Tuki Etyjin toimintaa tukeville järjestöille ja ihmisoikeusjärjestöille

Ulkoministeriö myöntää valtion vuoden 2023 talousarvion momentilta 249050 (Eräät valtionavut) valtionavustuksia, joiden tarkoituksena on tukea Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvää kansalaisjärjestötoimintaa.

Afrikkalainen nainen ja vapaaehtoistyöntekijä.
Kuva: AdobeStock

Valtionavustusta voidaan myöntää ulkoministeriön toimialaan kuuluville järjestöille. Momentilta on varattu 40 000 euron määräraha Etyjin toimintaa tukevien järjestöjen sekä ihmisoikeusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Avustus on harkinnanvaraista, ja se myönnetään yksivuotisena. Järjestöjen tulee itse kattaa osa tuettavan avustuskohteen kustannuksista.

Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Tuen tarkoitus

Avustuksen myöntämisen tavoitteena on tukea Etyjin kokonaisvaltaiselle turvallisuuskäsitykselle perustuvaa työtä, lisätä suomalaisten kansalaisjärjestöjen osallistumista Etyjin toimintaan ja tukea niiden ihmisoikeustyötä. Ulkoministeriö pitää suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivista panosta erityisen tärkeänä.

Ulkoministeriö myöntää valtion vuoden 2023 talousarvion momentilta 249050 (Eräät valtionavut) valtionavustuksia, joiden tarkoituksena on tukea Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvää kansalaisjärjestötoimintaa. Valtionavustusta voidaan myöntää ulkoministeriön toimialaan kuuluville järjestöille.

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Avustusta hakevan suomalaisen kansalaisjärjestön on oltava Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon yhteisö (rekisteröity yhdistys tai säätiö). Rekisteröitymisestä pitää olla kulunut tuen hakuhetkellä vähintään yksi vuosi. Tukea ei myönnetä yksityishenkilölle tai ryhmille.

Mihin tukea voidaan myöntää?

Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena ja se on yksivuotinen.

Avustuksia myönnettäessä erityistä huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin seikkoihin:

 • koulutuksen, matkan, kohderyhmän, tavoitteiden, toteuttamiskeinojen ja toivottujen tulosten mahdollisimman selkeä määrittely; kohderyhmä ensisijaisesti muu kuin järjestön jäsenet
 • järjestön kyky toteuttaa suunniteltu toiminta
 • kohderyhmän suuruus
 • järjestön raportointi aikaisemmin myönnetystä tuesta (jos aiemmin myönnetty).

Seuraavassa esimerkkejä kuluista, joihin avustusta ei voi käyttää:

 • järjestön normaaleiksi katsottaviin hallintomenoihin
 • edustuskuluihin
 • järjestöä itseään tai sen toimintaa esitteleviin julkaisuihin (esim. järjestölehdet, internetkotisivujen perustaminen tai ylläpito jne.)
 • ulkomaanmatkoihin, ellei matka liity olennaisesti Etyjin toimintaan tai ihmisoikeuksien edistämiseen
 • jo tapahtuneeseen toimintaan.

Valtionavustuslain 6 §:n mukaan avustuksella ei kateta kustannusten täyttä määrää. Järjestön tulee itse kattaa osa tuettavan avustuskohteen kustannuksista. Järjestön mahdollisesti saamalla muulla julkisella tuella ei voida kattaa omarahoitusosuutta.

Avustuksen hakeminen

Hae avustusta Valtionavun hakemus 2023 -lomakkeella. Liitä hakemukseen suunnitelma jokaisesta avustuskohteesta.

Jos järjestösi ei aiemmin ole hakenut avustusta tai sen toiminnassa on tapahtunut olennaisia muutoksia, niin liitä hakemukseen myös:

 • järjestön säännöt
 • kopio yhdistysrekisteriin hyväksymisestä
 • edellinen vuosikertomus
 • edellinen tilinpäätös.

Hakuaika: Valtionavustusta voit hakea ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksiköstä koko vuoden ajan. Tukea myönnetään hakemuksesta niin kauan kuin valtion talousarvioesityksessä 2023 mainittua määrärahaa riittää.

Lähetä hakemus osoitteeseen

Ulkoministeriö
Kirjaamo
PL 176
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Laivastokatu 22)
sekä sähköpostilla POL-40@formin.fi

Hakemusten käsittely ministeriössä kestää noin kuukauden. Kaikille tukea hakeneille järjestöille lähetetään ilmoitus päätöksestä. Myönteiseen päätökseen liitetään tuen käyttöä koskevat yleisehdot.

Ennen tuen maksamista järjestön pitää toimittaa ministeriölle sitoumuslomake ja maksatuspyyntö allekirjoitettuina sekä asiakirja, josta ilmenee keillä järjestön toimihenkilöillä on nimenkirjoitusoikeus.

Raportointi

Järjestön on raportoitava vuodelle 2023  myönnetystä avustuksesta kuukauden kuluttua tuen kohteena olleesta toiminnasta (esim. seminaari tai muu tilaisuus, matka).

Raportissa tulee olla sekä taloudellinen että sisällöllinen selvitys. Taloudellisessa osassa tulee olla selvitys siitä, miten valtionavustus on käytetty, ja sisällöllisessä osassa selvitys tilaisuuden sisällöstä.

Lisätietoja hakumenettelystä:

Ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, sähköposti POL-40@formin.fi

Tämän sivun sisällöstä vastaa