Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaohjeistus yrityksille

Yrityksen sisäinen vientivalvontaohjeistus ja sen noudattaminen selkeyttää ja nopeuttaa asiointia lupaviranomaisen kanssa.

Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Ulkoministeriö on laatinut kaksikäyttötuotteiden ulkomaankauppaa tekeville yrityksille suosituksen yrityksen sisäisen vientivalvontaohjeistuksen (Internal Compliance Programme, ICP) laatimiseksi.

Parhaat käytännöt -ohjeistus Wassenaarin järjestelyssä

Wassenaarin järjestelyn yleiskokouksen vuonna 2011 hyväksymän parhaat käytännöt -asiakirjan liitteenä on luettelo elementeistä, joita viejien tulisi ohjeistukseensa sisällyttää.

Ulkoministeriö rohkaisee yrityksiä hyödyntämään käytäntöjä omassa vientivalvaontaohjeistuksessaan.

Muista ennen vientiä

Yritys sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa vientivalvontalainsäädäntöä sekä luomiaan sisäisiä vientivalvontakäytäntöjä läpi koko organisaatiorakenteen.

Yrityksen pitää luoda sisäinen vientivalvontakäytäntö:

 • Yrityksen johto antaa kirjallisen sitoumuksen siitä, että yritys noudattaa viennissään voimassa olevaa vientivalvontalainsäädäntöä.
 • Vientivalvonta-asioiden hoitaminen osoitetaan organisaatiossa erilliselle vientivalvonta-asioihin erikoistuneelle yksikölle tai muulle sopivalle yksikölle.
 • Yritys nimittää vientivalvonnasta vastaavan johtajan sekä tarvittaessa tätä avustavia johtajia.
 • Työntekijöiden kouluttamisesta vientivalvonta-asioissa huolehditaan jatkuvana käytäntönä. Koulutuksella varmistetaan, että yrityksen henkilökunta on tietoinen voimassa olevasta vientivalvontalainsäädännöstä, vientivalvontakäytännöistä sekä valvontaluetteloista.

Muista viennin aikana

 • Selvitä, vaaditaanko tuotteiden tai teknologian vientiin lupa eli ovatko tuotteet tai teknologia valvontaluetteloissa listattuja tai onko ulkoministeriö kansallisena lupaviranomaisena asettanut kyseiset tuotteet valvonnanalaisiksi yhteen tai useampaan määrämaahan (catch-all).
 • Varmistu siitä, ettei vietäviä tuotteita tai teknologiaa käytetä muuhun kuin ilmoitettuun käyttöön.
 • Tarkista, etteivät asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät ole leimattuja tahoja (red-flags).
 • Sovella käytäntöjä, jotka estävät tuotteiden tai teknologian joutumisen muulle taholle kuin aiotulle loppukäyttäjälle (diversio).
 • Varmista, että laivauksen tapahtuessa edellä luetellut toimenpiteet on toteutettu ja tuotteet tai teknologia sekä niiden määrä vastaa vientiluvassa ilmoitettua määrää.

Muistilista viennin jälkeen

Yritys pitää yksityiskohtaista kirjaa toteutuneista toimituksista. Kirjanpidon vaatimus on kirjattu neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 artiklaan 20, jonka mukaan kirjanpito tulee säilyttää kolme vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin toimitus tapahtui. Tiedot on vaadittaessa esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kirjanpidon tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • kaksikäyttötuotteiden kuvaus
 • kaksikäyttötuotteiden määrä
 • viejän ja ostajan tai vastaanottajan nimi ja osoite
 • loppukäyttö ja -käyttäjä silloin, kun se on tiedossa.

ICP-suositus ohjaa yrityksiä noudattamaan vientivalvontalainsäädäntöä

Yrityksen sisäisellä vientivalvontaohjeistuksella on keskeinen merkitys, kun arvioidaan erityisesti koontiluvan myöntämisen edellytyksiä.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 artiklan 12 kohdan 2 mukaan, kun jäsenmaa arvioi koontilupaa koskevaa hakemusta, on otettava huomioon se, pystyykö viejä noudattamaan tämän asetuksen säännöksiä.

Kaksikäyttötuotteiden vientiä Suomesta sääntelevät neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009 ja kansallinen vientivalvontalaki.

Kaksikäyttötuotteiden vientiä Suomesta harjoittaville yrityksille annetun ICP-suosituksen tarkoituksena on helpottaa yritysten asiointia kansallisen lupaviranomaisen kanssa sekä ohjata yrityksiä toimimaan siten, että ne noudattavat voimassa olevaa vientivalvontalainsäädäntöä.

Vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen

Tuotteiden vientivalvonnanalaisuuden selvittäminen on viejän vastuulla. Tuotteen valmistaja tuntee tuotteen tekniset ominaisuudet parhaimmin, joten ensisijaisesti tuotteen vientivalvontaluokituksen määrittelee tuotteen valmistaja.

Vientivalvontalainsäädäntöä sovelletaan myös tietokoneohjelmiin, koulutukseen ja rahoituspalveluihin, joilla voi olla merkitystä sotilaallisille ohjelmille. Näkyvän teknologian ja tietotaidon siirron lisäksi myös aineeton tai näkymätön siirto, esimerkiksi puhelimitse tai sähköisesti, on valvonnanalaista.

Viejän täytyy varmistua huolellisesti ja hyvissä ajoin ennen vientiä siitä, onko tuote tai palvelu vientivalvonnanalainen. Valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden luettelot sovitaan kansainvälisissä vientivalvontajärjestelyissä, joissa Suomi on mukana neuvottelemassa siitä, mitä tuotteita lisätään ja mitä poistetaan valvontaluettelosta.

Vientivalvontajärjestelyt ovat:

Kansainvälisissä vientivalvontajärjestelyissä laaditut luettelot yhdistetään EU:ssa yhdeksi luetteloksi. Tämä luettelo on osa EU:n kaksikäyttötuoteasetusta, joka sitoo kaikkia EU:n jäsenmaita ja viejiä. Luetteloa on päivitetty viimeksi 30.12.2014.

Lisätietoja löytyy EU:n vientivalvontasivuilta.

Ennakkotieto valvonnanalaisuudesta ja vientivalvontaluokituksesta tarvittaessa

Ulkoministeriö voi tarvittaessa antaa kirjallisen ennakkotiedon valvonnanalaisuudesta ja vientivalvontaluokituksesta. Ennakkotiedustelun käsittelyaika riippuu muun muassa tarvittavista asiantuntijalausunnoista.

Muiden kuin valvonnanalaisten listatuotteiden vienti

Myös valvontaluetteloon kuulumaton tuote voidaan asettaa valvonnanalaiseksi kansallisen viranomaisen päätöksellä. Näitä niin kutsuttuja catch all -päätöksiä tehdään vain silloin, kun pidetään mahdollisena tietyn tuotteen päätymistä joukkotuhoasekäyttöön tai epätoivottuun sotilaalliseen käyttöön.

 1. Käyttö voi liittyä kemiallisten aseiden, biologisten aseiden tai ydinaseiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen. Se voi liittyä myös vastaavien asesulkujärjestelyjen alaan kuuluvien aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin.
 2. Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista myös silloin, jos ostajamaahan tai määrämaahan kohdistuu aseidenvientikielto, joka on määrätty neuvoston hyväksymällä yhteisellä kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla.
 3. Jos viejä tietää tai viejällä on syytä epäillä, että kyseessä olevat tuotteet on tarkoitettu kokonaan tai osittain johonkin yllämainittuun tarkoitukseen, viejän on ilmoitettava asiasta maansa viranomaisille. Heidän on silloin päätettävä, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.
 4. Tehokkaan vientivalvonnan takaamiseksi viejän vastuuta on kansallisesti laajennettu. Se kattaa myös tilanteet, joissa viejän on syytä epäillä, että tuote on tarkoitettu vientivalvontalain 4 §:ssä mainittuun käyttöön.
 5. Neuvoston asetuksen 4 artiklasta poiketen Suomen kansallinen lainkohta koskee myös yhteisötoimituksia niissä tapauksissa, joissa tuote tai palvelu myydään Suomesta toiseen jäsenmaahan, mutta tiedossa on tai on syytä epäillä, että tuotteen loppukäyttäjä on yhteisön ulkopuolella ja lainkohdan muut edellytykset täyttyvät. Yllämainitut säädöskohdat tunnetaan myös niin sanottuina kattomääräyksenä (catch all).

Rangaistukset ilmoitusvelvollisuuden tahallisesta rikkomisesta tai sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 46. luvussa ja huolimattomuudesta tehdystä rikkomisesta kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 pykälässä.

Lisätietoja

Ohjeita vientiin antaa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö (TUO-30) sähköpostitse tuo-30(at)formin.fi tai vientivalvonta.um(at)formin.fi.

Ulkoministeriön vientivalvontaesite:Vientivalvontaesite (pdf)

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa