvoiseen työhön, elinkeinoon ja toimeentuloon. Suomen tavoitteena on, että varsinkin naiset ja vammaiset henkilöt ovat tietoisia oikeudestaan ihmisarvoiseen työhön, sosiaaliseen suojaan ja tuloihin, ja että nämä oikeudet toteutuvat. Suomen tuella lisätään työntekijöiden tietoisuutta työelämäoikeuksista, parannetaan työpaikkojen laatua sekä luodaan työtä ja toimeentuloa. Kansalaisyhteiskunta ja siihen kuuluva ammattiyhdistysliike ovat tärkeitä kumppaneita.
  • Edistää kehittyvien maiden yksityisen sektorin vastuullisuutta ja mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä. Kehittyvissä maissa toimivilla yrityksillä on olennainen rooli työpaikkojen, elinkeinojen ja toimeentulon luomisessa sekä tuotteiden ja palveluiden räätälöinnissä erityisesti köyhille ihmisille.  Suomen tuella parannetaan mikro- ja pk-yritysten ja eritoten naisyrittäjien pääsyä liiketoiminnan tuki- ja rahoituspalveluihin. Suomi tarjoaa yrityksille myös vastuulliseen liiketoimintaan ja ihmisarvoisiin työolosuhteisiin liittyvää koulutusta sekä edistää kehittyvien maiden yritysten ja tutkimuslaitosten valmiuksia kehittää kestävää kehitystä tukevia innovaatioita myös suomalaistoimijoiden kanssa.
  • Parantaa kehittyvien maiden hallitusten kykyä tukea vastuullista liiketoimintaa ja vakaata, innovaatiotoimintaan kannustavaa liiketoimintaympäristöä. Suomen tavoitteena on, että kehittyvien maiden hallitukset kunnioittavat ja valvovat ihmisarvoisten työolojen toteutumista, parantavat yritysten toimintaympäristöä, edistävät taloudellista integraatiota ja toimivat kansainvälisen kaupan sääntöjen mukaisesti. Tuemme myös hallitusten kykyä edistää kestävän kehityksen mukaista uutta tietotaitoa, teknologiaa ja innovaatioita.
  • Vahvistaa kansainvälisen yhteisön edellytyksiä edistää vastuullista liiketoimintaa ja innovaatioita. Suomi toimii monenkeskisesti, jotta kauppa-, investointi- ja verotuspolitiikka tukisivat johdonmukaisesti kestävän kehityksen tavoitteita sekä kehittyvien maiden osallistumista. Suomi edistää kansainvälisten vastuullisen yritystoiminnan normien (erityisesti YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet) tunnettuutta ja niiden toteutumisen tehokkaampaa seurantaa. Suomi vaikuttaa monenkeskisiin kumppaneihinsa, jotta ne tukisivat vastuullista liiketoimintaa, teknologisia innovaatioita ja start up -yrittäjyyttä.

Painopisteeseen liittyvässä työssä huomioidaan erityisesti naisten rooli taloudessa. Tämä tarkoittaa erityisesti naisten työmahdollisuuksien lisäämistä sekä rahoituspalvelujen suuntaamista naisyrittäjille ja sellaisille yrityksille, jotka suuntaavat tuotteensa ja palvelunsa naisille. Kehitysmaiden naisten johtamia ja omistamia yrityksiä yritetään myös saada suomalaisyritysten kumppaneiksi. Kaikki tämä edellyttää syrjivien rakenteiden ja naisten osallistumista hidastavien esteiden purkamista.

Tärkeää on myös innovaatioiden ja digitalisaation hyödyntäminen. Vakaa ja ennakoitava sekä innovaatiotoimintaan kannustava liiketoimintaympäristö on edellytys yksityissektorin kehittymiselle ja talouden uudistumiselle. Suomi vahvistaa kehittyvien maiden omaa innovaatiotoimintaa ja tukee kansainvälisiä innovaatiokumppanuuksia, joiden avulla luodaan kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä ja kehittyviä maita hyödyttäviä ratkaisuja. Suomen tavoitteena on, että digitalisaatiokehitys ei jättäisi ketään jälkeen, vaan siitä saatavien hyötyjen tulisi auttaa myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä.

Käytännössä työtä tehdään suoraan kehittyvien maiden ihmisten, yritysten ja hallintojen kanssa. Sen ohella vaikutetaan kansainväliseen sääntelyyn, jotta se edistäisi kestävää taloutta ja ihmisarvoista työtä. Suomi tukee kansalaisyhteiskuntaa sekä vaikuttaa kehitysrahoituslaitosten ja hallitustenvälisten organisaatioiden toimintaan muun muassa rahoituksen avulla. Yksityiselle sektorille suunnattujen rahoitusjärjestelyiden avulla tuetaan niin kotimaisia kuin kehittyvien maiden yrityksiä. Yrityksille tarjotaan myös yritysvastuu- ja ihmisoikeusasioihin liittyvää koulutusta. Suomen rahoitusta kohdennetaan sekä yksittäisiin kehittyviin maihin että alueellisesti. Kansainvälisesti vaikutamme Euroopan unionissa, YK:ssa, teollisuusmaiden yhteistyöjärjestössä OECD:ssä ja Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda 2030 korostaa yksityisen sektorin merkitystä ja vastuuta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Yritykset ovat tärkeitä uusien työpaikkojen luojina ja avainasemassa innovatiivisten teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä. Yrityksillä, joiden arvoketjut ovat maailmanlaajuisia, on suuri valta ja vastuu vaikutuksistaan.

Suomen kehityspolitiikan päätavoitealue kestävät taloudet ja ihmisarvoinen työ tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 5 (sukupuolten tasa-arvo), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua), 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria), 12 (vastuullista kuluttamista) ja 17 (yhteistyö ja kumppanuus). Painopisteen kautta toteutettava työ talouksien vahvistamiseksi, elinkeinojen, ihmisarvoisen työn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä sen tasa-arvoon, vastuulliseen liiketoimintaan ja innovaatioihin liittyvät painotukset luovat pohjaa myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämän sivun sisällöstä vastaa