Toiminta-avustus suomalaisille YK-taustaisille kansalaisjärjestöille

Toiminta-avustus mahdollistaa suomalaisten YK-taustaisten järjestöjen toimintaa ja viestintää osana Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden edistämistä. Myönnettävä tuki on osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunniteltua kehitysyhteistyömäärärahaa.

Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea Suomessa toimivien YK-taustaisten järjestöjen a) perustoimintaa ja b) tiedotustoimintaa suomalaisille YK:sta, sen eri järjestöistä ja sääntöpohjaisesta kansainvälisestä järjestelmästä. Tavoitteena on tuoda monipuolisesti esiin YK:n ja YK-järjestöjen tavoitteita, YK-kampanjoita/juhlavuosia sekä Suomen toimintaa YK:ssa osana kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää.

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen YK-taustaisuus voi tarkoittaa:

 • Läheistä kumppanuutta YK-järjestön/järjestöjen kanssa viestinnässä, YK-kampanjoissa, operatiivisessa ja/tai normatiivisessa työssä tai dialogissa.
 • Tämän lisäksi asiantuntemusta ja jonkin tietyn tai useamman YK-teeman edistämistä (kuten naisten ja tyttöjen oikeudet, lapsen oikeudet, pakolaisten oikeudet, tietämyksen lisääminen monenkeskisestä järjestelmästä, kansainvälisistä sopimuksista ja kansainvälisestä yhteistyöstä YK-kontekstissa).
 • Merkittävää roolia ja kumppanuutta ulkoministeriön kanssa Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden edistämisessä YK-konteksti ja Agenda 2030 tavoitteiden edistäminen huomioiden.  

Toiminta-avustusta suomalaisille YK-taustaisille järjestöille ovat saaneet Suomen YK-Liitto, Suomen Pakolaisapu, Suomen UNICEF ja Suomen UN Women.

Hakukierros suomalaisten YK-taustaisten kansalaisjärjestöjen toiminta-avustuksille osana kehitysyhteistyötoimintaa on käynnissä 30.9.2020 - 16.11.2020.

Ulkoministeriö avaa osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua hakukierroksen suomalaisten YK-taustaisten kansalaisjärjestöjen toiminta-avustuksille vuosille 2021-2022, osana Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden edistämistä. Tuki on harkinnanvaraista valtionavustusta, jonka myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Toiminta-avustus on osa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuutta. Käytettävissä oleva määräraha toiminta-avustuksille varmistuu, kun eduskunta on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion. Hakukierrokseen on alustavasti suunniteltu yhteensä 2 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022.

Hakukierroksen arviointikriteerit

 • Toiminta tukee Suomen kehityspolitiikalle asetettuja tavoitteita ja on tuloksellista sekä selittää YK-kytkennän ja ODA-kelpoisuuden.
 • Tarve perustoiminnan tukemisen osalta on merkittävä ja hyvin perusteltu.
 • Viestinnän tähtäimessä on laaja kohderyhmä, jonka YK-tietoisuutta pyritään lisäämään. Viestinnän suunnitelma esittää uskottavan ja yksilöidyn suunnitelman siitä, miten kohderyhmä aiotaan saavuttaa ja miten sen saavuttamista mitataan.
 • Viestinnän resurssit ovat perustellussa ja mielekkäässä suhteessa viestinnän tavoitteisiin, toimintoihin, aikatauluun ja saavutettavaan kohderyhmään.
 • Budjetti ja viestintä ja globaalikasvatustoimintojen osalta aikataulu on selkeästi eritelty ja perusteltu.
 • Hakemuksessa tuodaan esille, että hakijalla on tavoitteiden kannalta erityistä asiantuntemusta nimenomaan YK:ta koskevasta viestinnästä, ja hakemuksesta ilmenevät hakijan aikaisemmalla pitkäaikaisella toiminnalla saavutetut tulokset YK-viestinnässä.
 • Hakemuksessa on määritelty toiminnan riskit ja niihin varautuminen.
 • Kokemukset aikaisemmasta kumppanuudesta ulkoministeriön kanssa otetaan huomioon.

Hakijan tulee selkeästi ilmoittaa hakemuksessa, hakeeko se tukea a) perustoiminnan tukemiseen ja/tai b) tiedotustoimintaan.

Hakijalle ei voida myöntää rahoitusta toiminnoille, jos se saa ulkoministeriön myöntämää tukea samanlaiseen toimintaan.

Toiminta-avustusta haetaan toiminta-avustuksen hakulomakkeella

Toiminta-avustuksen hakulomake (Word, 22 kt)

Hakulomakkeen liitteet ovat:

 • Liite 1: Vapaamuotoinen viestintä- ja globaalikasvatussuunnitelma (haettaessa valtionavustusta osiolle b)
 • Liite 2: Vakuutus (PDF, 11 kt)
 • Liite 3: Toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote 

Valtionavustusta myönnetään käytettäväksi ulkoministeriön valtionavustusten käyttöä koskevien yleisehtojen sekä toiminta-avustuksen lisäehtojen mukaisesti. Ulkoministeriö voi myös asettaa valtionavustuspäätöskohtaisia erityisehtoja. Avustuksensaajan on toimitettava ulkoministeriölle toimintaa ja varainkäyttöä koskeva vuosiraportti. Raportti on annettava viimeistään avustusvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Raportointilomake ja siihen liittyvä ohjeistus ml. tilintarkastusohje on saatavilla verkkosivuilla myöhemmin.

Valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot sekä toiminta-avustuksen lisäehdot (PDF, 27 kt)

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ulkoministeriön kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo.um@formin.fi viimeistään maanantaina 16. marraskuuta 2020 klo 16.15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kysymykset ja vastaukset hakukierrokseen 2020 liittyen

Ulkoministeriö otti kysymyksiä vastaan 19.10.2020 asti ja vastaukset  kysymyksiin julkaistiin 22.10.2020.

1. Yritin löytää tietoa sivuilta, milloin päätökset näistä tulevat?

Vastaus: Pyrimme mahdollisimman nopeaan käsittelyyn niin, että päätökset tulisivat alkuvuodesta. Tarkkaa ajankohtaa päivän tai viikon tarkkuudella ei kuitenkaan voida määritellä. Päätösaikatauluun vaikuttaa myös vuoden 2021 talousarvion käsittelyprosessi.

2. Onko oletettavaa, että summat pysyvät samoina kuin aiemmin vai onko mahdollista koittaa hakea enemmän?

Vastaus: Haettavaa summaa ei ole määritelty ja hakija voi perustellusti itse määritellä haettavan valtionavustuksen tason. Hakemukset arvioidaan ulkoministeriön verkkosivuilla ilmoitettuja kriteerejä vasten.  

3. Luin, että hakukierrokseen on alustavasti suunniteltu yhteensä 2 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022. Mitä tämä summa on ollut aiemmin, niin saisi hahmotettua millaisesta potista on kyse.

Vastaus: Edelliset myönnöt tehtiin vuonna 2019 vuosille 2019 ja 2020. Myönnetty summa edellisellä kerralla oli yhteensä 1 426 000 euroa kahdelle vuodelle.

4. Onko niin, että tämä haku on edelleen suunnattu vain näille neljälle toimijalle vai onko se auki nyt laajemminkin?

Vastaus: Hakukierros on avoimessa haussa ja kaikki hakukriteerit täyttävät hakemukset käsitellään.

5. Onko ajatuksena, että nytkin haemme rahaa samaan malliin kuin aiemmin yleishallintoon, tiedotushankkeeseen sekä 1325-toiminnalle?

Vastaus: Samalla hakemuksella voi hakea tukea a) perustoiminnan tukemiseen (yleishallinto) ja b) tiedotustoimintaan. 1325-toimet voidaan sisällyttää hakemukseen mukaan.