Puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltain kanssa (DCA)

Suomi ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet uudesta kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta. Hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on saattaa neuvottelut päätökseen. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää lopulta eduskunnan suostumusta. Sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta ja edesauttaa Nato-jäsenyyden velvoitteiden toimeenpanoa.

Mistä sopimuksessa on kyse?

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on yhteisille tarpeille ja tavoitteille perustuvaa pitkän linjan yhteistyötä(Linkki toiselle web-sivustolle.), jota on tehty puolustushallintojen välillä ja laajemminkin. Elokuussa 2022 Suomi päätti aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa uudesta kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement, DCA). Yhdysvallat on yksi Suomen keskeisimmistä liittolaisista ja hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on pyrkiä saattamaan DCA-neuvottelut päätökseen.

DCA tulee olemaan Suomea sitova kansainvälinen sopimus ja sillä luodaan ajantasaiset puitteet yhteistyölle Yhdysvaltojen kanssa. DCA-sopimuksen määräykset tulevat pääosin perustumaan joukkojen asemaa koskeviin Nato SOFA (Status of Forces Agreement) -sopimuksen määräyksiin. DCA selkeyttää yhteistyön pelisääntöjä ja mahdollistaa sen syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa. Näin sopimus vahvistaa Suomen turvallisuutta sekä edesauttaa Suomen Nato-jäsenyyden velvoitteiden toimeenpanoa.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa joukkojen maahantuloon, materiaalin ennakkovarastointiin sekä verotukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Sopimuksessa sovitaan alueista, joille Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö ja yhteistoiminta ensisijaisesti keskittyisivät. DCA antaa Yhdysvalloille jatkossa mahdollisuuden hyödyntää kongressin rahoitusta mahdollisiin infrastruktuuri-investointeihin Suomessa.

Useilla muilla Nato-mailla on vastaava kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Pohjoismaista ja Baltian maista tällainen on jo Norjalla, Virolla, Latvialla ja Liettualla. Ruotsi ja Tanska neuvottelevat sopimuksesta parhaillaan. Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön muutos Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan seurauksena korostaa kahdenvälisen, erilaisiin turvallisuustilanteisiin soveltuvan yhteistyön merkitystä entisestään.

Suomen Nato-jäsenyys ei vähennä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön merkitystä, vaan avaa sille uusia mahdollisuuksia ja edistää osallistumista Naton yhteisen puolustuksen toimeenpanoon.

Neuvotteluja käy tasavallan presidentin nimittämä valtuuskunta(Linkki toiselle web-sivustolle.), jonka työhön osallistuu laajasti koko valtioneuvosto. Neuvoteltu sopimus tulee allekirjoittaa, hyväksyä ja saattaa voimaan perustuslain mukaisesti. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan suostumusta.

Miten sopimus hyväksytään?

  1. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin yhteinen kokous (TP-UTVA) linjaa sopimusratkaisun.
  2. Eduskuntaa tiedotetaan  neuvottelutuloksesta (PL 47 § ja 97 §).
  3. Tasavallan presidentti päättää valtioneuvoston esittelystä allekirjoitusvaltuuden myöntämisestä. Sopimusteksti tulee julkiseksi.
  4. Sopimus allekirjoitetaan.
  5. Valtioneuvoston yleisistunto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
  6. Eduskunta antaa vastauksen hallituksen esitykseen.
  7. Tasavallan presidentti hyväksyy sopimuksen valtioneuvoston esityksestä. Suomi ja Yhdysvallat ilmoittavat toisilleen nootin välityksellä kansallisten menettelyjensä loppuunsaattamisesta.
  8. Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan sopimuksessa määrätyssä ajassa sen jälkeen kun osapuolet ovat ilmoittaneet saattaneensa päätökseen sopimuksen voimaantuloa koskevat kansalliset menettelynsä. 
  9. Sopimus saatetaan Suomessa kansallisesti voimaan lailla ja valtioneuvoston asetuksella.

Tämän sivun sisällöstä vastaa