Generation Equality

Kansainvälinen viisivuotinen Generation Equality -kampanja (2021-2026) edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Tavoitteena on vauhdittaa erityisesti niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Suomella on johtorooli ryhmässä, joka keskittyy tasa-arvoa tukevaan teknologiaan ja innovaatioihin.

Gerantion Equality logo

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoima kampanja tuo yhteen valtioita, yrityksiä, YK-järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, säätiöitä ja nuorten edustajia. Kampanja käynnistyi vuonna 2020, kun Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelman hyväksymisestä oli kulunut 25 vuotta.

Aloitteen tekivät Meksiko ja Ranska. Kampanja lanseerattiin Pariisissa kesällä 2021 korkean tason foorumissa, jossa Suomea edusti pääministeri Sanna Marin. 

Tasa-arvon edistäminen kuuluu Suomen ulkopoliittisiin prioriteetteihin. Suomi on pitkään tukenut UN Womenia poliittisesti ja taloudellisesti sekä edistänyt naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa järjestön johtokuntajäsenyyden kautta. Generation Equality -kampanja tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vahvistaa edelleen rooliaan tasa-arvon edelläkävijänä. 

Generation Equality -kampanja lanseerattiin Pariisissa kesällä 2021. Suomea edusti pääministeri Sanna Marin. Kuva: UN Women/Fabrice Gentile

Kampanjan teemat

Vaikka tasa-arvossa on saavutettu edistysaskelia liittyen esimerkiksi tyttöjen koulutukseen, ei Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelma ole 25 vuoden kuluessa edennyt tasaisesti. Monilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla vaaditaan erityisiä ponnisteluja. Tietyt ajankohtaiset ilmiöt, kuten koronapandemia, ovat syventäneet tasa-arvokuiluja.

Generation Equality -kampanjan yhteyteen perustettiin kuusi eri teemoihin keskittyvää toimintaryhmää. Niiden tarkoitus on viiden seuraavan vuoden kuluessa toteuttaa valituilla osa-alueilla kestäviä, globaaleja järjestelmätason muutoksia.

Ryhmien teemat ovat

  1. Sukupuolittunut väkivalta
  2. Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja oikeudet
  3. Kehon autonomia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR)
  4. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  5. Teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo
  6. Feministiset liikkeet ja johtajuus

Intersektionaalisuus – eli muut yksilön yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat tekijät sukupuolen ohella – on läpileikkaava teema jokaisen ryhmän työssä. Ryhmien konkreettisissa toimenpiteissä kiinnitetään huomiota erityisesti nuoriin naisiin ja tyttöihin. Ryhmien lisäksi toiminnassa on erillinen Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen toiminta -kompakti(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Suomen johtorooli

Suomi nimettiin johtamaan ”Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta” -toimintaryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. Generation Equality perustuu monitoimijuuteen, eli toimintaryhmän johdossa on mukana niin yrityksiä, säätiöitä kuin kansalaisyhteiskunnan edustajiakin. Muut toimintaryhmän johtajat ovat YK:n lastenjärjestö Unicef, Kansainvälinen televiestintäliitto ITU, yritykset Microsoft, Salesforce ja Koç Holding, Rockefeller-säätiö, <A+> Alliance -verkosto sekä järjestöt Global Fund for Women, Social Builder ja Digital Grassroots.

Toimintaryhmän johtajuus liittyy luontevasti yhteen Suomen pitkän linjan kansallisten ja kansainvälisten tasa-arvotavoitteiden ja Suomen kehityspolitiikan ylivaalikautisten tavoitteiden kanssa. Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon, koulutuksen, teknologian ja innovaatioiden kärkimaana, ja toimintaryhmän johtajuus tarjoaa suomalaistoimijoille mahdollisuuden olla mukana kansainvälisen työn eturintamassa.

Teknologia ja innovaatiot voivat oikein hyödynnettyinä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Teknologia voi lisätä koulutuksen, työllistymisen ja osallistumisen mahdollisuuksia eri ihmisille. Kun teknologiaa ja innovaatioita kehitetään tietoisesti rikkomaan haitallisia sukupuolistereotypioita, voidaan tasa-arvoa edistää vaikuttavasti. Teknologia mahdollistaa myös sukupuolten tasa-arvoa heikentäviä ilmiöitä, kuten sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa, jota vastaan on toimittava aktiivisesti.

Teknologia ja innovaatiot sukupuolten tasa-arvon puolesta -toimintakoalitio keskittyy neljään konkreettiseen tavoitteeseen: 

  • Digitaitoihin ja digitaalisen teknologian saatavuuteen liittyvien sukupuolikuilujen kaventamiseen.  
  • Investointien lisäämiseen feministisiin teknologioihin ja innovaatioihin.  
  • Inklusiivisten, uudistavien ja vastuullisten innovaatioekosysteemien kehittämiseen.  
  • Sukupuolittuneen verkkoväkivallan ja syrjinnän sekä teknologisvälitteisen väkivallan ehkäisemiseen ja poistamiseen

Suomi pitää tärkeänä, että ryhmän työssä huomioidaan erityisesti vammaiset naiset ja tytöt. Suomi painottaa sosiaalisten innovaatioiden vaikutusta tasa-arvoon. 

Sitoumukset tasa-arvon edistämiseksi

Toimintaryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi valtiot, yksityiset yritykset, YK-järjestöt, säätiöt sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat tehneet konkreettisia sitoumuksia. Sitoumuksia voi tehdä koko viisivuotisen kampanjan ajan.

Suomi on tehnyt kampanjaan yhteensä 13 sitoumusta, joista yhdeksän keskittyy edistämään Suomen johtaman Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintaryhmän tavoitteita. Näistä sitoumuksista kolme on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. UNICEF ja D4D-hub(Linkki toiselle web-sivustolle.)) kanssa. Lisäksi Suomi on tehnyt sitoumuksia ”Sukupuolittunut väkivalta” sekä ”Kehon autonomia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR)” -toimintaryhmiin. Suomi on mukana myös Pohjoismaiden ministerineuvoston tekemässä yhteispohjoismaisessa ilmastositoumuksessa. Kaikki sitoumukset ovat nähtävissä sivun alalaidan liitteessä.

Suomen sitoumusten rahallinen kokonaisarvo Generation Equality -kampanjaan on noin 150 miljoonaa euroa. 

Myös joukko suomalaisorganisaatioita, -yrityksiä ja muita toimijoita on liittynyt kampanjaan omilla sitoumuksillaan. Kampanjasta kiinnostuneet toimijat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kampanjaan sitoumuksentekijöinä. Sitoumuksentekijät sitoutuvat edistämään vähintään yhtä toimintakoalition neljästä tavoitteesta vähintään vuodeksi. Ohjeet sitoumusten tekemiseen löytyvät täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja kaikkia tehtyjä sitoumuksia voi selata täällä(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Kestävä muutos tapahtuu yhteistyössä. Ulkoministeriö toivottaa järjestöt ja yritykset lämpimästi mukaan toteuttamaan kampanjan tavoitteita.

Suomen työn tuloksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi teknologiakehityksessä

 

 

Sukupuolten tasa-arvo ja digitalisaatio ovat Suomelle tärkeitä ulko- ja kehityspolitiikan teemoja. Suomi haluaa saada sukupuolten tasa-arvon osaksi teknologiakehitystä ja innovaatiotoimintaa ja vastaavasti teknologian ja innovaatiot osaksi tasa-arvotyötä.

Suomi on tehnyt Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintaryhmään yhteensä yhdeksän sitoumusta, joilla edistetään mm. sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäisemistä ja poistamista, tiede- ja teknologia-alojen tasaisempaa sukupuolijakaumaa, sukupuolinäkökulman lisäämistä teknologiasektorin sijoitustoiminnassa ja sukupuolittuneen digitaalisen kuilun poistamista.

Sitoumusten toteuttamisesta raportoitiin ensimmäistä kertaa kesällä 2022. Suomi toi esiin rahoittaneensa teknologian ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen suuntautuvia kehitysyhteistyöhankkeita eri puolilla maailmaa noin 17 miljoonalla eurolla vuonna 2021. Suomen rahoituksella esimerkiksi luodaan teknologiaa hyödyntäviä, ihmisarvoisia työpaikkoja naisille sekä tuetaan digitaalista rauhanvälitystä, naisihmisoikeuspuolustajien digitaalista turvallisuutta sekä naisten ja tyttöjen digilukutaitoa kehittyvissä maissa. Suomen tuella YK:n innovaatiotoiminnoille tuetaan YK:n kykyä vahvistaa teknologian ja innovaatioiden käyttöä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin tekemiään sitoumuksia Suomi tuki vuonna 2021 noin 40 miljoonalla eurolla.

Kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund sijoitti vuonna 2021 teknologian ja innovaatioiden sekä sukupuolten tasa-arvon risteyspintaan 20 miljoonaa dollaria. Vuoteen 2026 mennessä summa on 60 miljoonaa dollaria.

Suomi on rahoittanut ohjeistusta sukupuolirakenteita uudistavien innovaatiokilpailujen järjestämiseen ja tuonut teknologiaa ja sukupuolten tasa-arvoa esiin tapahtumissa, viestinnässä ja kansainvälisillä foorumeilla. Esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston kesän 2022 istunnon yhteydessä Suomi järjesti keskustelutilaisuuden sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta. Euroopan parlamentissa toimii Suomen perustama Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -ystävyysryhmä.

Turvallisen internetin edistäminen kaikille, mukaan lukien naisille ja tytöille, kuului Suomen prioriteetteihin Freedom Online Coalitionin (FOC) puheenjohtajana 2021. Suomen johdolla neuvoteltu, FOC:n tulevaisuutta viitoittava Helsinki Declaration huomioi verkkoväkivallan uhan sukupuolten tasa-arvolle.

Kansallinen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma (2020-2023) painottaa digitaaliseen väkivaltaan puuttumista. THL kehitti koulutusmoduulin sukupuolittuneen verkkoväkivallan tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian alojen sukupuolikuilua kurotaan umpeen useilla opetus- ja kulttuuriministeriön alaisilla hankkeilla.

Teknologian ja tasa-arvon teemoja edistää julkisen ja yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajista koottu, ulkoministeriön koordinoima Generation Equality -sparrausryhmä. UN Women Suomen ja Plan International Suomen koordinoima Generation Equality -nuortenryhmä tuo esiin nuorten ääntä prosessissa.

UN Women julkisti ensimmäisen Generation Equality -vastuullisuusraportin(Linkki toiselle web-sivustolle.) YK:n korkean tason viikon yhteydessä syyskuussa 2022.

Yhteystiedot

Liisa Ketolainen
Asiantuntija

Puh. +358 44 4938961  

Karoliina Romanoff
Tiedottaja

Puh. +358 295 350 365

Lue lisää