Humanitaarinen apu tuo lievitystä hädän keskelle

Vuosittain sadat miljoonat ihmiset kärsivät luonnononnettomuuksien, aseellisten konfliktien ja muiden kriisien seurauksista. Humanitaarinen apu pelastaa ihmishenkiä, lievittää inhimillistä hätää ja ylläpitää ihmisarvoa kriisien aikana. Sitä rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista.

Apua sinne, missä hätä on suurin

Maailmanlaajuinen humanitaarisen avun tarve on ennätysmäisen suuri. Helmikuussa 2019 YK arvioi, että humanitaarista apua tarvitsee vuoden kuluessa lähes 139 miljoonaa ihmistä. Kriittisimmän humanitaarisen avun antamiseksi tarvitaan noin 24,5 miljardia dollaria, jolla on tarkoitus vastata lähes 104 miljoonan ihmisen tarpeisiin.

Suomen humanitaarinen apu vuonna 2020 (PDF, 75 KB)
Suomen humanitaarinen apu vuonna 2019 (PDF, 74 KB)
Suomen humanitaarinen apu vuonna 2018 (PDF, 583 KB)

Suomen apu perustuu avunpyyntöihin ja kohdennetaan maille, joiden humanitaarisesta tilanteesta on tehty luotettava tarvearviointi sekä YK:n koordinoima humanitaarisen avun järjestöjen yhteinen apuvetoomus.

Suomen avustuspäätöksiin vaikuttavat muun muassa se, kuinka laajasti kriisi on levinnyt, kuinka suurta osaa väestöstä se koskettaa ja kuinka suuri on kuolleiden, sairastuneiden, hätäapua tarvitsevien ja akuutisti aliravittujen alle viisivuotiaiden määrä.

Suomi on sitoutunut kanavoimaan vuosittain noin 10 prosenttia varsinaisista kehitysyhteistyömäärärahoista humanitaariseen apuun. Humanitaarista apua kohdennetaan virallisen kehitysavun (ODA) kohdemaihin. 

Mihin apua annetaan - päivitetty helmikuussa 2021 (PDF, 719 KB)
Mihin apua annetaan - päivitetty maaliskuussa 2020 (PDF, 568 KB)
Mihin apua annetaan - päivitetty maaliskuussa 2019 (PDF, 548 KB)

Järjestöt vievät hätäavun perille

Suomelle on tärkeää, että sen tukemat järjestöt toimivat avoimesti, vastuullisesti, tuloksellisesti ja puolueettomasti. Apua vievällä järjestöllä tulee olla riittävät valtuudet toimia kriisialueella ja kyky viedä apua perille hätätilanteessa.

Ulkoministeriö ohjaa humanitaarisen avun rahoituksensa kolmea reittiä: YK-järjestöjen, kansainvälisen Punaisen Ristin ja suomalaisten avustusjärjestöjen kautta.

Vuoden 2019 ensimmäisessä varainjaossa Suomi myönsi YK-järjestöille, Punaisen Ristin liikkeelle ja suomalaisille kansalaisjärjestöille yhteensä 68,35 miljoonaa euroa. YK-järjestöistä Suomi tukee YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikköä (OCHA), väestörahastoa (UNFPA), pakolaisjärjestöä (UNHCR), palestiinalaispakolaisjärjestöä (UNRWA), Maailman ruokaohjelmaa (WFP) sekä YK:n katastrofiriskijärjestöä (UNISDR). Lisäksi Suomi rahoittaa YK:n keskitettyä hätäapurahasto CERFiä.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen apu kanavoidaan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n ja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton IFRC:n kautta.

Suomessa toimivista järjestöistä humanitaarista rahoitusta voivat saada ne, joilla on EU:n humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto Echon myöntämä kumppanuusstatus. Tällä hetkellä rahoitusta saavat Fida International, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Suomen Punainen Risti, Suomen World Vision ja Plan International Suomi.

Etelä-Sudanista saapuneita pakolaisia Kenian ja Etela-Sudanin rajalla. Kuva: Claus Lindroos.
Etelä-Sudanista saapuneita pakolaisia Kenian ja Etelä-Sudanin rajalla. Kuva: Claus Lindroos.

Järjestöt tekevät konkreettista avustustyötä kriisikohteissa. Ne esimerkiksi turvaavat ruoka-apua, kohentavat pakolaisten elinolosuhteita rakentamalla kouluja ja tukemalla lasten koulutusta sekä parantavat pakolaisleirien terveydenhoitoa, vesihuoltoa ja sanitaatiota. Elinkeinojen edellytysten luominen nopeuttaa kriisistä selviytymistä ja luo pohjaa jälleenrakennukselle sekä pakolaisten ja kodeistaan paenneiden paluulle.

Konflikteissa ja levottomuuksissa siviiliväestön suojelu on oleellinen osa apua. Lapset tarvitsevat katastrofien yhteydessä erityissuojelua, sillä he ovat vaarassa joutua erilleen perheestään, saattavat päätyä väkivallan ja hyväksikäytön kohteiksi tai tulla värvätyiksi lapsisotilaiksi. Erityistä tukea tarvitsevat naiset ja tytöt, joihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäynnin keinona. Suomi tukee aktiivisesti vammaisten oikeuksia ja aseman parantamista humanitaarisessa avussa.

Syyria ja lähialueet tarvitsevat apua, Suomi kantaa vastuunsa

Syyrian vuodesta 2011 jatkunut sota on paitsi suunnaton humanitaarinen katastrofi, myös valtava alueellinen kehityskriisi. Syyrian sisällä 13,5 miljoonaa ihmistä on suojelun ja humanitaarisen avun tarpeessa. Heistä yli puolet on lapsia ja nuoria.

Helsingissä järjestettiin tammikuussa 2017 kansainvälinen korkean tason Syyria-konferenssi, jossa julkistettiin YK:n koordinoima apuvetoomus. Helsingin konferenssi lähetti kansainväliselle yhteisölle kolme pääviestiä: avuntarve Syyriaan ja sen naapurimaihin tulee säilymään valtavana vielä vuosia, naisten tukemiseen ja aktiiviseen rooliin avustustoiminnassa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota ja sovinnon rakentamisen kannalta on tärkeää tukea Syyrian kansalaisyhteiskuntaa.

Suomi on johdonmukaisesti kantanut vastuunsa Syyrian tukemisesta. Vuonna 2016 Suomi tuki Syyrian kriisin hoitoa 34 miljoonalla eurolla. Suomen tuki Syyrian konfliktin uhreille jakautuu humanitaariseen apuun välittömän hädän lievittämiseksi ja pakolaisten auttamiseksi sekä kehitysyhteistyöhön, jolla vahvistetaan paikallisyhteisöjen kantokykyä erityisesti syyrialaispakolaisista huolehtivissa naapurimaissa.

Syyrian sisällä apua ei ole saatu perille kaikille sitä tarvitseville, koska sodan osapuolet eivät ole hyväksyneet humanitaarisen avun esteetöntä perille saattamista. Tähän eivät ole auttaneet tulitauot eivätkä yritykset neuvotella rauhasta.

Ihmisoikeuksien ja kansainvälisten humanitaarisen oikeuden loukkaukset Syyriassa jatkuvat. Suomi tukee rankaisemattomuuden vastaista työtä ja pitää sitä kestävän rauhan edellytyksenä. Suomi tukee Syyrian vastuuvelvollisuutta tukevan mekanismin työtä vuosina 20172018 miljoonalla eurolla.

Putting the Needs of Persons with Disabilities at the Centre of Humanitarian Action – Finland’s Achievements (PDF, 318 KB)

Avun tulee olla puolueetonta

Suomen humanitaarinen toiminta perustuu kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen, ihmisoikeussopimuksiin ja pakolaisoikeuteen sekä YK:n vahvistamiin periaatteisiin. Suomi on sitoutunut noudattamaan hyvän humanitaarisen avun periaatteita (Good Humanitarian Donorship ja Grand Bargain -aloite).

Kansainvälisesti sovitut toimintatavat korostavat humaanisuutta, tasapuolisuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Apua tulee antaa yksinomaan tarpeeseen perustuen — ei poliittisista, sotilaallisista tai taloudellisista syistä.

 
Humanitaarisen avun saajat nostavat käteistä matkapuhelimen avulla Myitktyinan kaupungissa koillisessa Myanmarissa. Kuva: Claus Lindroos.
Humanitaarisen avun saajat nostavat käteistä matkapuhelimen avulla Myitkyinan kaupungissa koillisessa Myanmarissa. Kuva: Claus Lindroos.

Suomen toiminnan periaatteet on määritelty Suomen humanitaarisen avun linjauksessa, humanitaarisen avun varainkäyttöä koskevassa ohjeistuksessa sekä EU:n humanitaarisen avun konsensuksessa.

Suomi pitää tärkeänä, että humanitaarisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota haavoittuviin ryhmiin — erityisesti vammaisiin henkilöihin, naisiin ja tyttöihin — sekä ympäristövaikutuksiin, tasa-arvon edistämiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Suomi tukee vammaisten aseman parantamista kriiseissä

Vammaisia ihmisiä menehtyy luonnononnettomuuksien ja konfliktien yhteydessä arviolta neljä kertaa enemmän kuin ei-vammaisia. Vammaisilla naisilla ja tytöillä on erityisen korkea riski joutua seksuaalisen väkivallan sekä hyväksikäytön ja moniperustaisen syrjinnän uhreiksi.

Vammaisten asemaan on humanitaarisessa työssä aiemmin kiinnitetty vain vähän huomiota. He ovat kriisitilanteissa jääneet helposti ilman tietoa, apua ja tarvitsemiaan palveluita.

Toukokuussa 2016 Maailman humanitaarisessa huippukokouksessa hyväksyttiin julistus, joka koskee vammaisten asemaa humanitaarisissa kriisitilanteissa. Julistuksen nimi on Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action. YK:n pääsihteeri nosti aloitteen yhdeksi kokouksen suurimmista saavutuksista. Julistuksen toimeenpano on edennyt hyvin, ja pitkään laiminlyöty aihe on saanut näkyvyyttä ja huomiota.

Yksi keskeisimmistä toimista on laatia ohjeistus ja standardit sille, miten vammaisten ihmisten tarpeet ja oikeudet parhaiten huomioidaan humanitaarisessa avustustoiminnassa. Ohjeistusta valmistellaan humanitaaristen järjestöjen yhteistyöelimessä, Inter-Agency Standing Committeessa (IASC). Suomi tukee työtä Unicefin kautta 178 000 eurolla.

Esite: Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset humanitaarisissa kriiseissä (PDF, 147 KB)

Suomi on aktiivinen humanitaarisen avun vaikuttaja

Suomi on aktiivinen vaikuttaja humanitaarisen avun EU- ja avunantajayhteistyössä sekä rahoittamiensa järjestöjen johtokunnissa. EU:ssa keskeinen vaikuttamisen kanava on humanitaarisen ja ruoka-avun neuvostotyöryhmä Cohafa. Suomen EU-puheenjohtajakaudella heinäkuusta 2019 alkaen Suomi toimii työryhmän puheenjohtajana.

Suomi korostaa YK:n johtavaa roolia humanitaarisen avun koordinoijana ja tukee YK:n humanitaarisen avun uudistustyötä. Sen tavoitteena on tehokas ja hyvin koordinoitu kansainvälisen humanitaarisen avun järjestelmä.

Suomella oli keskeinen rooli toukokuussa 2016 Istanbulissa pidetyn maailman ensimmäisen humanitaarisen huippukokouksen (WHS) valmisteluprosessissa.

Osallistuminen avunantajayhteistyöhön ja johtokuntatyöskentelyyn on kenttämatkojen ja sihteeristöjen kanssa käytävien vuoropuhelujen ohessa keskeinen osa Suomen antaman avun seurantaa ja valvontaa.

Humanitaarisesta avusta kehitysyhteistyöhön

Kun maa tai alue siirtyy kriisitilanteesta normaaleihin yhteiskunnallisiin oloihin, tulee vastaan monia haasteita. Suomi pitää tärkeänä, että kriisien ennaltaehkäisy, humanitaarinen apu, rauhan- ja jälleenrakennus sekä kehitysyhteistyö sovitetaan joustavasti yhteen. Avun eri vaiheet ovat osa samaa jatkumoa ja ne tukevat toisiaan, jotta kriisistä päästään yli.

Suomi pitää tärkeänä myös  toimenpiteitä, joilla katastrofiriskejä ehkäistään ennalta, vahinkoja rajoitetaan ja valtioiden sekä organisaatioiden toimintavalmiuksia hätätilanteissa parannetaan.

Tässä palvelussa myös