Twinning ja TAIEX – EU:n  hallinnonkehittämishankkeet

Ulkoministeriö koordinoi Twinning- ja TAIEX-ohjelmia Suomessa. Ohjelmilla tuetaan hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä EU:n kumppanimaissa. Suomi on ollut aktiivisesti mukana ohjelmissa niiden perustamisesta lähtien ja suomalaiset viranomaiset toteuttavat parhaillaankin lukuisia hankkeita ympäri maailma

Twinning – hyvän hallinnon vientiä

Twinning-toiminta on hyvän hallinnon vientiä, jonka avulla voidaan valmistaa EU:n ehdokasmaita jäsenyyteen ja syventää yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. EU:n laajentumispolitiikan maissa Länsi-Balkanilla ja Turkissa Twinning-toiminnan tavoitteena on tukea EU:n lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja kehittää julkishallinnon valmiuksia koko liittymisprosessin ajan.

Euroopan naapuruuspolitiikan maissa toiminnalla pyritään edistämään julkishallinnon toimintaa ja henkilöstön valmiuksia sekä kansallisten lakien ja standardien kehittämistä. Kansainvälisten kumppanuuksien maissa tuetaan lisäksi kansallisten kehitysstrategioiden toteuttamista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.     

Hankkeen toteuttajana voi olla julkisen hallinnon organisaatio tai komission valtuuttama muu julkinen toimija (niin sanottu mandated body).

Hankkeisiin voi osallistua itsenäisesti tai yhteistyössä toisen jäsenvaltion kanssa.

Hankkeet tuottavat lisäarvoa suomalaiselle hallinnolle

Twinning-toiminta käynnistyi vuonna 1998 ja Suomi on osallistunut siihen aktiivisesti alusta alkaen. Hankkeiden avulla virasto voi rakentaa arvokkaita yhteistyöverkostoja, vahvistaa kansainvälistä näkyvyyttään ja tehdä konkreettista yhteistyötä kumppanimaiden kanssa.

Twinning on suomalaisen osaamisen ja hyvän hallinnon viennin sekä parhaiden käytäntöjen jakamisen lisäksi myös sijoitus osallistuvan viraston omaan osaamiseen ja toimii henkilöstön kehittämisen kannustimena.

Twinning tarjoaa mahdollisuuden tuotteistaa viraston omaa toimintaa ja voi myös edistää kaupallista yhteistyötä.

Asiantuntija-apua

Twinning-toiminta on pitkäaikaista asiantuntijatukea, joka lähtee liikkeelle aina edunsaajamaan tarpeista ja toiveista.

Toteuttaja valitaan kaikille EU-maille avoimen tarjouskierroksen perusteella.

Koska Twinning-hankkeissa budjetti on etukäteen määritelty, kilpaillaan tarjouksissa hinnan sijaan asiantuntemuksen laadulla.

Tarjouskierroksen jälkeen edunsaajamaa valitsee hankkeelle toteuttajan hanke-ehdotusten joukosta. Suomen virastot ja laitokset ovat menestyneet hankekilpailussa hyvin.

Täysmittaiset Twinning-hankkeet kestävät noin kaksi vuotta ja hallinnoltaan kevyemmät niin sanotut Twinning light -hankkeet korkeintaan kahdeksan kuukautta.

Hankkeiden budjetti voi nousta jopa neljään miljoonaan euroon, Twinning-light hankkeissa 250 000 euroon.

TAIEX  – asiantuntijatukea hallinnolta hallinnolle

TAIEX on EU:n rahoittama ja Euroopan komission koordinoima lyhytaikaisen teknisen tuen ohjelma, joka käynnistettiin vuonna 1996 tukemaan EU:n laajentumista.

Vuonna 2006 ohjelma laajeni naapuruuspolitiikan maiden käyttöön ja vuonna 2015 uusien rahoitusohjelmien myötä kaikkiin kolmansiin maihin sekä rakenne- ja ympäristöpolitiikan sektorilla myös EU:n jäsenmaihin.

TAIEX-toiminta on suunnattu edunsaajamaiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen, minkä vuoksi asiantuntemusta voivat tarjota ja vastaanottaa pääasiassa julkisen sektorin toimijat.  

TAIEX-yhteistyön etuja ovat toiminnan nopeus, keveys ja joustavuus. Edunsaajan tarpeista lähtevät toiminnot räätälöidään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiviksi. TAIEX-toiminta onkin todettu erittäin tehokkaaksi tavaksi välittää asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä.

TAIEX-välinettä voidaan käyttää myös yhteistyöverkostojen luomiseen ja esimerkiksi Twinning-yhteistyön pohjustamiseen.

TAIEX-toiminta on helppo ja nopea keino aloittaa viranomaisyhteistyö myös niiden maiden kanssa, joissa aiempia kontakteja ei ole ollut.

Toimintaa Suomessa koordinoi ulkoministeriön Twinning- ja TAIEX-tiimi.

25 vuotta asiantuntijayhteistyötä: Euroopan unionin TAIEX-ohjelma ja Suomi -julkaisu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa