Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR) Suomen kehityspolitiikassa

Seksuaalisuus on olennainen ja arvokas osa ihmisyyttä. Siihen liittyvät oikeudet ovat myös kehityskysymyksiä. Suomen kehityspolitiikka tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumista globaalisti.

Seksuaali- ja lisääntymisterveydellä ja -oikeuksilla (sexual and reproductive health and rights, SRHR) tarkoitetaan jokaisen oikeutta hallita omaa seksuaalisuuttaan ja päättää itse vapaasti ja vastuullisesti – ilman pakkoa, syrjintää tai väkivaltaa – siihen liittyvistä asioista.  

SRHR:n toteutuminen on keskeistä ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta. Seksuaalisuus on olennainen ja arvokas osa ihmisyyttä. Se on ihmisen perusominaisuus, joka kehittyy läpi elämän. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat monin tavoin haavoittuvimpia ihmisoikeuksia ja niiden toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Yhteiskunnalliset syrjivät rakenteet heikentävät näiden oikeuksien toteutumista. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, ikään ja vammaisuuteen liittyvä syrjintä. SRHR-kysymykset ovat keskeinen osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (ks. erityisesti tavoitteet 3 ja 5.). Ne ovat siis kehityskysymyksiä niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. 

On tärkeää puhua seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista kokonaisuudessaan. SRHR käsittää sekä terveys- että oikeusnäkökulman. Termi koostuu neljästä eri käsitteestä:

  • Seksuaalioikeudet takaavat itsemääräämisoikeuden seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Ne kattavat muun muassa seksuaalikasvatuksen, seksuaaliterveyspalvelut, itsemääräämisoikeuden ja oikeuden nautintoon. Seksuaalioikeudet on määritelty muun muassa Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liiton IPPF:n vuonna 2008 antamaan seksuaalioikeuksien julistukseen. Julistukseen kirjatut seksuaalioikeudet perustuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin.

  • Lisääntymisoikeudet takaavat oikeuden päättää vapaasti omasta lisääntymisestään ja siihen liittyvistä asioista. Ne kattavat muun muassa oikeuden moderniin ehkäisyyn ja tarvittaessa hedelmöityshoitoihin.

  • Seksuaaliterveys on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu kunnioittava suhtautuminen seksuaalisuuteen sekä mahdollisuus saada miellyttäviä ja turvallisia seksuaalisia kokemuksia. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää mahdollisuutta saada seksuaalisuuteen liittyvää hoitoa ja neuvontaa. Se kattaa muun muassa seksitautien ehkäisyn ja hoidon, toimintahäiriöiden hoidon ja seksuaalineuvonnan.

  • Lisääntymisterveys on osa lisääntymiseen liittyvää hyvinvointia. Hyvään lisääntymisterveyteen kuuluu pääsy laadukkaisiin lisääntymisterveyspalveluihin ja mahdollisuus saada monipuolista tietoa lisääntymisestä. Se kattaa muun muassa tarvittavat ja laadukkaat raskaus-, synnytys- ja äitiysterveyspalvelut ja palvelut lapsettomuuden ehkäisyä ja hoitoa varten. 

Suomi edistää kokonaisvaltaisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia ja näin ollen käyttää termiä kokonaisuudessaan. Siten se kattaa muun muassa seksuaaliterveyspalvelut, seksuaalikasvatuksen, ehkäisyn, äitiysterveyden, suostumuksen ja oikeuden turvalliseen raskaudenkeskeytykseen. 

Suomi tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumista kaikilla kehityspolitiikan keinoilla: pitämällä yllä aiheen merkitystä terveys- ja tasa-arvotyössä, tukemalla kansainvälisiä järjestöjä, jotka toimivat tällä sektorilla sekä kanavoimalla tukea ohjelmiin ja hankkeisiin, jotka toimeenpanevat aiheeseen liittyviä toimia kehittyvissä maissa. Suomi edistää myös yksityisen sektorin osallistumista SRHR-työhön jatkuvasti.

Tämän sivun sisällöstä vastaa