Kehitysyhteistyön seuranta, valvonta ja riskienhallinta

Kehitysyhteistyötä valvotaan tarkasti. Riskeihin varaudutaan suunnitteluvaiheesta alkaen. Ulkoministeriön lisäksi tavoitteiden saavuttamista ja rahankäyttöä seuraavat monet ulkopuoliset toimijat.

Afrikkalaiset lapset opiskelemassa koulussa.
ESACS-koulun viisivuotiaiden luokka, Dar es Salaam. Kuva: Tiina Kirkas / Kehityslehti

Riskien ennakointi ja hallinta ovat keskeinen osa kehitysyhteistyön toimeenpanoa. Kehitysyhteistyöllä parannetaan ihmisten elinoloja köyhissä ja usein hallinnoltaan heikoissa maissa. Tämä tuo työhön riskejä, jotka voivat vaikeuttaa tulosten saavuttamista. Riskejä vähennetään hyvällä suunnittelulla ja huolellisella kumppanien valinnalla. Niitä hallitaan aktiivisen seurannan, tarkastuksien, arviointien sekä vaikuttamisen kautta. Riskienhallinta on tärkeä osa Suomen kehitysyhteistyön johtamisjärjestelmää.

Valvonnan ja riskienhallinnan yleiset vastuut on määritelty ulkoministeriön riskienhallintapolitiikassa ja työjärjestyksessä. Valvonta ja riskienhallinta ovat jokaisen ulkoasiainhallinnon työntekijän, yksikön ja osaston vastuulla. Tuloksista ja varojen käytöstä raportoidaan ja hankkeita seurataan paikan päällä kenttämatkojen avulla sekä osallistumalla avunantajien yhteistyöhön ja järjestöjen johtokuntatyöskentelyyn. Ulkoministeriön lisäksi tavoitteiden saavuttamista ja varainkäyttöä seuraavat myös muut viranomaiset sekä yhteistyökumppaneiden tarkastusyksiköt.

Ulkoministeriön sisäinen tarkastus valvoo ulkoministeriön ja edustustojen toimintaa. Se antaa suosituksia valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)(Linkki toiselle web-sivustolle.) valvoo ja tarkastaa, että valtiontaloutta hoidetaan laillisesti, tuloksellisesti ja talousarviota noudattaen. VTV:llä on laajat perustuslaissa säädetyt tiedonsaantioikeudet.

Eduskunta(Linkki toiselle web-sivustolle.) valvoo hallituksen ja hallinnon toimintaa sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Lisäksi valvontaa suorittavat tarkastusvaliokunta(Linkki toiselle web-sivustolle.), oikeuskanslerin virasto(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja eduskunnan oikeusasiamies(Linkki toiselle web-sivustolle.). Valtioneuvoston asettama kehityspoliittinen toimikunta (KPT)(Linkki toiselle web-sivustolle.) seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehittyviin maihin vaikuttavilla politiikka-aloilla. KPT on neuvoa-antava elin, joka koostuu eduskuntapuolueiden, etu- ja kansalaisjärjestöjen edustajista sekä tutkijoista.

Tämän sivun sisällöstä vastaa