Euroopan neuvosto

Euroopan neuvoston (EN) merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa perustuu erityisesti sen maantieteelliseen kattavuuteen ja mahdollisuuksiin ennaltaehkäistä kriisejä. Neuvoston ydinajatus on se, että demokraattinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava oikeusvaltio on vakaa ja kykenee ratkomaan vaikeitakin ristiriitoja ajautumatta kriiseihin ja sotiin.

Suomi haluaa kehittää Euroopan neuvostoa koko Euroopan kattavana järjestönä, joka on läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin ja Etyjin kanssa.

Järjestö on päättänyt, että kaikkien sen toimintojen tulee tukea demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistämistä. Se on täysin Suomen tavoitteiden mukaista.

Suomi tukee Euroopan neuvoston keskittymistä järjestön ydintehtäviin ja on johdonmukaisesti pyrkinyt vahvistamaan Euroopan neuvoston ihmisoikeusroolia sekä turvaamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toiminnan.

Suomi tukee Euroopan neuvoston itsenäisten monitorointimekanismien toimintaedellytysten turvaamista ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimintaa.

Suomi on toiminut etulinjassa lähes kaikissa Euroopan neuvostossa esiin nousseissa ajankohtaisissa ihmisoikeuskysymyksissä, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, naisten, lasten, romanien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämisessä ja kehittämisessä.

Suomi on myös tukenut vapaaehtoisavustuksella juuri näitä sektoreita EN:n toiminnassa.

Lisäksi Suomi on korostanut kansalaisyhteiskunnan roolia ja parempia osallistumismahdollisuuksia Euroopan neuvoston toimintaan. Suomi tukee Euroopan neuvoston aktiivista roolia Ukrainan kriisin ratkaisemisessa.