Kehitysyhteistyön hankinnat

Kun ministeriö ostaa kehitysyhteistyövaroin palvelua, hankinta kilpailutetaan julkisista hankinnoista  ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti. Hallitustenvälisissä sopimuksissa voidaan myös sopia, että kumppanimaassa tehtävät hankinnat kilpailutetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Kehitysyhteistyöhön liittyviä hankintoja ovat muun muassa erilaiset hankkeita koskevat konsulttipalvelut.

Suomen lakien mukaan kilpailutettavissa hankinnoissa noudatetaan vuonna 2017 voimaan tullutta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille on 60 000 euroa, mikä tarkoittaa, että tämän arvon ylittävät hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Kansallisen kynnysarvon alle jäävät hankinnat eli niin kutsutut pienhankinnat ovat pääsääntöisesti hankintalain menettelysäännösten ulkopuolella. 

Kilpailutettavista hankinnoista ilmoitetaan laissa säädetyllä tavalla julkisten hankintojen Hilma-palvelussa. Ulkoministeriön verkkosivuilla ilmoitetaan tarjouskilpailuihin tulleet muutokset ja täydennykset, muun muassa kysymykset ja vastaukset -liitteet. Nämä muutos- ja täydennysilmoitukset julkaistaan ainoastaan englannin kielellä: Procurement for development cooperation

Tulevia hankintoja listataan myös valtion kilpailutuskalenteriin. Tiedot ovat alustavia. Kilpailutuskalenterissa kerrotaan myös tulevista pienhankinnoista. 

Ulkoministeriö kiinnittää kehitysyhteistyöhankinnoissa erityistä huomiota myös korruption ehkäisyyn. Ministeriö on julkaissut korruptionvastaisen käsikirjan

Tarkemmat selitykset eri menettelyistä löytyvät muun muassa Valtion hankintakäsikirjasta (2017), joka kuvaa kilpailuttamisen toteutusvaiheita ja suorittamista. Se on laadittu hankintaa tekevän yksikön lähtökohdista, mutta sitä voivat hyödyntää myös tarjoajat. 

Ulkoministeriö päivittää parhaillaan omaa hankintaohjeistustaan. 

Kehitysyhteistyöhön liittyviin periaatteisiin voi tutustua myös kahdenvälisen yhteistön käsikirjan Manual for Bilateral Programmes avulla. 

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa