Vakavien ihmisoikeusloukkausten  ja -rikkomusten vastaiset pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 7.12.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2376 jatketaan päätöksen (YUTP) 2020/1999 2 ja 3 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä 8. päivään joulukuuta 2023, jotka koskevat kyseisen päätöksen liitteessä lueteltuja luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä. Lisäksi kyseiseen liitteeseen sisältyvät, kuutta luonnollista henkilöä ja kahta yhteisöä koskevat merkinnät saatetaan ajan tasalle. Neuvoston 7.12.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/2374 päivitetään kuuden luonnollisen henkilön ja kahden yhteisön tietoja asetuksen (EU) 2020/1998 liitteessä I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen tahojen saataville tai hyödynnettäviksi. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) 2020/1998 3 artiklan 1 kohtaan.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2376(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/237(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tausta

Neuvoston 8.12.2020 voimaan tullut päätös (YUTP) 2020/1999 ja asetus (EU) 2020/1998 mahdollistavat pakotteiden asettamisen sellaisia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä vastaan, jotka ovat vastuussa neuvoston päätöksessä ja asetuksessa tarkoitetuista vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista.

Neuvosto tekee erikseen päätökset listauksista ja listalta poistamisista jäsenvaltion tai EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä.

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotejärjestelmä perustuu 8.12.2020 voimaan tulleeseen neuvoston päätökseen (YUTP) 2020/1999 ja asetukseen (EU) 2020/1998.

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1999(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2020/1998(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Euroopan komissio julkaisi 17.12.2020 alla olevat ohjeet neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta.

Komission ohjeet neuvoston asetuksen (EU) 2020/1998 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta (pdf, 183 KB, 8 sivua)

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen ja saataville tai hyödynnettäviksi asettamisen kielto

Vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista vastuussa oleville pakotelistatuille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen tahojen saataville tai hyödynnettäviksi.

Matkustusrajoitteet

Vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista vastuussa olevien pakotelistattujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.