Generation Equality

Kansainvälinen viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tavoitteena on vauhdittaa erityisesti niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Suomella on johtorooli ryhmässä, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon tukena.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoima kampanja tuo yhteen valtioita, yrityksiä, YK-järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, säätiöitä ja nuorten edustajia. Kampanja käynnistyi vuonna 2020, kun Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelman hyväksymisestä oli kulunut 25 vuotta. Aloitteen tekivät Meksiko ja Ranska. Kampanja lanseerattiin Pariisissa kesällä 2021 ja se kestää vuoteen 2026 saakka. 

Tasa-arvon edistäminen kuuluu Suomen ulkopoliittisiin prioriteetteihin. Suomi on pitkään tukenut UN Womenia poliittisesti ja taloudellisesti sekä edistänyt naisten oikeuksia myös järjestön johtokuntajäsenyyden kautta. Generation Equality -kampanja tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vahvistaa edelleen rooliaan tasa-arvon edelläkävijänä.

Kampanjan teemat

Vaikka tasa-arvossa on saavutettu edistysaskelia liittyen esimerkiksi tyttöjen koulutukseen, ei Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelma ole 25 vuoden kuluessa edennyt tasaisesti. Monilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla vaaditaan erityisiä ponnisteluja. Tietyt ajankohtaiset ilmiöt, kuten digitalisaatio ja koronapandemia, ovat syventäneet tasa-arvokuiluja.
Generation Equality -kampanjan yhteyteen perustettiin kuusi eri teemoihin keskittyvää toimintaryhmää. Niiden tarkoitus on viiden seuraavan vuoden kuluessa toteuttaa valituilla osa-alueilla kestäviä, globaaleja järjestelmätason muutoksia.

Ryhmien teemat ovat:

  1. Sukupuolittunut väkivalta
  2. Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja oikeudet
  3. Kehon autonomia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR)
  4. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  5. Teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo
  6. Feministiset liikkeet ja johtajuus

Naiset, rauha ja turvallisuus sekä intersektionaalisuus – eli muut yksilön yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat tekijät sukupuolen ohella – ovat läpileikkaavia teemoja jokaisen ryhmän työssä. Ryhmien konkreettisissa toimenpiteissä kiinnitetään huomiota erityisesti nuoriin naisiin ja tyttöihin sekä koronaviruspandemian vaikutuksiin.

Suomen johtorooli

Suomi nimettiin johtamaan ”Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta” -toimintaryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. Generation Equality perustuu monitoimijuuteen, eli toimintaryhmän johdossa on mukana niin yrityksiä, säätiöitä kuin kansalaisyhteiskunnan edustajiakin. Muut toimintaryhmän johtajat ovat YK:n lastenjärjestö Unicef, Kansainvälinen televiestintäliitto ITU, yritykset Microsoft, Salesforce ja Koç Holding, Rockefeller-säätiö, <A+> Alliance -verkosto sekä Global Fund for Women- ja Social Builder-järjestöt.

Toimintaryhmän johtajuus liittyy luontevasti yhteen Suomen hallitusohjelman tasa-arvokirjausten ja kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa. Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon, koulutuksen, teknologian ja innovaatioiden kärkimaana, ja koalition johtajuus tarjoaa suomalaistoimijoille mahdollisuuden olla mukana kansainvälisen työn eturintamassa.

Toimintaryhmien toimenpideohjelmat julkaistiin Meksikon Generation Equality -foorumissa maaliskuussa 2021. Teknologia ja innovaatiot sukupuolten tasa-arvon puolesta -toimintakoalitio keskittyy neljään konkreettiseen tavoitteeseen: 

  • Digitaitoihin ja digitaalisen teknologian saatavuuteen liittyvien sukupuolikuilujen kaventamiseen.  
  • Investointien lisäämiseen feministisiin teknologioihin ja innovaatioihin.  
  • Inklusiivisten, uudistavien ja vastuullisten innovaatioekosysteemien kehittämiseen.  
  • Sukupuolittuneen verkkoväkivallan ja syrjinnän sekä teknologisvälitteisen väkivallan ehkäisemiseen ja poistamiseen

Suomi pitää tärkeänä, että ryhmän työssä huomioidaan erityisesti vammaiset naiset ja tytöt. Suomi painottaa sosiaalisten innovaatioiden vaikutusta tasa-arvoon. 

Sitoumukset tasa-arvon edistämiseksi

Toimintaryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi valtiot, yksityiset yritykset, säätiöt sekä kansalaisyhteiskunnan toimijat tekevät konkreettisia sitoumuksia, joista ensimmäiset julkistettiin Pariisin Generation Equality -foorumissa heinäkuussa 2021. Pariisin foorumiin mennessä sitoumuksia oli tehnyt yli tuhat toimijaa, ja kaikkien sitoumusten rahallinen arvo oli 40 miljardia dollaria. Sitoumuksia voi tehdä koko viisivuotisen kampanjan ajan.

Suomi on tehnyt kampanjaan yhteensä 13 sitoumusta, joista yhdeksän keskittyy edistämään Suomen johtaman Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintaryhmän tavoitteita. Näistä sitoumuksista kolme on tehty yhteistyössä muiden toimijoiden (mm. UNICEF ja D4D-hub) kanssa. Suomen sitoumusten rahallinen kokonaisarvo Generation Equality -kampanjaan on noin 150 miljoonaa euroa. 

Myös joukko suomalaisorganisaatioita, -yrityksiä ja muita toimijoita on jo liittynyt kampanjaan omilla sitoumuksillaan. Kampanjasta kiinnostuneet toimijat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi kampanjaan Commitment Maker -jäseninä. Jäsenet sitoutuvat edistämään vähintään yhtä toimintakoalition neljästä tavoitteesta vähintään vuodeksi kerrallaan. 
Kestävä muutos tapahtuu yhteistyössä. Ulkoministeriö toivottaa järjestöt ja yritykset lämpimästi mukaan toteuttamaan kampanjan tavoitteita.

Tasa-arvo tukee taloutta   

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n mukaan naisten osallistuminen työelämään selittää jopa 10–20 prosenttia Pohjoismaiden talouskasvusta viimeisen puolen vuosisadan aikana. Yksittäisten yritysten sisällä tasa-arvon vaikutus talouskasvuun on tätäkin vahvempi.

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen globaalissa talouselämässä kestäisi kuitenkin nykyvauhdilla vielä arviolta 267 vuotta. Euroopan komissio ja Maailman talousfoorumi pitävät esimerkiksi juuri teknologiasektoria alana, jolla tasa-arvokehityksessä on jääty pahasti jälkeen. Naisten ja tyttöjen vähäinen määrä heikentää tutkitusti alan kasvunäkymiä ja innovatiivisuutta pitkällä aikavälillä.

Generation Equality -kampanja tarjoaa mahdollisuuden vauhdittaa muutosta. Samalla johtorooli kampanjan toimintaryhmässä tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden osoittaa teknologiaosaamistaan, jakaa kokemuksiaan ja kehittää kansainvälistä kilpailukykyään tasa-arvoisen, kestävän maailman rakentamiseksi.

Yhteystiedot

Liisa Ketolainen
Asiantuntija

Puh. +358 44 4938961  

Karoliina Romanoff
Tiedottaja

Puh. +358 295 350 365

Lisätietoja 

Generation Equality -foorumin kotisivut (englanniksi)(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Suomen johtaman toimintaryhmän toimenpideohjelma (englanniksi, PDF, 2 110 KB)
Suomen Generation Equality -sitoumukset (englanniksi, PDF, 577 KB)