Suomen suhteet ja kehitysyhteistyö Somaliassa

Suomen kehitysyhteistyö Somaliassa tukee valtion rakentamista sekä parantaa naisten ja tyttöjen asemaa.

Somalialaisia kätilöitä punaisessa kaavussa puiden siimeksessä.

Suomen tuella YK:n väestörahasto UNFPA on kouluttanut Somaliassa 1 561 uutta kätilöä vuoden 2020 loppuun mennessä. Äitiyskuolleisuus laski viidessä vuodessa (2015–2020) 732:sta 692:een sataa tuhatta synnyttäjää kohden. Luku on edelleen korkea, mutta suunta on oikea. Kuva: Joonas Lehtipuu / UM

Somalia on toipumassa vuosikymmeniä kestäneestä väkivallan kierteestä. Maan julkinen hallinto kohenee ja verotulojen kerääminen tehostuu. Lainahelpotukset ovat lisänneet taloudellista liikkumavaraa. 

Edistysaskeleista huolimatta Somalia on yhä epävakaa valtio. Radikaali-islamistinen Al-Shabaab hallitsee suuria alueita maaseudusta. Noin 70 prosenttia väestöstä elää köyhyydessä ja yli kaksi miljoonaa ihmistä on sisäisessä maanpaossa. Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä, samoin sukupuolielinten silpominen. Maata vaivaavat myös luonnonkatastrofit ja kuivuus.  

Somalia on ollut Suomen kehitysyhteistyön kumppanimaa 1980-luvulta lähtien. Suomi on tukenut muun muassa opetusta, terveydenhuoltoa, tasa-arvoa ja hyvää hallintoa. Kehitysyhteistyö vaihtui sisällissodan aikana 1990-luvulla pääosin humanitaariseen apuun, mutta viime vuosina on pystytty keskittymään jälleenrakennustyöhön. Tulevina vuosina Suomi edistää yhdessä muiden avunantajien kanssa Somalian pyrkimyksiä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Suomen ja Somalian suhteet ovat monipuolistumassa, ja siteitä maiden välillä vahvistaa Suomessa asuva somalien diaspora, johon kuuluu yli 20 000 Suomen kansalaista. Diaspora kehittää aktiivisesti kauppasuhteita ja on mukana kehitysyhteistyöhankkeissa. 

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Somaliassa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Vuosina 2021–2024 voimassaolevan maastrategian päätavoitteita ovat Suomen ja Somalian välisten suhteiden monipuolistaminen, rauhan ja valtionrakennuksen edistäminen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien tukeminen sekä terveydenhuollon ja opetusalan osallisuutta ja tasa-arvoa huomioivan kehityksen tukeminen. 

Suomen maastrategia Somaliassa 2021–2024 (englanniksi, PDF, 305 KB)

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Somaliassa vuosina 2021–2024

Suomen kahdenvälinen yhteistyö Somaliassa painottuu vuosina 2021–2024 valtionrakennukseen sekä naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Suomen tuki Somalialle vuosina 2021–2024 on 54 miljoonaa euroa.

Suomen kehitysyhteistyön maaohjelma Somaliassa (englanniksi, PDF, 648 KB)

Suomen kehitysyhteistyön suunnitellut määrärahat Somaliassa 2021-2024. 27 miljoonaa euroa valtionrakennukseen, 27 miljoonaa euroa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Yhteensä 54 miljoonaa euroa.

Edellisellä ohjelmakaudella vuosina 2016–2019 Suomen tuki keskittyi naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen sekä valtion rakentamiseen.

Suomen kehitysyhteistyö valtioon kohdistuvan luottamuksen kasvattamiseksi ja yhteiskuntasopimuksen vahvistamiseksi

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan kansallisen sovintoprosessin etenemistä, paikallishallinnon vahvistamista sekä opetuksen ja terveydenhuollon saatavuutta. 

Tavoite: Luottamus valtiota kohtaan kasvaa ja yhteiskuntasopimus vahvistuu

  • Kansallinen sovintoprosessi etenee
  • Paikallishallinto vahvistuu ja muuttuu entistä osallistavammaksi
  • Opetuksen ja terveydenhuollon hallinto vahvistuu ja palveluiden saatavuus paranee

Meneillään olevat ohjelmat ja hankkeet

  • Tuki peruspalveluiden saatavuudelle Maailmanpankin Somalia-rahaston kautta (MPF): 4,6 miljoonaa vuosina 2021–2022
  • Rahoitus terveydenhuollon ja opetuksen jälleenrakennustyölle, jota somalien diaspora tekee Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n hankkeessa (MIDA FINNSOM II): 2 miljoonaa euroa vuonna 2021

Suomen kehitysyhteistyö naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantamiseksi ja yhteiskunnallisten oikeuksien laajentamiseksi

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan naisten pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin sekä heidän oikeuttaan väkivallalta ja sen uhalta suojaaviin palveluihin. Tukea annetaan myös sukupuoleen perustuvan väkivallan ja naisten sukupuolielinten silpomiseen liittyvien haitallisten käytäntöjen lopettamiseen. 

Tavoite: Naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveys paranee ja yhteiskunnalliset oikeudet laajenevat

  • Naisilla ja tytöillä on aiempaa helpompi pääsy seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin
  • Naisilla ja tytöillä on oikeus väkivallalta ja sen uhalta suojaaviin palveluihin sekä mahdollisuus käyttää niitä
  • Lisääntynyt sitoutuminen sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan ja naisten sukupuolielinten silpomiseen liittyvien haitallisten käytäntöjen lopettamiseen

Meneillään olevat ohjelmat ja hankkeet

  • Tuki YK:n väestörahaston UNFPA:n maaohjelmalle: 5 miljoonaa euroa vuosina 2021–2024

Suomen yhteistyökumppanit Somaliassa

Suomi toimii Somaliassa osana Euroopan unionia, kansainvälistä avunantajien yhteisöä ja pohjoismaista ryhmää. EU:n jäsenenä Suomi on mukana Somalian hallituksen kanssa käytävässä vuoropuhelussa, jolla maata kannustetaan muun muassa turvallisuustilanteen parantamiseen, liittovaltiojärjestelmän vahvistamiseen, peruspalveluiden rahoittamiseen ja korruption kitkemiseen.

Suomi tukee Somalian taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä myös rahoittamalla YK-järjestöjen sekä kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten työtä. Lisäksi Suomi tarjoaa humanitaarista apua tarveperustaisesti erityisesti YK:n humanitaaristen järjestöjen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Suomi on myös mukana alueen turvallisuutta lisäävissä kansainvälisen kriisinhallinnan operaatioissa.

Useat suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat Somalian yhteiskunnallista kehitystä yhteistyössä maan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tuki kohdistuu esimerkiksi terveydenhuoltoon, opetukseen, sovintotyöhön ja lehdistönvapauteen. 

Kaupallinen yhteistyö

Somalian talous on kärsinyt yli kaksi vuosikymmentä kestäneistä konflikteista, ja se on hyvin riippuvainen ulkomailla asuvien somalien rahalähetyksistä. Somalialla on kuitenkin paljon taloudellista potentiaalia runsaiden luonnonvarojen, maantieteellisen sijainnin ja nuoren väestörakenteen vuoksi. 

Suomen ja Somalian välinen kaupankäynti on lisääntynyt turvallisuustilanteen parantuessa. Finnpartnershipin kautta on rahoitettu suomalaisten yritysten pääsyä Somaliaan. Erityisesti digitalisaatioon ja uusiutuvaan energiaan liittyvillä ratkaisuilla voi olla tulevaisuudessa kaupallisia mahdollisuuksia, mikäli Somalian turvallisuustilanne kehittyy suotuisasti. Suomessa asuva somaliyhteisö on aktiivisesti mukana kaupallisessa yhteistyössä.

Suomen tavoitteena on kaksinkertaistaa Afrikan maiden kanssa käytävä kauppa vuodesta 2020 vuoteen 2030. Myös suomalaisyritysten investointeja Afrikkaan ja afrikkalaisyritysten investointeja Suomeen pyritään lisäämään tuntuvasti samalla ajanjaksolla. 

Tämän sivun sisällöstä vastaa