Muistilista pakotteista viejälle

A) Tarkista, onko viennin määrämaa pakotteiden alainen. Vientirajoituksia tulee noudattaa myös silloin, kun tuotteet viedään kolmannen valtion kautta pakotteiden kohteena olevaan valtioon.

Lisäksi tulee huomata, että tietynlaisen teknologian tai vientirajoitusten alaisiin tuotteisiin liittyvän tiedon luovuttaminen voi olla luovuttamisen tapahtumapaikasta riippumatta kiellettyä silloin, jos vastaanottajana on pakotevaltiossa oleskeleva henkilö tai sinne rekisteröity yritys taikka jos tiedot on tarkoitettu siellä käytettäviksi.

B) Tarkista, rajoittavatko pakotteet tuotteidesi vientiä. Jos vienti kohdistuu pakotteiden kohteena olevaan valtioon, tulee seuraavaksi tarkistaa, kohdistuuko vientituotteeseen rajoituksia.

Jokainen pakotejärjestelmä on erilainen, ja tiettyyn valtioon kohdistuvat rajoitteet selviävät yksityiskohtaisesti vain EU:n neuvoston asetuksista ja niiden liitteissä olevista määritelmistä.

Vientiyritys on yleensä itse omien tuotteidensa paras asiantuntija: yrityksen tuleekin ensisijaisesti itse tutkia, ovatko sen tuotteet kokonaan tai osittain rajoituksenalaisia.

Ulkoministeriöstä voi tarvittaessa saada apua säädösten tulkinnasta. Viime kädessä viennin laillisuus on kuitenkin viejän itsensä vastuulla.

C) Varmista, että liiketoimeen ei liity pakotelistattuja henkilöitä tai yhteisöjä. Jos tuotteiden viennille ei ole pakotteista johtuvaa estettä, tulee seuraavaksi varmistua siitä, etteivät pakotevaltiossa sijaitseva liikekumppani ja muut liiketoimeen osallistuvat henkilöt ja yhteisöt ole pakotelistattuja.

Luettelo pakotteiden kohteena olevista henkilöistä ja yhteisöistä löytyy sekin kulloisenkin pakoteasetuksen liitteestä. Luettelossa mainittujen henkilöiden kanssa on kieltäydyttävä kaikista liiketoimista, ja myös jo aloitetut liiketoimet on viipymättä keskeytettävä. Luettelossa mainituilta henkilöiltä tai yhteisöiltä ei myöskään tule hankkia esimerkiksi kuljetus-, rahoitus- tai pankkipalveluita.

Pakoteluettelossa mainituille henkilöille tai yhteisölle on kiellettyä luovuttaa mitään omaisuutta välillisestikään. Vienti on siis kiellettyä myös silloin, jos vietävät tavarat, teknologia tai tietotaito päätyisivät välikäden kautta listatun tahon käyttöön tai hyödynnettäväksi.

Välillisestä luovuttamisesta on kyse esimerkiksi silloin, jos näennäisenä asiakkaana esiintyvä yritys tosiasiallisesti toimii listatun tahon puolesta hankkiakseen tälle tavaraa EU:sta. Erityisen suuri riski tällaisesta välillisestä luovuttamisesta on muun muassa silloin, kun ulkomainen ostaja on listatun henkilön tai yhtiön omistuksessa.

D) Huolehdi myös muun lainsäädännön noudattamisesta. Puolustustarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden ja kaupallisen viennin osalta myös siviilikäyttöön tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden vienti on luvanvaraista pakotteista riippumatta.

Tunne tuotteesi. Tunne asiakkaasi. Tunne lainsäädäntö.

Tämän sivun sisällöstä vastaa