Kaksikäyttötuotteiden vientiluvan hakeminen

Yritys tarvitsee luvan valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden vientiin Euroopan unionin ulkopuolelle. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientilupaviranomainen on ulkoministeriö.

Vientiluvan hakeminen tapahtuu sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun käyttäminen on maksutonta eikä vaadi erillistä lupaa tai erityisohjelmistoa. Käytössä ovat yksittäis-, koonti- ja yleisluvat.

Sisämarkkinakaupassa eli EU:n sisäisille toimituksille tarvitaan lupa ainoastaan erittäin arkaluonteisille tuotteille, kuten esimerkiksi ydinaineet ja -laitteet. Tuotteet on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetuksen  2021/821(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) liitteessä 4.

Sähköinen asiointipalvelu

Vientiluvan hakeminen tapahtuu ulkoministeriön ja puolustusministeriön yhteisen online-asiointipalvelun kautta:

Asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Suomi.fi-valtuuksia(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) voi hakea Suomi.fi-palvelussa. Vientivalvonta-asioissa yrityksen rooli on ”Kaksikäyttötuotteiden vientilupien hakeminen".(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 

Lisätietoa Suomi.fi-palvelusta saat DVV:n Organisaatioasiakaspalvelusta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lue myös kirjautumisohjeet vientivalvonnan asiointipalveluun (suomeksi). (avautuu uuteen ikkunaan)

Vientivalvonnan hakemukset

Alla on kuvattu hakemustyypit, joita voit tehdä asiointipalvelussa.

Yksittäislupahakemus

Jos kyseessä on yksittäinen toimitus eivätkä yleisluvat sovellu, yrityksen tulee tehdä yksittäislupahakemus. Jos et ole varma tuotteiden valvonnanalaisuudesta, ole ensin yhteydessä ulkoministeriön vientivalvontayksikköön.

EU:n sisäisille siirroille käytetään yksittäislupahakemuksen sijaan siirtolupahakemusta.

Pakotteiden alaisille tuotteille haetaan vientilupia yksittäislupahakemuksella.

Liitä yksittäislupahakemukseen loppukäyttäjätodistus ja toimituksen yksilöivä asiakirja eli kauppasopimus, tilausvahvistus tai lasku.

Ulkoministeriö velvoittaa luvanhakijan antamaan selvityksen tavaran tai palvelun lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään viennin lopullisessa määrämaassa loppukäyttäjän antamaa asianmukaista todistusta (loppukäyttäjätodistus eli End User Statement). Todistuksesta tulee ilmetä tavaran lopullinen käyttötarkoitus.

Ulkoministeriö tarvitsee myös lupia käsitellessään erilaisia tietoja hakemuksella mainitusta loppukäyttäjästä, vastaanottajasta ja tuotteista erityisesti siinä tapauksessa, kun kyse on uudesta tahosta tai uusista tuotteista. Voit toimittaa vastaukset seuraavassa dokumentissa mainittuihin kysymyksiin soveltuvin osin jo lupahakemuksen liitteenä käsittelyn nopeuttamiseksi.

Siirtolupahakemus

Jos tuotteen siirtäminen EU-maiden välillä on valvonnanalaista, on siirtoa varten haettava siirtolupa. Tuotteen siirtäminen EU-maiden välillä on valvonnanalaista, mikäli tuote on mainittu Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) asetuksen  2021/821(Linkki toiselle web-sivustolle.) liitteessä 4..

Koontilupahakemus

Ulkoministeriö voi myöntää koontiluvan määrättyjen ei-sensitiivisten tuotteiden viennille useisiin eri maihin viejille, joilla on käytössään sisäinen vientivalvontaohjeistus (ICP). Tiedustele ennen koontiluvan hakemista ulkoministeriön vientivalvontayksiköltä koontiluvan mahdollisuutta.

Muutoshakemus

Ulkoministeriö voi hakemuksesta muuttaa luvan hyväksymisen ehtoja. Muutoshakemus on tehtävä, jos vientilupahakemuksen yhteydessä esitetyt tai lupaan merkityt tiedot muuttuvat.

Ennakkotietohakemus

Ulkoministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä. Hakemuksen tulee sisältää samat keskeiset tiedot toimituksen sisällöstä kuin vientilupahakemuksen yhteydessä on tarpeen. Ennakkotiedustelun käsittelyaika riippuu mahdollisesti tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Tiedustelu vientivalvonnan alaisuudesta

Tuotteiden vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen on viejän vastuulla. Tuotteen valmistaja tuntee tuotteen tekniset ominaisuudet parhaimmin, joten ensisijaisesti tuotteen vientivalvontaluokituksen määrittelee tuotteen valmistaja. Ole yhteydessä ulkoministeriöön, jos olet epävarma, tarvitaanko kyseiselle tuotteelle tai palvelulle vientilupa. Hakemuksen käsittelyaika riippuu muun muassa tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Vastauksessa tiedusteluun arvioidaan se seikka, täyttääkö tuote teknisten ominaisuuksiensa perusteella jotkin asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I määritellyt valvonnanalaisuuden kriteerit.

Mikäli tuotetta saatettaisiin olla viemässä pakotemaahan ja sen vuoksi haluat, että tuotteesta arvioidaan valvonnanalaisuus joillakin muilla perusteilla, kuten pakoteasetuksissa mainittujen valvontalistojen perusteella, kirjaa tämä pyyntö tiedustelun lisätietoihin. Esimerkki tällaisesta valvontalistasta on Venäjään kohdistuvien pakotteiden tuotelista asetuksen (EU) 833/2014 liitteessä VII. Yksilöi pyynnössä minkä tuotelistojen (asetuksen numero ja liitteen numero) perusteella arviointi halutaan tehtävän.

Ilmoitukset EU:n yleislupien EU001–EU006 käyttämisestä

EU:n yleislupia ei tarvitse hakea, mutta viejän on ilmoitettava ulkoministeriölle kunkin yleisluvan käyttämisestä 30 päivän kuluessa ensimmäisestä vientitoimituksesta. Ilmoita samassa yhteydessä viejän nimi- ja osoitetiedot.

Yleislupa EU001

Vienti Australiaan, Islantiin, Iso-Britanniaan, Japaniin, Kanadaan, Norjaan, Sveitsiin ml. Liechtensteiniin, Yhdysvaltoihin ja Uuteen Seelantiin.

Yleislupa EU002

Eräiden materiaalien ja elektroniikan tuotteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan ja Turkkiin.

Yleislupa EU003

Vienti korjauksen/vaihdon jälkeen 24 maahan/alueelle: Albania, Argentiina, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Kazakstan, Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Arabiemiraattien liitto.

Luvan käytössä on useita rajoituksia.

Yleislupa EU004

Tilapäinen vienti näyttelyyn/messuille 24 maahan/alueelle, jotka ovat samat kuin luvassa EU003: Albania, Argentiina, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Intia, Kazakstan, Kiina (ml. Hongkong ja Macao), Makedonia, Marokko, Meksiko, Montenegro, Ranskan merentakaiset alueet, Serbia, Singapore, Tunisia, Turkki, Ukraina, Venäjä ja Arabiemiraattien liitto.

Luvan käytössä on useita rajoituksia.

Yleislupa EU005

Eräiden tietoliikennelaitteiden vienti Argentiinaan, Etelä-Afrikkaan, Etelä-Koreaan, Intiaan, Kiinaan, Turkkiin, Ukrainaan ja Venäjälle.

Yleislupa EU006

Eräiden kemikaalien vienti Argentiinaan, Etelä-Koreaan, Turkkiin ja Ukrainaan.

Tämän sivun sisällöstä vastaa