Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaohjeistus yrityksille

Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö ja neuvoja vientiin antaa vientivalvontayksikkö.

Alle on koottu ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

 1. Yritykseni on aloittamassa kaksikäyttötuotteiden vientiä. Miten pääsemme alkuun?
 2. Tarvitseeko tuotteeni vientiluvan?
 3. Tuotteeni ei ole valvonnanalainen kaksikäyttötuote eivätkä pakotteet estä vientiä. Epäilen kuitenkin, että tuotteeni päätyy joukkotuhoaseisiin tai pakotemaassa sotilaalliseen loppukäyttöön. Mitä teen?
 4. Mistä tiedän, onko tuotteeni mahdollisesti puolustusmateriaalia tai kaksikäyttötuote?
 5. Tuotteeni on luvanvarainen kaksikäyttötuote ja tarvitsee ulkoministeriön myöntämän vientiluvan. Miten haen vientilupaa?
 6. Kaksikäyttötuotteeni vienti kohdistuu EU:n alueelle sekä sen ulkopuolelle ns. kolmansiin maihin. Minkä tyyppisiä vientilupia tarvitsen? Mitä vientilupa maksaa?
 7. Maahan, johon aion viedä tuotteitani kohdistuu pakotteita. Miten toimin?
 8. Olen viemässä eteenpäin yhdysvaltalaista alkuperää olevia tuotteita tai komponentteja. Voinko saada vientivalvontaneuvontaa?
 9. Miten saan opastusta ja tukea vientivalvonta-asioissa?
 10. Entä jos teen virheitä vienneissäni? Mitä seuraamuksia siitä tulee?
 11. Mistä saan lisätietoja?

Yritykseni on aloittamassa kaksikäyttötuotteiden vientiä. Miten pääsemme alkuun?

Tutustukaa ohjeisiin ja asetuksiin. Viejän määritelmästä ja muista vientiin liittyvistä asioita löydät tarkempaa tietoa ulkoministeriön verkkosivuilta.  

Tutustu lisäksi lakiin kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 1996/562(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä neuvoston asetukseen (EY) 428/2009 kaksikäyttötuotteiden osalta.(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Laatikaa lisäksi yrityksellenne sisäinen vientivalvontaohjeistus. Tähän saa apua esim. tällä sivulla esitetyistä tiedoista ja lähteistä. Sisäinen vientivalvontaohjeistus selkeyttää ja nopeuttaa asiointia lupaviranomaisen eli ulkoministeriön kanssa.

Vientivalvonnan tehokkaaksi toteuttamiseksi yrityksissä on olemassa erilaisia ohjeistuksia. Näistä tärkeimpänä on EU:n komission vuonna 2019 tekemä suositus parhaista käytännöistä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Myös Wassenaarin järjestelyn(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) parhaista käytännöistä  löytyy elementtejä, joita viejien tulisi omaan ohjeistukseensa sisällyttää.

Kannustamme yrityksiä hyödyntämään näitä käytäntöjä omassa vientivalvontaohjeistuksessaan.

Tarvitseeko tuotteeni vientiluvan?

Tuotteen (ml. ohjelmisto, teknologia tai palvelu) vienti Suomesta ulkomaille tarvitsee viranomaisen vientiluvan, jos tuote on

 1. puolustusmateriaalia. Vientiluvan myöntää  puolustusministeriö(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
 2. siviiliase tai ampumatarvike. Siinä tapauksessa  lupaviranomainen on Poliisihallitus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).
 3. valvontaluettelossa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (neuvoston asetuksen liite 1) tarkoitettu kaksikäyttötuote. Vientiluvan myöntää ulkoministeriö.
 4. mikä tahansa tuote, jos lain 4 §:n(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tai  neuvoston asetuken4 artiklanmukaan, viejä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto. Lupaviranomainen on ulkoministeriö.

Vientilupa tarvitaan myös jos tuote aiotaan viedä maahan johon kohdistuu pakotteita, ja jotka saattavat sisältää kieltoja ja rajoitteita, jotka liittyvät tuotteeseen, loppukäyttäjään tai vientiin. Vientilupaa on haettava ulkoministeriöstä. Luvan saaminen ei välttämättä ole mahdollista.

Tuotteeni ei ole valvonnanalainen kaksikäyttötuote, eivätkä pakotteet estä vientiä. Epäilen kuitenkin, että tuotteeni päätyy joukkotuhoaseisiin tai pakotemaassa sotilaalliseen loppukäyttöön. Mitä teen?

Sinun pitää tehdä ilmoitus ulkoministeriölle.

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) velvoittaa viejän tekemään ilmoituksen ulkoministeriölle, jos

 • viejä tietää tai hänellä on syytä epäillä, että tuote kokonaan tai osaksi liittyy joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen
 •  viennin kohteena olevaan maahan kohdistuu aseidenvientikielto ja tuotteet päätyvät sotilaskäyttöön.  

Tämä määräys koskee siis viejää, vaikka tuotteet eivät kuuluisi neuvoston asetuksen(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) liitteessä 1 olevaan tuotekategoriaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös välittäjää, joka tietää vientinsä päätyvän joukkotuhoasekäyttöön. Ilmoituksen laiminlyönnistä voi seurata rikosoikeudellinen rangaistus.

Lain(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) mukaan vienti, välitys, kauttakulku tai siirto voivat tulla luvanvaraisiksi myös

 • jos viejä, välittäjä, kauttakuljettaja tai siirtäjä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen, että sen tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen.
 • jos viejä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen, että sen tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto.

Ulkoministeriön ilmoituksella luvanvaraiseksi voivat tulla kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lain(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) 3 §:n mukaisesti myös neuvoston asetuksen liitteessä 1 (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välityspalvelut ja kauttakuljetus, jos ne liittyvät joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto.

Mistä tiedän, onko tuotteeni mahdollisesti puolustusmateriaalia tai valvontaluettelon mukainen luvanvarainen kaksikäyttötuote?

Viejänä olet vastuussa tuotteesi oikeasta luokituksesta.

Sinun on ensin selvitettävä, onko tuotteesi  puolustusmateriaalia. Löydät ajantasaisen linkin luetteloon puolustusministeriön sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Jos olet epävarma tuotteen luokituksesta, käänny puolustusministeriön(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) puoleen.

Jos tuote ei ole puolustusmateriaalia, on sinun selvitettävä, onko kyseessä kaksikäyttötuote, jonka vienti vaatii vientiluvan. Jos tuote sen teknisten ominaisuuksien mukaan on neuvoston asetuksen liitteen 1(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) teknisen luettelon mukaisesti valvottava kaksikäyttötuote, vaatii sen vienti ulkoministeriön vientiluvan.

Tuotteen luokituksen arviointi kuuluu ensisijaisesti tuotteen tekniset ominaisuudet parhaiten tuntevalle taholle, usein tuotteen valmistajalle. 

Tuotteeni on luvanvarainen kaksikäyttötuote, ja tarvitsee ulkoministeriön myöntämän vientiluvan. Miten haen vientilupaa?

Vientilupaa haetaan ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoa hakemisesta löydät ulkoministeriön verkkosivuilta

Kaksikäyttötuotteeni vienti kohdistuu EU:n alueelle sekä sen ulkopuolelle ns. kolmansiin maihin. Minkä tyyppisiä vientilupia tarvitsen? Mitä vientilupa maksaa?

Vienti EU:n alueella ei tarvitse ulkoministeriön vientilupaa, pois lukien tietyt sensitiiviset tuotteet kuten ydinalan tuotteet.

Viennit EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin tarvitsevat yleensä ns. yksittäisvientiluvan. Viejällä on mahdollisuus käyttää myös ns. EU:n yleislupia tietyissä tapauksissa. Yleisluvan käytöstä tulee tehdä ilmoitus ulkoministeriöön.

Mikäli vienti tietyille tahoille eri maissa on jatkuvaa, saattaa kyseeseen tulla ns. koontilupa tietyin edellytyksin.

Eri vientilupatyyppeihin voi tutustua tarkemmin ulkoministeriön verkkosivuilla.

Ulkoministeriön myöntämä vientilupa on maksuton.

Maahan, johon aion viedä tuotteitani, kohdistuu pakotteita, miten toimin?

Pakotteet voivat kieltää tai rajoittaa vientiä tietyissä tapauksissa. 

Tutustu maakohtaisiin pakotteisiin ennen vientiä, samoin kuin kysymyksiin ja vastauksiin pakotteista.

Olen viemässä eteenpäin yhdysvaltalaista alkuperää olevia tuotteita tai komponentteja. Voinko saada vientivalvontaneuvontaa?

Yhdysvaltojen vientivalvontaa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä Yhdysvaltojen viranomaisiin.

Yhdysvaltojen kauppaministeriön alaisuudessa toimiva BIS (Bureau of Industry and Security)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) toimii mm. kaksikäyttötuotteiden pääasiallisena vientivalvontaviranomaisena. Pakotteita koskevista asioista vastaa OFAC (The Office of Foreign Assets Control)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja voit kysyä esimerkiksi Yhdysvaltojen suurlähetystöstä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Miten saan opastusta ja tukea vientivalvonta-asioissa?

Lisätietoja vientivalvonta-asioista saat ulkoministeriön verkkosivujen lisäksi esimerkiksi osallistumalla ns. vientivalvontaklinikoille, joita ulkoministeriö järjestää vähintään kerran vuodessa. Ilmoitamme näistä klinikoista ulkoministeriön verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Yrityksille tarkoitetut vientivalvontaklinikat ovat maksuttomia.

Ohjeita vientiin antaa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö sähköpostitse vientivalvonta.um(at)formin.fi. Voit myös olla yhteydessä  ulkoministeriön vientivalvonta-asiantuntijoihin.

Mitä jos teen virheitä vienneissäni? Mitä seuraamuksia siitä tulee?

Lain mukaan(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) Tulli(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) valvoo vientivalvontalainsäädännön noudattamista, ja tekee tarvittaessa tarkastuksia yrityksiin. Vientivalvontalainsäädännön rikkomisesta saattaa aiheutua rikosoikeudellisia rangaistuksia.

Viranomainen voi olla kuitenkin ryhtymättä toimenpiteisiin, jos tekoa on sen haitallisuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä, eikä yleinen etu sitä vaadi.

Kaikissa tilanteissa on viejän edun mukaista selvittää mahdolliset luvanvaraiseen vientiin liittyvät epäselvyydet ja virheellisyydet mahdollisimman nopeasti ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja

Ohjeita ja neuvoja vientiin antaa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö sähköpostitse tuo-30(at)formin.fi tai vientivalvonta.um(at)formin.fi.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa