Kehitysyhteistyön tulosohjaus- ja raportointi

Suomen hallitusohjelma määrittää, millaisiin tavoitteisiin kehityspolitiikassa, sen kumppanuuksissa ja ohjelmissa pyritään. Tulosten saavuttamista seurataan, ja erilaisilla yhteisillä mittareilla pyritään luomaan kokonaiskuvaa kehityspolitiikasta ja sen onnistumisesta.

Käsi pitelee kynää ja toinen osoittaa paperia.
Kuva: AdobeStock

Yksittäisten ohjelmien tulosseurantaa tehdään yleensä kerran vuodessa. Tällöin arvioidaan, miten ohjelmalle asetetuissa tavoitteissa onnistuttiin, millaisia haasteita kohdattiin ja mihin suuntaan toimintaa kannattaa tulevaisuudessa viedä. Tuloksista vedetään myös yleisempiä havaintoja, joista on apua laajojen kokonaisuuksien kehittämisessä.

Tuloskartat tukevat työn ohjausta, seurantaa ja arviointia

Kehityspolitiikan painopisteille laaditut tuloskartat määrittelevät Suomen tärkeimpiä tulostavoitteita hallituksen asettamien yleisten tavoitteiden lisäksi. Ne tekevät myös näkyväksi ne mekanismit, joilla kehityspolitiikka vaikuttaa globaaliin kestävän kehitykseen tai niin sanotun humanitaarisen imperatiivin toteutumiseen. Ne tukevat työn ohjausta, seurantaa ja arviointia.

Kehityspolitiikkaa toteutetaan tuloskarttojen tavoitteiden mukaisesti siten, että eri kokonaisuudet, kuten maaohjelmat, monenkeskinen vaikuttaminen, kansalaisjärjestöyhteistyö ja yksityissektoriyhteistyö, kytkeytyvät tavoitteisiin kuhunkin toimintoon sopivalla tavalla.

Tuloskartat auttavat myös hahmottamaan temaattista kokonaisuutta, johon yksittäiset toimet tai hankkeet sijoittuvat. Ne helpottavat viestintää Suomen kehityspoliittisista painopisteistä, selkeyttävät tili- ja vastuuvelvollisuutta sekä auttavat erittelemään maamme omaa panosta kansainvälisissä kehitystuloksissa.

Tulosindikaattorit ja tulosraportointi

Suomen kehityspolitiikan kokonaistuloksia seurataan eri kehitysyhteistyöinstrumenteille yhteisillä mittareilla eli indikaattoreilla. Työtä ohjataan säännöllisesti indikaattoreista saadun tiedon perusteella.

Yhteiset indikaattorit on rakennettu kehityspolitiikan painopisteiden perusteella. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen tulosraportoinnin, joka yhdistää tietoa ohjelmista ja yhteistyömuodoista eri puolilta maailmaa. Lopputuloksena saadaan aiempaa tarkempi kuva Suomen kehityspolitiikan tuloksista maailmalla.

Tämän sivun sisällöstä vastaa