Ulkoministeriön talous

Ulkoasiainhallinnon toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sisältää hallinnonalan strategiset linjaukset, keskipitkän ja lyhyen tähtäimen toiminnan ja talouden suunnittelun sekä niiden raportoinnin.

Suunnittelun strategisina lähtökohtina ovat voimassa oleva hallitusohjelma sekä hallituksen muut sitä täsmentävät asiakirjat ja valtioneuvoston kehyspäätös. Lisäksi ohjaavina lähteinä ovat valtioneuvoston selonteot, politiikkaohjelmat, periaatepäätökset ja muut valtioneuvoston kannanotot.

Suunnittelujärjestelmä on osa valtionhallinnon suunnittelujärjestelmää ja sisältää ulkoministeriön näkökulmasta prosessina seuraavat vaiheet:

Toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä kehysehdotukset

Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä määrärahakehysten valmistelun tarkoituksena on varmistaa hallitusohjelman toteutuminen ja valtioneuvoston asettamien painopisteiden ja toimintalinjausten huomioonottaminen hallinnonalojen sisäisessä ohjauksessa.

Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus sisältävät suunnittelukauden strategiset toimintalinjaukset ja niihin perustuvat hallinnonalan tehtäville ja toiminnoille asetetut tavoitteet ja näitä kuvaavat tunnusluvut sekä näiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Valtioneuvoston vahvistamat julkisen talouden suunnitelmat löytyvät valtiovarainministeriön sivuilta osoitteesta www.vm.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Talousarvioehdotukset

Ulkoasiainhallinnon talousarvioehdotus sisältää

  1. ministeriön alustavat tulostavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja toiminnalliselle tuloksellisuudelle hallinnonalallaan, sekä
  2. ministeriön ehdotuksen hallinnonalansa seuraavan vuoden määrärahoiksi ja valtuuksiksi.

Voimassaolevat talousarviot löytyvät valtiovarainministeriön ylläpitämiltä sivuilta osoitteesta http://budjetti.vm.fi/indox/index.jsp(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Talousarvion toimeenpanoasiakirjat

Hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirja on osa valtiontalouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmää.

Siinä asetetaan hallinnonalan tulostavoitteet talousarviovuodelle ja niiden pohjalta valmistellaan samassa yhteydessä hallinnonalan resurssien jakopäätös toimintayksiköille (ministeriön yksiköt ja edustustot).

Toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi

Määrärahojen seurannan osalta kaikkien toimintayksiköiden on seurattava niille osoitettujen määrärahojen käyttöä ja sisäisen budjetin toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos seuranta antaa siihen aihetta.

Toimintayksiköiden on raportoitava vuoden aikana merkittävistä tavoitteiden saavuttamiseen tai määrärahojen käyttöön liittyvistä poikkeamista.

Lue tarkemmin kehitysyhteistyömäärärahoista sivuiltamme: Kehitysyhteistyön määrärahat

Tarkemmat tiedot ulkoministeriön määrärahojen käytöstä löytyvät valtionhallinnon internetraportoinnista osoitteesta tutkihallintoa.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Tilinpäätökset

Ulkoministeriön tilinpäätökset

Ulkoministeriön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteumalaskelman, tuotto- ja kululaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Ulkoasiainhallinnon henkilöstötilinpäätökset

Henkilöstötilinpäätös on päätöksenteon työkalu, jossa kuvataan henkilöstön tilaa käytettävissä olevien tilastotietojen pohjalta.

Tämän sivun sisällöstä vastaa