Kehitysyhteistyön seuranta

Kehitysyhteistyö on tarkoin valvottua toimintaa. Ulkoministeriön lisäksi tavoitteiden saavuttamista ja rahankäyttöä seuraavat monet ulkopuoliset toimijat.

Afrikkalaiset lapset opiskelemassa koulussa.
ESACS-koulun viisivuotiaiden luokka, Dar es Salaam. Kuva: Tiina Kirkas / Kehityslehti

Kehitysyhteistyöllä parannetaan ihmisten elinoloja köyhissä ja usein hallinnoltaan heikoissa maissa. Tämä tuo työhön riskejä, jotka voivat vaikeuttaa tulosten saavuttamista. Riskien ennakointi ja hallinta on keskeinen osa kehitysyhteistyön toimeenpanoa.

Kehitysyhteistyöhankkeita ja -ohjelmia seurataan kaikissa vaiheissa.

Suunnitteluvaiheessa hankkeelle tai ohjelmalle määritetään tavoitteet ja toteutustavat. Samalla arvioidaan tulosten saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallintakeinot. Riskit liittyvät tyypillisesti esimerkiksi yhteiskunnan vakauteen, paikallisen kumppaniorganisaation osaamiseen tai korruptioon.

Toteutusvaiheessa kaikki kehitysyhteistyötä tekevät raportoivat ministeriölle saamansa rahoituksen käytöstä ja toiminnan tuloksista. Ministeriön ja edustustojen virkamiehet seuraavat työn edistymistä, rahankäyttöä, riskejä ja raportoinnin luotettavuutta ohjausryhmien, hankevierailujen ja väliarvioiden sekä säännöllisen yhteydenpidon avulla. Lisäksi ministeriö teettää ulkopuolisilla tilintarkastusyrityksillä tilin- ja toiminnantarkastuksia. Niissä asiantuntijat arvioivat kirjanpidon lisäksi sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä toiminnan laatua.

Hankkeen/ohjelman päättyessä toteuttaja kokoaa tulokset ulkoministeriölle annettavaan loppuraporttiin. Jos varoja jää yli, ne palautetaan ministeriölle. Työn tuloksia voidaan arvioida myös jälkikäteen tehtävissä evaluoinneissa.

Monenkeskisen yhteistyön valvonta

YK:n kehitysjärjestöillä ja kansainvälisillä kehitysrahoituslaitoksilla on omat kattavat valvonta- ja tarkastusmekanisminsa. Niiden avulla ne varmistavat talouden ja hallinnon asianmukaisen toiminnan myös korkean riskin toimintaympäristöissä. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. väärinkäytösten raportointijärjestelmät ja väärinkäytöksistä ilmoittaneiden suojelu sekä riskeihin perustuva tilintarkastussuunnittelu ja henkilöstön koulutus korruption ja väärinkäytön ehkäisemiseksi. Varainkäyttöä valvovat sekä sisäiset että ulkoiset tilintarkastusyksiköt ja tilintarkastajat. Toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittaisissa raporteissa sekä evaluointien avulla.

YK:ssa tilintarkastuksesta ja sisäisestä valvonnasta vastaa järjestön sisäisen tarkastuksen toimisto, joka raportoi järjestön johtokunnalle. Jäsenmaat, ml. Suomi, valvovat rahoituksen käyttöä osallistumalla kehitysjärjestöjen ylintä päätösvaltaa käyttävään johtokuntaan. Sisäisen tarkastuksen raportit ovat olleet julkisesti saatavilla järjestöjen internet-sivustoilla syyskuusta 2012 lähtien.

Kehitysrahoituslaitoksissa varainkäytön oikeellisuutta valvovat korruption ja väärinkäytön vastaista työtä tekevät yksiköt. Ne tutkivat ilmoitetut väärinkäytösepäilyt, valvovat hankintaprosesseja ja tekevät suosituksia käytäntöjen parantamiseksi. Kehityspankit tekevät keskenään yhteistyötä väärinkäytösten ehkäisemiseksi mm. vaihtamalla tietoja väärinkäytöksiin syyllistyneistä yrityksistä ja sanktioimalla niitä yhdessä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa