Suomen suhteet ja kehitysyhteistyö Keski-Aasiassa

Suomen kehitysyhteistyö Kirgisiassa, Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa kehittää oikeusvaltiota, synnyttää kestävää talouskasvua ja parantaa luonnonvarojen hallintaa.

Valokuvassa naiset ompelevat. Kuvan päällä on kartta, johon on merkitty Kirgisia, Tazhikistan ja Uzbekistan.
Kirgisiassa, Tadžikistanissa ja Uzbekistanissa käynnissä oleva kehitysyhteistyöhanke Aid for Trade pyrkii lisäämään kauppapoliittista osaamista ja yrittäjien kilpailukykyä. Yksi hankkeen tukemista yrityksistä on Namanganin alueella Uzbekistanissa toimiva Imron Textile, joka työllistää jo satoja ihmisiä ja on hiljattain aloittanut viennin myös ulkomaille. Kuva: Marjo Ahvenainen / UM

Suomi tiivistää suhteitaan Keski-Aasian tukeakseen alueen vakautta, maiden sisäistä kehitystä ja alueellista yhteistyötä kehitysyhteistyön, poliittisen vuoropuhelun ja taloudellisen yhteistyön keinoin. Suomi toimii osana Euroopan unionia ja toteuttaa politiikallaan EU:n Keski-Aasia-strategiaa.

Viime vuosina Keski-Aasian maat ovat parantaneet keskinäisiä suhteitaan ja lisänneet kansainvälistä kanssakäymistä. Etenkin alueen väkirikkain maa Uzbekistan on avautunut uudella tavalla kansainväliselle yhteistyölle ja käynnistänyt taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia.

Kirgisialla, Tadžikistanilla ja Uzbekistanilla on ympäristöongelmia, ja ne ovat vuoristoisina maina erittäin herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Mailla on haasteita oikeusvaltioperiaatteiden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Valtionhallinto on heikkoa, korruptio yleistä ja kansalaisyhteiskunnan toiminta rajoitettua. Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu heikosti, ja naisten osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on vähäistä.

Suomella on ollut vakiintunutta kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Kirgisian ja Tadžikistanin kanssa vuodesta 2009 lähtien. Tuella on edistetty vastuullista yritystoimintaa ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomista, ilmastonmuutokseen sopeutumista, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä oikeuspalveluiden saatavuuden ja laadun kehittämistä. Uzbekistanin kanssa kahdenvälinen yhteistyö alkaa vuonna 2021.

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita Keski-Aasiassa kuvataan maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Vuosina 2021–2024 voimassaolevan maastrategian päätavoitteita ovat Kirgisian, Tadžikistanin ja Uzbekistanin vakauden, kestävän kehityksen ja vaurauden lisääminen sekä oikeusvaltiokehityksen, ihmisoikeuksien ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn edistäminen. Tavoitteena on myös ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä luonnonvarojen kestävä hallinnointi.

Suomen maastrategia Keski-Aasiassa 2021–2024 (englanniksi, PDF)

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Keski-Aasiassa vuosina 2021–2024

Suomen kahdenvälinen yhteistyö Keski-Aasiassa suuntautuu vuosina 20212024 oikeusvaltion kehittämiseen, kestävän talouskasvun luomiseen ja luonnonvarojen hallinnan parantamiseen. Suomen tuki Kirgisialle, Tadžikistanille ja Uzbekistanille vuosina 20212024 on 25 miljoonaa euroa.

Suomen kehitysyhteistyön maaohjelma Keski-Aasiassa (englanniksi, PDF)

Vuosina 20182021 Suomen tuki Kirgisialle ja Tadžikistanille keskittyi niin ikään oikeusvaltion kehittämiseen, kestävän talouskasvun luomiseen ja luonnonvarojen kestävään hallintaan.

Suomen kehitysyhteistyö tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi

Suomen kehitysyhteistyöllä edistetään oikeusjärjestelmän kykyä varmistaa kansalaisten oikeuksien toteutuminen sekä lisätään kansalaisten tietoisuutta laillisista oikeuksista.

Tavoite: Yhteiskunnallinen tasa-arvo sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen lisääntyvät

 • Oikeusjärjestelmä ja sen instituutiot kykenevät vastaamaan kansalaisten tarpeisiin ja varmistamaan, että heidän oikeutensa toteutuvat
 • Kansalaisten tietoisuus laillisista oikeuksista kasvaa, ja he kykenevät vetoamaan niihin

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Tuki YK:n kehitysohjelman UNDP:n toteuttamalle oikeuspalvelujen saatavuuden laajentamiselle Kirgisiassa (vaihe II), 1,7 miljoonaa euroa vuosille 20182021
 • Tuki oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi Tadžikistanissa (vaihe II), 1,7 miljoonaa euroa vuosille 20182021

Suomen kehitysyhteistyö kestävän ja osallistavan markkinatalouden luomiseksi

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan kauppapoliittisen osaamisen ja ulkomaankaupan kehittämistä sekä kaupan esteiden vähentämistä. Tällä tavoin edistetään osallistavaa ja köyhyyttä vähentävää taloudellista kehitystä.

Tavoite: Vapaisiin markkinoihin nojaavat taloudet ovat aiempaa kestävämpiä ja osallistavampia

 • Osallistava markkinatalous tukee köyhyyden ja epätasa-arvon poistamista
 • Kansalaisilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet päästä hyötymään taloudellisesta kehityksestä

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Tuki YK:n kehitysohjelman UNDP:n toteuttamalle kaupanedistämishankkeelle Keski-Aasiassa (vaihe IV), 6 miljoonaa euroa vuosille 2018­2023

Suomen kehitysyhteistyö luonnonvarojen kestävän hallinnan ja ilmastokestävyyden puolesta

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan luonnonvarojen kestävää hallintaa sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten seurantaa ja niihin sopeutumista.

Tavoite: Luonnonvarojen hallinnointi on nykyistä kestävämpää ja ilmastokestävyys paranee

 • Ympäristöviranomaisilla on aiempaa parempi kyky seurata ja arvioida luonnonvarojen käyttöä
 • Ympäristöviranomaisilla on aiempaa parempi käsitys mineraalivarannoista ja kyky huomioida luonnonuhkia
 • Ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin liittyvät kuolemantapaukset, terveydelliset haitat ja omaisuudenmenetykset vähenevät
 • Ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen on yhä enemmän valmiuksia

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Tuki Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toteuttamalle Suomen vesiohjelmalle Kirgisiassa (vaihe III), 850 000 euroa vuosille 20212023
 • Tuki Suomen ympäristökeskuksen toteuttamalle Suomen vesiohjelmalle Tadžikistanissa (vaihe II), 750 000 euroa vuosille 20212023
 • Tuki Geologian tutkimuskeskuksen toteuttamalle luonnonvarojen hallinnan vahvistamiselle Kirgisiassa (vaihe III), 905 000 euroa vuosille 20202022
 • Tuki Ilmatieteen laitoksen toteuttamalle meteorologian alan yhteistyölle Kirgisiassa (vaihe II), 500 000 euroa vuosille 20182021
 • Tuki Ilmatieteen laitoksen toteuttamalle meteorologian alan yhteistyölle Tadžikistanissa (vaihe II), 500 000 euroa vuosille 20182021

Suomen yhteistyökumppanit Keski-Aasiassa

Suomi toimii Keski-Aasiassa osana Euroopan unionia. Suomen muita kumppaneita ovat YK, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ ja kansainväliset rahoituslaitokset. Tulevina vuosina Suomi edistää yhdessä muiden avunantajien kanssa Kirgisian, Tadžikistanin ja Uzbekistanin pyrkimyksiä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Avunantajayhteisössä Suomi osallistuu myös Keski-Aasian maiden kanssa käytävään vuoropuheluun, jolla alueen maita kannustetaan edistämään yleismaailmallisia arvoja, kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Suomi tukee kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten työtä alueella ja tarjoaa humanitaarista apua tarveperustaisesti erityisesti YK:n humanitaaristen järjestöjen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Useat suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat tukeneet alueen maiden yhteiskunnallista kehitystä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tuki on kohdistunut muun muassa kuurojen aseman parantamiseen ja terveydenhuollon kehittämiseen.

Kaupallinen yhteistyö

Keski-Aasian mailla on paljon kaupallista potentiaalia. Alueella asuu 70 miljoonaa kuluttajaa, ja maat ottavat askelia kohti markkinataloutta muun muassa kansainvälisten rahoituslaitosten ja EU:n tuella.

Suomi tiivistää taloudellisia suhteitaan alueen maihin sekä tukee suomalaisyritysten investointeja ja pääsyä markkinoille. Erityisesti Uzbekistanin vuonna 2016 alkanut poliittinen ja taloudellinen avautuminen on herättänyt yrityksissä kiinnostusta. Ensimmäinen Team Finland -vierailu maahan tehtiin vuonna 2019. Lupaavia toimialoja ovat muun muassa kaivosteollisuus, energiatehokkaat teknologiat, vesihuolto, informaatioteknologia, maatalous, matkailu ja opetusala.

Team Finland -verkosto Keski-Aasiassa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tämän sivun sisällöstä vastaa