Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema

Suomi edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä tukee vammaisten henkilöiden oikeutta elää ilman syrjintää ja väkivaltaa.

Suomen kehityspolitiikan päätavoitealue naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema

  • Tukee lainsäädäntöä ja politiikkaa, jolla taataan seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR) naisille ja tytöille, mukaan lukien vammaisille.  Tämän lisäksi Suomi tukee toimintaa, jolla varmistetaan pääsy laadukkaisiin ja yhdenvertaisiin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.  Suomi edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta, ehkäisyä, äitiysterveyttä, oikeutta turvalliseen seksiin ja tarvittaessa mahdollisuutta turvalliseen raskauden keskeytykseen.
  • Helpottaa sukupuolittunutta väkivaltaa kokeneiden henkilöiden pääsyä palveluihin ja tukee sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyä. Suomi tukee erityisesti hauraissa tilanteissa olevia ja vammaisia henkilöitä. Suomi vahvistaa kaikkien naisten ja tyttöjen tietoisuutta oikeuksistaan sekä mahdollisuutta toimia oikeuksiensa, kuten kehollisen itsemääräämisoikeutensa, puolesta. Naisten asemaa heikentäviin tekijöihin puuttuminen ja sosiaalisten normien purkaminen edellyttävät ennen kaikkea miesten ja poikien osallistumista muutosprosessiin.
  • Edistää vammaisten henkilöiden oikeutta elää ilman syrjintää, leimautumista ja väkivaltaa. Suomi vahvistaa kumppanimaidensa kykyä panna toimeen lainsäädäntöä ja kehitystä, joka turvaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Suomi tukee kansainvälistä vammaisliikettä ja edistää vammaisjärjestöjen mahdollisuuksia vaatia omia oikeuksiaan.

Suomi edistää naisten ja tyttöjen asemaa sekä oikeuksien vahvistamista rahoittamalla tasa-arvotoimia, antamalla asiantuntija-apua ja poliittista tukea kumppanimaissa sekä tekemällä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja monenkeskisten kumppanien kanssa. Tämän lisäksi Suomi käy poliittista vuoropuhelua ja tekee vaikuttamistyötä Euroopan unionissa, YK:ssa, kehitysrahoituslaitoksissa ja kumppanimaissa.

Tärkeä elementti Suomen kehityspolitiikan keinovalikoimassa on sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja vammaisten henkilöiden huomioiminen läpileikkaavasti kaikilla eri painopistealueilla. Esimerkiksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää tukemalla naisten oikeutta koulutukseen, ihmisarvoisiin työpaikkoihin sekä taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan. Samoja tavoitteita voidaan edistää myös vammaisten henkilöiden osalta tukemalla vammaisten osallistumista heitä itseään koskevaan päätöksentekoon, edistämällä yleistä yhteiskunnallista esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä lisäämällä vammaisten henkilöiden inklusiivista opetusta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten lisäksi sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät ulottuvuudet ovat keskeisiä myös ruokaturvaan ja ilmastonmuutokseen liittyvissä teemoissa sekä vesi- ja sanitaatiokysymyksissä.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistaminen vaatii Suomen omien toimien lisäksi globaalia sitoutumista yhä vahvemman anti-gender-liikehdinnän vastapainoksi. Kyseinen liikehdintä koostuu tasa-arvoa, feminismiä, naisten oikeuksia ja LHBTI-oikeuksia vastustavista tahoista. Lisäksi yhteiskuntien valmiudet epätasa-arvoisten rakenteiden ja asenteiden muutokseen ovat ratkaisevassa asemassa tavoitteen saavuttamisessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Suomen kehityspolitiikan päätavoitealue naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 5 (sukupuolten välinen tasa-arvo) ja vammaisten henkilöiden huomioimista inklusiivisesti kestävässä kehityksessä. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä riippuu maailmanlaajuisesti poliittisesta johdonmukaisuudesta sekä kansainvälisen yhteisön ja valtioiden sitoutumisesta kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon.

Tämän sivun sisällöstä vastaa