Generation Equality

YK:n viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Tavoitteena on vauhdittaa erityisesti niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Suomella on johtorooli ryhmässä, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioihin tasa-arvon tukena.

 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoima kampanja tuo yhteen valtioita, yrityksiä, YK-järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, säätiöitä ja nuorten edustajia. Kampanja käynnistyi vuonna 2020, kun Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelman hyväksymisestä oli kulunut 25 vuotta. Aloitteen tekivät Meksiko ja Ranska. Juhlavuoteen oli suunnitteilla korkean tason foorumeita, joilla tasa-arvoasioille saataisiin huomiota kansainvälisessä keskustelussa. Tilaisuudet on kuitenkin koronapandemian vuoksi jouduttu siirtämään vuoteen 2021.

Tasa-arvon edistäminen kuuluu Suomen ulkopoliittisiin painotuksiin. Suomi on pitkään tukenut UN Womenia poliittisesti ja taloudellisesti ja edistänyt naisten oikeuksia myös järjestön johtokuntajäsenyyden kautta.  Generation Equality -kampanja tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vahvistaa edelleen rooliaan tasa-arvon edelläkävijänä.

Kampanjan teemat

Vaikka tasa-arvossa on saavutettu edistysaskelia liittyen esimerkiksi tyttöjen koulutukseen, ei Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelma ole 25 vuoden kuluessa edennyt tasaisesti. Monilla yhteiskunnan ja talouden osa-alueilla vaaditaan erityisiä ponnisteluja, ja tietyt ajankohtaiset ilmiöt kuten digitalisaatio ja koronapandemia uhkaavat syventää tasa-arvokuiluja.

Generation Equality -kampanjan yhteyteen on sen vuoksi perustettu kuusi eri teemoihin keskittyvää toimintaryhmää. Niiden tarkoitus on viiden seuraavan vuoden kuluessa toteuttaa valituilla osa-alueilla kestäviä, globaaleja, järjestelmätason muutoksia.

Ryhmien teemat ovat:

  1. Sukupuolittunut väkivalta
  2. Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja oikeudet
  3. Kehon autonomia sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR)
  4. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  5. Teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo
  6. Feministiset liikkeet ja johtajuus

Naiset, rauha ja turvallisuus sekä intersektionaalisuus – eli muut yksilön yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat tekijät sukupuolen ohella – ovat läpileikkaavia teemoja jokaisen ryhmän työssä. Ryhmien konkreettisissa toimenpiteissä kiinnitetään huomiota erityisesti nuoriin naisiin ja tyttöihin sekä koronaviruspandemian vaikutuksiin.

Suomen johtorooli

Suomi nimettiin johtamaan ”Teknologia, innovaatiot ja sukupuolten tasa-arvo” -ryhmää yhdessä Tunisian, Armenian, Chilen ja Ruandan kanssa. Koalitioon kuuluvat myös YK:n lastenjärjestö Unicef, kansainvälinen televiestintäliitto ITU, Rockefeller-säätiö, A+Alliance-verkosto sekä Global Fund for Women ja Social Builder -järjestöt.

Johtotehtävä liittyy luontevasti yhteen Suomen hallitusohjelman tasa-arvokirjausten ja kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa. Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon, koulutuksen, teknologian ja innovaatioiden kärkimaana, ja koalition johtajuus tarjoaa suomalaistoimijoille mahdollisuuden olla mukana kansainvälisen työn eturintamassa.

Suomi on määritellyt neljä painopistettä, joita se edistää ryhmässään: 

  • Naisten ja tyttöjen lukumäärän, osallistumisen ja johtajuuden lisääminen STEM-aloilla (tiede, teknologia, insinöörityö ja matematiikka).
  • Digitaitoihin ja digitalisaatioon liittyvän sukupuolikuilun kaventaminen.
  • Sukupuolitiedostavan, osallistavan ja syrjimättömän teknologian ja innovaatioiden kehittäminen. Naisten digitaalisten oikeuksien ja innovaatioiden laajentaminen ja kehittäminen sekä naisten tasa-arvon tukeminen, kun he ovat mukana laatimassa kyseisiä oikeuksia ja kehittämässä innovaatioita.
  • Naisiin kohdistuvan verkkoväkivallan poistaminen ja turvallisten digitaalisten tilojen luominen kaikille. Teknologian käyttäminen ilman väkivallan riskiä ja syrjintää.

Suomi pitää tärkeänä, että ryhmän työssä huomioidaan erityisesti vammaiset naiset ja tytöt. Suomi painottaa sosiaalisten innovaatioiden vaikutusta tasa-arvoon.

Ryhmien johtajat valitsevat 3-4 konkreettista toimenpidettä, joihin ryhmä keskittyy. Ne voivat liittyä esimerkiksi koulutukseen, normien muuttamiseen tai lainsäädännöllisiin muutoksiin. Jokaisessa ryhmässä vähintään yhden toimenpiteen on tuettava teini-ikäisten tyttöjen asemaa. Johtajien tulee lisäksi tehdä omia sitoumuksiaan ryhmänsä toimenpidelistan edistämiseksi.

Ryhmät täydentyvät yhä vuoden 2021 aikana. Suomalaistoimijat voivat vapaasti liittyä jäseniksi Generation Equality –ryhmiin. Koska Suomi on monin tavoin aktiivinen tasa-arvon puolestapuhuja, tulee se osallistumaan rivijäsenenä myös muiden kuin teknologiaa ja innovaatioita käsittelevän ryhmän työhön.

Tasa-arvo tukee taloutta

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n mukaan naisten osallistuminen työelämään selittää jopa 10-20 prosenttia Pohjoismaiden talouskasvusta viimeisen puolen vuosisadan aikana. Yksittäisten yritysten sisällä tasa-arvon vaikutus talouskasvuun on tätäkin vahvempi.

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen globaalissa talouselämässä kestäisi kuitenkin nykyvauhdilla vielä arviolta 267 vuotta.  Euroopan komissio ja Maailman talousfoorumi pitävät esimerkiksi juuri teknologiasektoria alana, jolla tasa-arvokehityksessä on jääty pahasti jälkeen. Naisten ja tyttöjen vähäinen määrä heikentää tutkitusti alan kasvunäkymiä ja innovatiivisuutta pitkällä aikavälillä.

Generation Equality –kampanja tarjoaa mahdollisuuden vauhdittaa muutosta. Samalla johtorooli kampanjan toimintaryhmässä tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden osoittaa teknologiaosaamistaan, jakaa kokemuksiaan ja kehittää kansainvälistä kilpailukykyään tasa-arvoisen, kestävän maailman rakentamiseksi.

Generation Equality Suomessa

Ulkoministeriö järjestää vuoden 2020 syksyn ja talven aikana keskustelu- ja infotilaisuuksia Generation Equality -kampanjasta yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kun Suomen johtaman ryhmän kansainväliset toimenpiteet ja tavoitteet on määritetty, päätetään kansallisen tason toimenpiteistä ja sitoumuksista.

Kestävä muutos tapahtuu yhteistyössä. Ulkoministeriö toivottaa järjestöt ja yritykset lämpimästi mukaan toteuttamaan kampanjan tavoitteita.

 

Lisätietoa:

Generation Equality -prosessin nettisivut (englanniksi)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Generation Equality toimintakoalitioiden johtajistot (englanniksi, lista elokuulta 2020)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UN Women ja Generation Equality (englanniksi)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UN Women Suomen Generation Equality -podcast(Linkki toiselle verkkosivustolle)