Generation Equality

Kansainvälinen viisivuotinen Generation Equality -kampanja (2021-2026) edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Tavoitteena on vauhdittaa erityisesti niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Suomella on johtorooli ryhmässä, joka keskittyy tasa-arvoa tukevaan teknologiaan ja innovaatioihin.

Gerantion Equality logo

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoima kampanja tuo yhteen valtioita, yrityksiä, YK-järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, säätiöitä ja nuorten edustajia. Kampanja käynnistyi vuonna 2020, kun Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelman hyväksymisestä oli kulunut 25 vuotta. Aloitteen tekivät Meksiko ja Ranska. Kampanja lanseerattiin Pariisissa kesällä 2021 korkean tason foorumissa.

Tasa-arvon edistäminen kuuluu Suomen ulkopoliittisiin prioriteetteihin. Suomi on pitkään tukenut UN Womenia poliittisesti ja taloudellisesti sekä edistänyt naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa järjestön johtokuntajäsenyyden kautta. Generation Equality -kampanjan kautta Suomi vahvistaa edelleen rooliaan tasa-arvon edelläkävijänä. 

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio osallistui Generation Equality -kampanjan puolivälitarkasteluun syyskuussa 2023 YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä. Kuva: UN Women/ Ryan Brown
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio osallistui Generation Equality -kampanjan puolivälitarkasteluun syyskuussa 2023 YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä. Kuva: UN Women / Ryan Brown
​​​​​

Suomi haluaa sulkea sukupuolittuneet digikuilut. Naisten ja tyttöjen on hyödyttävä teknologian luomista mahdollisuuksista täysimääräisesti.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio

 

Generation Equalityn puoliväliarviointi pidettiin YK:n päämajalla 17.9.2023. UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous totesi Generation Equalityn saavuttaneen vaikuttavia tuloksia: toistaiseksi on raportoitu 849 politiikkalinjauksesta, 2306 ohjelmasta ja 3649 vaikuttamiskampanjasta. Sitoumukset edistyvät hyvin ja Generation Equality on aikaansaanut uusia kumppanuuksia ja uutta rahoitusta tasa-arvon edistämiseksi.

Kokonaisuudessaan tasa-arvo ei kuitenkaan etene kestävän kehityksen tavoitteiden aikataulun mukaisesti, joten investointeja ja toimia tarvitaan lisää. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Taviolla oli keskeinen rooli tilaisuuden avauspaneelissa. Tavio korosti Suomen vahvaa ja pitkäaikaista sitoumusta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja UN Womenin tukemiseksi. Johtoroolinsa mukaisesti Suomi työskentelee aktiivisesti sen edistämiseksi, että sukupuolittuneet digitaaliset kuilut suljetaan: oli kyse sitten yhteyksistä, taidoista tai opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

Kampanjan teemat

Vaikka tasa-arvossa on saavutettu edistysaskelia esimerkiksi tyttöjen koulutuksessa, ei Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelma ole 25 vuoden kuluessa edennyt tasaisesti. Monilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla vaaditaan erityisiä ponnisteluja. Tietyt ilmiöt, kuten koronapandemia, ovat syventäneet tasa-arvokuiluja.

Generation Equality -kampanjassa toimii kuusi eri teemoihin keskittyvää toimintaryhmää, joiden tarkoitus on edistää sukupuolten tasa-arvoa globaalisti. 

Ryhmien teemat ovat

  1. Sukupuolittunut väkivalta
  2. Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja oikeudet
  3. Kehon autonomia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR)
  4. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  5. Teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo
  6. Feministiset liikkeet ja johtajuus

Risteävien syrjintäperusteiden huomioiminen sukupuolen ohella on läpileikkaava teema jokaisen ryhmän työssä. Tämä tarkoittaa, että huomioon otetaan sukupuolen lisäksi myös muut yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat tekijät. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota erityisesti nuoriin naisiin ja tyttöihin. Ryhmien lisäksi toiminnassa on Naiset, rauha ja turvallisuus sekä humanitaarinen toiminta -kompakti(Linkki toiselle web-sivustolle.).

 

 

Suomen johtorooli

Suomi johtaa”Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta” -toimintaryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. Generation Equality perustuu monitoimijuuteen, eli toimintaryhmän johdossa on mukana myös yrityksiä, säätiöitä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Muut toimintaryhmän johtajat ovat YK:n lastenjärjestö Unicef, Kansainvälinen televiestintäliitto ITU, yritykset Microsoft ja Koç Holding, Rockefeller-säätiö, <A+> Alliance -verkosto sekä järjestöt Global Fund for Women, Social Builder ja Digital Grassroots.

Toimintaryhmän johtajuus liittyy luontevasti yhteen Suomen pitkän linjan kansallisten ja kansainvälisten tasa-arvotavoitteiden ja Suomen kehityspolitiikan ylivaalikautisten tavoitteiden kanssa. Sukupuolten tasa-arvo ja digitalisaatio ovat Suomelle tärkeitä ulko- ja kehityspolitiikan teemoja. Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon, koulutuksen, teknologian ja innovaatioiden kärkimaana.

Teknologia ja innovaatiot voivat oikein hyödynnettyinä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Teknologia voi lisätä koulutuksen, työllistymisen ja osallistumisen mahdollisuuksia eri ihmisille. Kun teknologiaa ja innovaatioita kehitetään tietoisesti rikkomaan haitallisia sukupuolistereotypioita, voidaan tasa-arvoa edistää vaikuttavasti. Toisaalta teknologia mahdollistaa myös sukupuolten tasa-arvoa heikentäviä ilmiöitä, kuten sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa, jota vastaan on toimittava aktiivisesti.

Teknologia ja innovaatiot sukupuolten tasa-arvon puolesta -toimintaryhmä keskittyy neljään konkreettiseen tavoitteeseen: 

  • Digitaitoihin ja digitaalisen teknologian saatavuuteen liittyvien sukupuolikuilujen kaventamiseen.  
  • Investointien lisäämiseen tasa-arvoa edistäviin teknologioihin ja innovaatioihin.  
  • Inklusiivisten, uudistavien ja vastuullisten innovaatioympäristöjen kehittämiseen.  
  • Sukupuolittuneen verkkoväkivallan ja syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen

Suomi pitää tärkeänä, että ryhmän työssä huomioidaan erityisesti vammaiset naiset ja tytöt. Suomi painottaa sosiaalisten innovaatioiden vaikutusta tasa-arvoon. 

Sitoumukset sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

Toimintaryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi valtiot, yksityiset yritykset, YK-järjestöt, säätiöt sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat tehneet konkreettisia sitoumuksia. Sitoumuksia voi tehdä koko viisivuotisen kampanjan ajan.

Suomi on tehnyt yhteensä 13 sitoumusta, joista yhdeksän keskittyy edistämään Suomen johtaman Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintaryhmän tavoitteita. Näistä sitoumuksista kolme on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. UNICEF ja D4D-hub(Linkki toiselle web-sivustolle.)) kanssa. Sitoumuksilla edistetään mm. sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäisemistä ja poistamista, tiede- ja teknologia-alojen tasaisempaa sukupuolijakaumaa ja sukupuolinäkökulman lisäämistä teknologia-alan sijoitustoiminnassa. 

Lisäksi Suomi on tehnyt sitoumuksia ”Sukupuolittunut väkivalta” sekä ”Kehon autonomia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR)” -toimintaryhmiin. SRHR-sitoumuksiaan Suomi toteuttaa rahoittamalla kotimaisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden työtä tematiikan edistämiseksi globaalisti sekä vaikuttamistyöllä kansainvälisillä foorumeilla. Suomi on mukana myös Pohjoismaiden ministerineuvoston tekemässä yhteispohjoismaisessa ilmastositoumuksessa. Kaikki sitoumukset ovat nähtävissä sivun alalaidan liitteessä.

Myös joukko suomalaisorganisaatioita, -yrityksiä ja muita toimijoita on liittynyt kampanjaan omilla sitoumuksillaan. Kampanjasta kiinnostuneet toimijat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kampanjaan sitoumuksentekijöinä. Sitoumus voi koskea mitä tahansa toimintaryhmän neljästä tavoitteesta. Sitoumukset voivat olla rahallisia, ohjelmallisia, poliittisia tai vaikuttamistyötä. Ohjeet sitoumusten tekemiseen löytyvät täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja kaikkia tehtyjä sitoumuksia voi selata täällä(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Kestävä muutos tapahtuu yhteistyössä. Ulkoministeriö toivottaa järjestöt ja yritykset lämpimästi mukaan toteuttamaan kampanjan tavoitteita.

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon yhteydessä järjestettiin Generation Equality -kampanjan puolivälitarkastelu vuonna 2023. Kuva: UN Women/ Ryan Brown

Suomen työn tuloksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi teknologiakehityksessä

Suomen sitoumukset yhdistävät rahoitusta sekä politiikka- ja vaikuttamistyötä. Suomi tukee teknologiaa, innovaatioita ja sukupuolten tasa-arvoa yhdistävää toimintaa. Kehitysyhteistyörahoituksella tuetaan relevanttia YK-järjestöjen toimintaa sekä kansainvälisten ja kotimaisten kansalaisjärjestöjen työtä.

Suomen rahoituksella esimerkiksi luodaan teknologiaa hyödyntäviä, ihmisarvoisia työpaikkoja naisille sekä tuetaan digitaalista rauhanvälitystä, naisihmisoikeuspuolustajien digitaalista turvallisuutta sekä naisten ja tyttöjen digilukutaitoa kehittyvissä maissa. Suomi rahoittaa osaltaan esimerkiksi UNICEFin kehittämää virtuaalista turvallista tilaa, Laahaa, joka on suunnattu erityisesti humanitaarisissa tilanteissa eläville tytöille ja nuorille naisille ja tarjoaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista sekä sukupuolittuneen väkivallan teemoista. Suomen tuella YK:n innovaatiotoiminnoille tuetaan YK:n kykyä vahvistaa teknologian ja innovaatioiden käyttöä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä. 

Kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund on sijoittanut vuodesta 2021 alkaen 42 miljoonaa dollaria yrityksiin, joiden toiminnassa yhdistyy teknologian ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Investointeja saaneet yritykset esimerkiksi vahvistavat naisten rooleja telecom-alalla useissa eri Afrikan maissa ja lisäävät naisten mahdollisuuksia saada rahoituspalveluita mobiilipalvelujen kautta Afrikassa ja Aasiassa.

Suomi edistää tasa-arvoa kansainvälisillä foorumeilla

Suomi tuo teknologian ja sukupuolten tasa-arvon teemoja esiin kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa ja EU:ssa, sekä eri tilaisuuksissa, tapaamisissa ja viestinnässä. Suomen järjestämien korkean tason tapahtumien teemoina ovat olleet esimerkiksi datan merkitys tasa-arvolle sekä naisihmisoikeuspuolustajien kohtaamaan digitaaliseen väkivallaltaan puuttuminen.

Suomi toi Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintaryhmän kasvokkain yhteen Naisten aseman toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnon yhteydessä maaliskuussa 2023 Suomen pysyvässä YK-edustustossa. Istunnon pääteema oli teknologia, innovaatiot ja koulutus, ja toimintaryhmän työ toimi sen sisällöllisenä taustana.

Suomi vaikuttaa myös EU:n kautta sukupuolittuneiden digitaalisten kuilun poistamiseksi. Digital4Development (D4D) Hub -yhteistyöalustalla EU:n jäsenvaltiot, EU-komissio, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta ja kehitysrahoituslaitokset tekevät Team Europe -hengessä yhteistyötä digitaalisten kumppanuuksien synnyttämiseksi EU:n ja kehittyvien alueiden välillä. D4D Team Europe -jäsenmaat ovat yhdessä sitoutuneet edistämään tasa-arvoa läpileikkaavasti D4D-hankkeissa.

Toimintaryhmä on vaikuttanut myös esimerkiksi vaatimalla tasa-arvon huomiointia YK:ssa neuvoteltavaan globaaliin digitaalikompaktiin (Global Digital Compact), jonka on tarkoitus määritellä yhteiset periaatteet avoimelle, vapaalle ja turvalliselle digitaaliselle tulevaisuudelle. Lue lisää: A call to place gender equality at the heart of the Global Digital Compact(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suomi nostaa teemoja myös kotimaassa

Kansallinen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma (2020-2023) painotti digitaaliseen väkivaltaan puuttumista usein eri toimenpitein, esimerkiksi aihetta käsittelevällä koulutuksella relevanteille viranomaisille. Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian alojen sukupuolikuilua kurotaan umpeen useilla opetus- ja kulttuuriministeriön alaisilla hankkeilla.

Teknologian ja tasa-arvon teemoja edistää julkisen ja yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan edustajista koottu, ulkoministeriön koordinoima Generation Equality -sparrausryhmä. UN Women Suomen ja Plan International Suomen koordinoima Generation Equality -nuortenryhmä tuo esiin nuorten ääntä prosessissa.

UN Women julkisti toisen Generation Equality -vastuullisuusraportin(Linkki toiselle web-sivustolle.) YK:n korkean tason viikon yhteydessä syyskuussa 2023.

Yhteystiedot

Liisa Ketolainen
Asiantuntija

Puh. +358 44 4938961  

Karoliina Romanoff
Tiedottaja

Puh. +358 295 350 365

Lue lisää