Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Tee valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen suoraan tuomioistuimeen Ranskaan.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)noudattamista turvaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja sen päätöksien kansallista täytäntöönpanoa valvova Euroopan neuvoston ministerikomitea(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Ulkoministeriö vastaa Suomen valtion edustamisesta kansainvälisissä ihmisoikeuksia käsittelevissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

Ihmisoikeusvalituksen edellytyksiä:

  • väite siitä, että viranomainen on loukannut ihmisoikeussopimuksella turvattua oikeutta,
  • kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty ja
  • valitus on tehty neljän kuukauden kuluessa siitä, kun korkein kansallinen oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa.

Valitusohjeet ja -lomakkeet

Valitusosoite

Toimita valitus postitse osoitteeseen:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 Strasbourg-Cedex
France

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18

Valituksen käsittely

Tee valitus ihmisoikeustuomioistuimeen tuomioistuimen sihteeristön viralliselle valituslomakkeelle. Huolehdi, että valitus on täytetty annettujen ohjeiden mukaisesti ja että se täyttää tuomioistuimen työjärjestyksen 47 säännössä mainitut tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevat vaatimukset.

Lainopillisen avustajan käyttöä suositellaan jo valituksen laatimisessa, joskaan se ei ole pakollista. Myöhemmässä vaiheessa tuomioistuin edellyttää lakimiehen käyttämistä apuna.

Myöhemmässä vaiheessa tuomioistuin voi myös myöntää valittajalle oikeusapua, joka kattaa enimmillään lakimiehen palkkion, matka- ja päivärahakulut sekä muut välttämättömät välittömät kulut. Oikeusapua ei kuitenkaan voi saada valituksen laatimiseen ensi vaiheessa eikä sitä myönnetä valituksen jättöhetkellä.

Jos valitus otetaan tutkittavaksi, tuomioistuin hankkii lisäselvityksiä. Se pyytää hallitukselta ja valittajalta lausuntoja ja lisäksi se voi kuulla todistajia ja asiantuntijoita, suorittaa tutkimuksia paikan päällä tai pyytää osapuolia kuultavaksi Strasbourgiin.

Tuomion täytäntöönpano

Tuomio tulee lopulliseksi kolmen kuukauden kuluessa tuomion antamisesta, elleivät molemmat osapuolet sitä ennen ilmoita tuomioistuimelle, että eivät vaadi asian siirtämistä suuren jaoston käsiteltäväksi ja tyytyvät jaoston ratkaisuun.

Jos jutun osapuoli pyytää tuon kolmen kuukauden kuluessa jutun siirtämistä suuren jaoston käsiteltäväksi, viivästyy tuomion lopulliseksi tuleminen.

Viidestä tuomarista koostuva suuren jaoston lautakunta käsittelee pyynnön. Jollei pyyntöä hyväksytä, jaoston tuomio tulee lopulliseksi. Muussa tapauksessa suuri jaosto antaa tuomion asiassa. Suuren jaoston tuomio tulee heti antamishetkellä lopulliseksi.

Ihmisoikeustuomioistuimen lopullinen tuomio on vastaajavaltiota oikeudellisesti sitova.
Jos ihmisoikeussopimusta on rikottu, tuomioistuimella on valta määrätä sopimusta rikkonut sopimusvaltio maksamaan valittajalle hyvitystä, joka voi sisältää esimerkiksi vahingon- ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen.

Valtion on suoritettava korvaus kolmen kuukauden kuluessa tuomion lopulliseksi tulemisesta. Jos maksu viivästyy, on valtion maksettava korkoa viivästyneelle saatavalle.

Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa ja maksujen suorittamista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, tuomiot ja päätöslauselmat ovat saatavissa myös tuomioistuimen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja valtion säädöstietopankin Finlexin verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).