Suomen suhteet ja kehitysyhteistyö Tansaniassa

Suomen kehitysyhteistyö Tansaniassa tukee kansalaisyhteiskunnan toimintaa, vahvistaa metsään liittyviä elinkeinoja ja parantaa ilmastokestävyyttä.

Tansanialainen mies mittaa puun paksuutta mittanauhalla. Kuvassa myös Afrikan kartta, johon on merkitty Tansanian sijainti.

Metsäalan yhteistyö Tansaniassa vahvistaa ekosysteemejä ja ilmastokestävyyttä sekä edistää metsäalan työpaikkoja. Se on luontevaa jatkoa Suomen aiemmalle YK-yhteistyölle, jossa kartoitettiin maan metsävarat ja kehitettiin metsätiedon käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto. Nykyisin ohjelmisto on käytössä yli 100 maassa. Kuva: FAO / Simon Maina

Tansania on perinteisesti ollut vakaa ja demokratiaan pyrkivä maa. Maan talous on kasvanut nopeasti 2000-luvulla, ja kasvu on vähentänyt köyhyyttä. Viime vuosina yhä useammat tansanialaiset ovat päässeet hyötymään muun muassa maksuttomasta koulutuksesta ja laajentuneesta sähköverkosta.

Edistysaskelista huolimatta noin neljäsosa tansanialaista elää yhä kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Maan demokratiakehitys on hidastunut, kun kansalaisyhteiskunnan, opposition, median, parlamentin ja oikeuslaitoksen asemaa on heikennetty. Nopea väestönkasvu, heikko ilmastokestävyys ja sukupuolten välinen epätasa-arvo luovat esteitä pitkän aikavälin kehitykselle.

Suomella ja Tansanialla on pitkäaikaiset suhteet, jotka ovat painottuneet pääasiassa kehitysyhteistyöhön. Suomi on tukenut Tansaniaa 1970-luvulta lähtien muun muassa metsätalouden, ympäristöalan, opetusalan ja hyvän hallinnon kehittämisessä. Perinteisen kehitysyhteistyön rinnalle on noussut yksityisen sektorin, oppilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan harjoittamaa yhteistyötä.

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Tansaniassa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Vuosina 2021–2024 voimassaolevan maastrategian päätavoitteita ovat demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon vahvistaminen, vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen, metsään liittyvien elinkeinojen ja ilmastokestävyyden tukeminen, osallistavan ja kestävän talouskasvun vauhdittaminen sekä työpaikkojen luominen.

Suomen maastrategia Tansaniassa 2021–2024 (englanniksi, PDF, 338 KB)

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Tansaniassa vuosina 2021–2024

Suomen kahdenvälinen yhteistyö Tansaniassa suuntautuu vuosina 2021–2024 pääasiassa aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen sekä metsään liittyvien elinkeinojen ja ilmastokestävyyden tukemiseen. Suomen tuki Tansanialle vuosina 2021–2024 on 56 miljoonaa euroa.

Suomen kehitysyhteistyön maaohjelma Tansaniassa (englanniksi, PDF, 605 KB)

Suomen kehitysyhteistyön suunnitellut määrärahat Tansaniassa 2021-2024. Metsään liittyviin elinkeinoihin ja ilmastokestävyyteen 27 miljoonaa euroa, aktiiviseen kansalaisuuteen 29 miljoonaa euroa. Yhteensä 56 miljoonaa euroa.

Edellisellä ohjelmakaudella vuosina 2016–2019 Suomen tuki keskittyi julkisen sektorin toimivuuden sekä työllisyyden ja elinkeinojen parantamiseen.

Suomen kehitysyhteistyö aktiivisen kansalaisuuden puolesta

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristöä, naisten osallistumista johtotehtäviin, sukupuolittunutta väkivaltaa kohdanneiden palveluita sekä verohallinnon toimintaa. 

Tavoite: Aktiivinen kansalaisuus luo osallistavaa kehitystä

 • Kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö on nykyistä suojellumpi
 • Naisten mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin johtotehtäviin paranevat
 • Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohdanneiden mahdollisuudet saada tukipalveluita paranevat
 • Verohallinnon toiminta tehostuu

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • UN Womenin hanke naisten oikeuksien, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja poliittisten vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi: 3,9 miljoonaa euroa vuosina 2017–2021
 • Tuki Afrikan kestävän kehityksen instituutille (Uongozi): 9,9 miljoonaa euroa vuosina 2017–2021
 • Yhteistyö Tansanian veroviraston kanssa verojärjestelmien kehittämiseksi ja Suomen verohallinnon antama tekninen tuki: yhteensä noin 5 miljoonaa euroa vuosina 2018–2022
 • Tuki TWAWEZA-kansalaisjärjestölle edistää kansalaisten osallistumista suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin, valtion tilivelvollisuutta sekä kansalaisyhteiskunnalle myönteisen toimintaympäristön kehittymistä: 1,5 miljoonaa euroa vuosina 2019–2022
 • Tuki LHRC-kansalaisjärjestölle edistää ihmisoikeuksia ja kansalaisten osallistumista vaaliprosesseihin: 1,5 miljoonaa euroa vuosina 2019–2021
 • UNFPA:n hanke naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi ja naisten ja tyttöjen itsemääräämisoikeuden edistämiseksi: 5,25 miljoonaa euroa vuosina 2021–2024
 • UNFPA:n pandemiatukihanke: 900 000 euroa vuosina 2020–2021
 • UNICEFin pandemiatukihanke: 1 miljoona euroa vuosina 2020–2021

Suomen kehitysyhteistyö metsään liittyvien elinkeinojen ja ilmastokestävyyden puolesta

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan metsien ja kylämaiden ekosysteemipalveluita, metsäalan työpaikkoja ja tulonmuodostusta sekä kansalaisten kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Tavoite: Metsään liittyvät elinkeinot voimistuvat ja ilmastokestävyys paranee

 • Metsien ja kylämaiden tuottamat ekosysteemipalvelut paranevat
 • Metsäalan työpaikkojen määrä ja tulot kasvavat
 • Kansalaisten kyky sopeutua ilmastonmuutokseen paranee

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Yksityismetsätaloushankkeen toinen vaihe (PFP 2): 9,4 miljoonaa euroa vuosina 2019–2023
 • Metsien arvoketjuja ja kylämetsätaloutta kehittävä hanke (Forestry and Value Chains programme FORVAC): 9,95 miljoonaa euroa vuosina 2018–2022
 • Pienviljelijöiden sopimusmetsitysohjelma: 1,1 miljoonaa euroa vuosina 2019–2022

Suomen yhteistyökumppanit Tansaniassa

Suomi toimii Tansaniassa osana Euroopan unionia ja avunantajien yhteisöä. EU:n jäsenenä Suomi on mukana Tansanian hallituksen kanssa käytävässä vuoropuhelussa, jolla maata kannustetaan ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen, hyvään hallintoon, kaupan edistämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä sääntöihin perustuvan kansainvälisen järjestelmän tukemiseen. 

Suomi tekee läheistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Maat pitävät esillä pohjoismaisia arvoja, käyvät poliittista vuoropuhelua ja edistävät kaupankäyntiä.

Tulevina vuosina Suomi ja muut avunantajat edistävät Tansanian pyrkimyksiä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Suomi tukee Tansaniaa myös rahoittamalla YK-järjestöjen sekä kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten työtä. Lisäksi Suomi tarjoaa humanitaarista apua tarveperustaisesti erityisesti YK:n humanitaaristen järjestöjen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Useat suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat Tansanian yhteiskunnallista kehitystä yhteistyössä maan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tuki kohdistuu esimerkiksi vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja ympäristötyöhön.

Team Finland -yhteistyö

Tansania ja Suomi haluavat kehittää maidensa välistä kauppaa ja investointeja perinteisen kehitysyhteistyön rinnalla. Kauppaa aiotaan kasvattaa sekä suoraan että Suomen julkisen yksityisen sektorin tuen, kuten Finnfundin, kautta.

Tähänastinen kaupankäynti on ollut vaatimatonta ja suomalaisyritysten toiminta Tansaniassa vähäistä. Tansanian talouskehitys luo kuitenkin vientimahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Potentiaalisia kohteita ovat esimerkiksi metsätalous, energiatalous sekä informaatioteknologiaan liittyvät eri alojen innovaatiot.

Suomen tavoitteena on kaksinkertaistaa Afrikan maiden kanssa käytävä kauppa vuodesta 2020 vuoteen 2030. Myös suomalaisyritysten investointeja Afrikkaan ja afrikkalaisyritysten investointeja Suomeen pyritään lisäämään tuntuvasti samalla ajanjaksolla. Suomi tukee esimerkiksi alueellista TradeMark East Africa -organisaatiota, jotta suomalaisten yritysten mahdollisuudet käydä kauppaa Tansaniassa ja muualla Itä-Afrikassa paranisivat.

Team Finland -verkosto Tansaniassa(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Tämän sivun sisällöstä vastaa