Tuki valtion laitosten kehitysyhteistyöhön

Instituutioiden välisellä kehitysyhteistyön instrumentilla (IKI) tuetaan suomalaisten valtion laitosten ja virastojen osallistumista kehitysyhteistyöhön. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa kehitysmaiden valtiollisten toimijoiden kuten ministeriöiden ja laitosten osaamista.

Tuen periaatteet

IKI-hankkeen tulee nousta kehitysmaan tarpeesta ja kehitysmaan toimijan omasta aloitteellisuudesta. Toiminnan tavoitteena tulee olla kapasiteetin vahvistaminen.

Tähän liittyviä ja täydentäviä tavoitteita voivat olla esimerkiksi kumppaniorganisaation palveluiden parantaminen ja tuotekehittelytoiminta, organisaation kehittäminen ja organisaation toimintatapojen uudistaminen, henkilöstön tieto-taidon lisääminen, kansainvälistyminen ja verkostoituminen.

Kehitysmaan puolelta toimijoina voivat olla julkisen sektorin toimijat. Suomen puolelta toimijoina voivat olla ulkoministeriön kanssa samaan oikeushenkilöön kuuluvat valtion virastot ja laitokset.

Hankkeen kesto vaihtelee yhdestä neljään vuoteen.

Hanke-ehdotuksen laadinta

Kehitysmaan toimija tekee suomalaisen toimijan kanssa alustavan hanke-ehdotuksen (concept note) ulkoministeriöön. Hanke-ehdotus sisältää 3–10 sivua sekä liitteet.

Lähetä hanke-ehdotus (hakemus) osoitteeseen:

Ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto

Kirjaamokäyntiosoite: Valtioneuvoston yhteinen palvelupiste, Ritarikatu 2 b, palvelee klo 8.00–16.15

Lisää kuoreen merkintä IKI-hakemus ja maasta vastaavan alueyksikön tunnus.

Hanke-ehdotuksen voi lähettää myös sähköisesti kohdemaasta vastaavalle alueosaston virkamiehelle. Edustustoihin toimitetut hakemukset toimitetaan edelleen ulkoministeriön alueosastoille.

Hanke-ehdotuksen arviointi

Arvioinnin perusteella ulkoministeriössä päätetään, mitkä hanke-ehdotukset otetaan mukaan varsinaiseen hankesuunnitteluun.

Hanke-ehdotusten arvioinnissa yleiset minimikriteerit ovat seuraavat:

  1. Hanke-ehdotus perustuu hyvin perusteltuun tarpeeseen.
  2. Hanke-ehdotus kohdistuu lähinnä kapasiteetin vahvistamiseen.
  3. Hanke-ehdotus voi hyödyntää valtion viraston tai laitoksen erityisosaamista.
  4. Hanke-ehdotus on kooltaan (rahoitustarpeeltaan) sopiva IKI-hanketta varten.

Hankkeet, jotka täyttävät minimikriteerit, asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavilla kriteereillä:

  1. Osoitus kumppanimaan toimijan omistajuudesta ja aktiivisuudesta hanke-ehdotuksen laadinnassa.
  2. Tarpeet ja hankkeen hyödyt kumppanimaan virastolle on muotoiltu konkreettisesti.
  3. Hanke tukee Suomen maastrategian toteuttamista kyseessä olevassa maassa tai edistää muuten Suomen kumppanimaassa toteuttamaa kehityspolitiikkaa, mukaan lukien Team Finland -työ, yksityisen sektorin yhteistyö tai kansalaisyhteiskunnan tuki.
  4. Alueyksiköllä on suunnitelmissaan riittävä budjettivaraus mahdollistamaan hankkeen toteuttaminen kyseisessä maassa.

Hanke-ehdotuksen hyväksyminen

UIkoministeriö antaa kirjallisen päätöksen kustakin hanke-ehdotuksesta. Koska kyseessä on valtionhallinnon sisäinen toiminta, päätöksestä ei ole valitusmahdollisuutta. Hyväksytyt hanke-ehdotukset otetaan varsinaiseen hankesuunnitteluun.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu alkaa sen jälkeen, kun päätös hanke-ehdotuksesta on saatu.

Hankesuunnittelun perusteella suomalainen toimija ja kehitysmaan toimija tekevät varsinaisen hankesuunnitelman eli hankeasiakirjan (project document).

Voit esittää valmiin hankesuunnitelman ulkoministeriölle milloin tahansa, koska käsittelyä ei ole sidottu tiettyihin päivämääriin.

Ministeriö tukee hankesuunnittelua siten, että kunkin hankkeen suunnitteluun varataan valtion laitokselle myönnettävä 50 000 euron määräraha, ja suunnittelua tuetaan seurantakonsultin neuvoilla.

Rahoituspäätös

Ulkoministeriö arvioi hankeasiakirjan ja tekee siitä rahoituspäätöksen kuultuaan ministeriön laaturyhmän suosituksen. Rahoituspäätös tehdään käyttäen hankehallinnon kriteerejä, jotka kattavat hankkeen relevanssin, tuloksellisuuden, toteutettavuuden ja kestävyyden kaltaisia kriteereitä.

Jos hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen, ministeriö antaa suomalaiselle toimijalle IKI-toimeksiannon. Toimeksiantosopimuksen (assignment) ja yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding) allekirjoittamisen jälkeen suomalaisella toimijalla on hankkeen toteutusvastuu.

Seurantakonsultin palvelut

Ulkoministeriö on palkannut konsulttiyrityksen (ns. seurantakonsultti) tukemaan hankkeiden valmistelussa ja seurannassa.

Seurantakonsultti tukee hankkeiden suunnittelussa ja käynnistämisessä niitä suomalaisia valtion laitoksia ja virastoja, jotka ovat saaneet ulkoministeriön alueyksiköstä päätöksen hankkeensa hyväksymisestä jatkosuunnitteluun.

Hankkeen toteutusvaiheessa seurantakonsultti myös valvoo, että suomalaisten toimijoiden raportointi on asianmukaista suhteessa lakiin, hallinnolliseen ohjeistukseen ja sopimukseen.

Seurantakonsultti toimii siis suomalaisen laitoksen ja viraston tukena, jotta hankkeen kehitysvaikutus olisi hyvä. Vastuun hankkeesta kantavat kuitenkin sopimusosapuolet.

Käsikirja helpottamaan hankehallintoa

Käsikirja Institutional Cooperation Instrument – Manual on tarkoitettu luomaan hanketason hallintoon yhteiset käytännöt.

Käsikirja sisältää mallit vaadittavista asiakirjoista sekä suosituksia helpottamaan instituutioiden välisen kehitysyhteistyön määrärahan hallintoa ja seurantaa. 

Ohjeistusta päivitetty maaliskuussa 2023. Uudistukset listattu ohjeiston alussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaa