Kehitysyhteistyö tuottaa tuloksia

Suomen kehitysyhteistyö parantaa miljoonien ihmisten elämää ja auttaa rakentamaan vakaampia ja oikeudenmukaisia yhteiskuntia.

Kehitysyhteistyön tulokset ovat moninaisia. Osa tuloksista on hyvin konkreettisia ja helposti mitattavia: puhdasta juomavettä, enemmän ja paremmin koulutettuja opettajia, suojaa konflikteista kärsiville.

Toiset taas liittyvät asenteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Ne voivat koskea esimerkiksi toimivia oikeuspalveluja, metsien kestävää käyttöä tai syrjinnän lopettamista. Näiden muutosten saavuttaminen vie usein pidemmän aikaa. 

Kehityspolitiikan tulosraportti eduskunnalle

Ulkoministeriön valmistelema kehityspolitiikan tulosraportti luovutettiin eduskunnalle 1. marraskuuta 2018. Raportti esittelee kehityspolitiikan ja -yhteistyön vuosina 2015–2018 raportoituja tuloksia.

Suomen tuella naisten ja tyttöjen oikeus omaan kehoonsa on parantunut. Suomen tuki on auttanut ihmisiä konfliktien jaloissa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Yhä useampi nainen saa ehkäisyn. Yli 1,5 miljoonaa naista ja tyttöä käytti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja Suomen kahdenvälisen yhteistyön tuella vuosina 2015-2017. Yli 56 miljoonaa naista käytti ehkäisyä EU:n tuella vuosina 2014-2016.

Ruokaa ja puhdasta vettä miljoonille. Suomi on kansalaisjärjestöyhteistyön avulla tukenut 433 270 pienviljelijää, joista 54 prosenttia on ollut naisia. Kun tuettuihin lasketaan mukaan perheenjäsenet, hyödynsaajien kokonaismääränsä on ollut 2 062 000. Suomi on myös kahdenvälisen tuen avulla saattanut 2 466 700 ihmistä vesihuollon piiriin ja 5 940 500 ihmistä sanitaation piiriin. Näiden lisäksi 661 380 kouluun on tuotettu vesihuolto ja sanitaatio.

Raportti osoittaa, että Suomi ja sen kumppanit saavuttavat tavoitteita verrattain hyvin. Työ on tuloksellisinta silloin, kun Suomen rahalliseen tukeen yhdistyvät poliittinen vuoropuhelu, asiantuntemus ja vaikuttaminen  Suomi on onnistunut erityisesti aloilla, joilla se toimii arvojensa pohjalta: tasa-arvoa, osallisuutta ja syrjimättömyyttä edistäen.

Suhteessa heikompia tulokset olivat siellä, missä kumppanuutta heikensivät eri tavoin epävakaat olot. Suomen on otettava nykyistä paremmin huomioon nämä riskit. Hauraissa oloissa hyvä tulos voi olla jo se, että saavutettu kehitys kyetään säilyttämään eikä tilanne käänny huonompaan suuntaan.

Yhteiskuntien muutos vie aikaa. Tuloksellisuus edellyttää sekä pitkäjänteisyyttä että reagointikykyä. Onnistunut kehityspolitiikka vaatii jatkuvaa uudistumista ja sellaisen uuden tiedon seurantaa, jota työn tuloksellisuudesta karttuu.  Suomen on jatkossa järkevää keskittyä rajalliseen määrään teemoja ja toimintoja. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin tulosraportin omilla verkkosivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) tai lue kehityspolitiikan tulosraportin yhteenveto 2018 (PDF, 49 KB) tai kehityspolitiikan tulosraportti 2018 kokonaisuudessaan (PDF, 2 635 KB).

kehityspolitiikka
kehitysyhteistyö