Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaohjeistus yrityksille

Yrityksen sisäinen vientivalvontaohjeistus ja sen noudattaminen selkeyttää ja nopeuttaa asiointia lupaviranomaisen kanssa.

Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Ulkoministeriö on laatinut kaksikäyttötuotteiden ulkomaankauppaa tekeville yrityksille suosituksen yrityksen sisäisen vientivalvontaohjeistuksen (Internal Compliance Programme, ICP) laatimiseksi.

Kaksikäyttötuotteiden vientilupahakemusten käsittely jatkuu ulkoministeriössä normaalisti, mutta ei-kiireelliset tiedustelut pyydetään siirtämään koronaviruskriisin jälkeiseen aikaan.

Parhaat käytännöt -ohjeistus Wassenaarin järjestelyssä

Wassenaarin järjestelyn yleiskokouksen vuonna 2011 hyväksymän parhaat käytännöt -asiakirjan liitteenä on luettelo elementeistä, joita viejien tulisi ohjeistukseensa sisällyttää.

Ulkoministeriö rohkaisee yrityksiä hyödyntämään käytäntöjä omassa vientivalvaontaohjeistuksessaan.

Tarvitseeko tuotteeni vientiluvan?

Tuotteen (ml. ohjelmisto, teknologia, palvelu) vienti Suomesta ulkomaille tarvitsee viranomaisen vientiluvan, jos tuote;

  1. on puolustusmateriaalia, jonka lupaviranomainen on puolustusministeriöLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan), tai
  2. on siviiliase tai ampumatarvike, jonka lupaviranomainen on poliisihallitusLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan), tai
  3. on valvontaluettelossa (neuvoston asetus (EY) 428/2009 liite 1) tarkoitettu kaksikäyttötuote, jonka lupaviranomainen on ulkoministeriö, tai
  4. on mikä tahansa tuote, jos kansallisen lain 1996/562 4 §:n (myös neuvoston asetus (EY) 428/2009 4 artikla) mukaan, viejä on saanut ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto. Lupaviranomainen asiassa on ulkoministeriö.
  5. aiotaan viedä maahan, johon kohdistuu pakotteita, ja jotka saattavat sisältää kieltoja ja rajoitteita, jotka liittyvät tuotteeseen, loppukäyttäjään tai vientiin. Vientilupaa on haettava ulkoministeriöstä, sikäli kun luvan saaminen ylipäätään on mahdollista.

Tuotteeni ei ole valvonnanalainen kaksikäyttötuote, eivätkä pakotteet estä vientiä. Epäilen kuitenkin, että tuotteeni päätyy joukkotuhoaseisiin tai pakotemaassa sotilaalliseen loppukäyttöön. Mitä teen?

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 1996/562 4 § 4 momentti velvoittaa viejän tekemään ilmoituksen ulkoministeriölle, jos viejä tietää tai hänellä on syytä epäillä, että viejän tuote kokonaan tai osaksi liittyy joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai jos viennin kohteena olevaan maahan kohdistuu aseidenvientikielto ja tuotteet päätyvät sotilaskäyttöön. Tämä koskee siis viejää, vaikka sen tuotteet eivät kuuluisi neuvoston asetuksen (EY) No: 428/2009 liitteen 1 tuotekategoriaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös välittäjää, joka tietää vientinsä päätyvän joukkotuhoasekäyttöön. Ilmoituksen laiminlyönnistä voi seurata rikosoikeudellinen rangaistus.

Lain 1996/562 4 § 1 momentin mukaan vienti, välitys, kauttakulku tai siirto voivat tulla luvanvaraisiksi myös, jos viejä, välittäjä, kauttakuljettaja tai siirtäjä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen, että sen tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen.

Lain 1996/562 4 § 2 momentin mukaan vienti voi tulla luvanvaraiseksi, jos viejä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen, että sen tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto.

Ulkoministeriön ilmoituksella luvanvaraiseksi voivat tulla lain 1996/562 3 §:n mukaisesti myös neuvoston asetuksen (EY) 428/2009 liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välityspalvelut ja kauttakuljetus, jos ne liittyvät joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto.

Mistä tiedän, onko tuotteeni mahdollisesti puolustusmateriaalia tai valvontaluettelon mukainen luvanvarainen kaksikäyttötuote?

Viejä on vastuussa tuotteensa oikeasta luokituksesta.

  1. Viejän on ensin selvitettävä, onko hänen tuotteensa puolustusmateriaalia. EU:n puolustusmateriaaliluettelo voi auttaa tulkinnassa. Jos on epävarma tuotteen luokituksesta, on hyvä kääntyä puolustusministeriön puoleen: PuolustusmateriaaliluetteloLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) 
  2. Jos tuote ei ole puolustusmateriaalia, on viejän selvitettävä, onko kyseessä kaksikäyttötuote, jonka vienti vaatii vientiluvan. Jos tuote sen teknisten ominaisuuksien mukaan on neuvoston (EY) asetuksen No 428/2009 liitteen 1 teknisen luettelon mukaisesti valvottava kaksikäyttötuote, vaatii sen vienti ulkoministeriön vientiluvan. Tuotteen luokituksen arviointi kuuluu ensisijaisesti tuotteen tekniset ominaisuudet parhaiten tuntevalle taholle, usein tuotteen valmistajalle. 

Neuvoston asetuksen (EY) 428/2009 liite 1Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan) 

Huomaa, että edellä mainittu liite 1 päivittyy vuosittain joulukuussa.

Tuotteeni on luvanvarainen kaksikäyttötuote, ja tarvitsee ulkoministeriön myöntämän vientiluvan. Miten haen vientilupaa?

Vientilupaa haetaan ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiasta saa lisätietoa ulkoministeriön verkkosivuilta

Viejän määritelmästä ja muista vientiin liittyvistä asioita löydät tarkempaa tietoa ulkoministeriön verkkosivujen  lisäksi myös:

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 1996/562Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Neuvoston asetus (EY) 428/2009 kaksikäyttötuotteiden osaltaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Kaksikäyttötuotteeni vienti kohdistuu EU:n alueelle sekä sen ulkopuolelle ns. kolmansiin maihin. Minkä tyyppisiä vientilupia tarvitsen? Mitä vientilupa maksaa?

Vienti EU:n alueella ei, pois lukien tietyt sensitiiviset tuotteet kuten ydinalan tuotteet, tarvitse ulkoministeriön vientilupaa. Viennit EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin tarvitsevat yleensä ns. yksittäisvientiluvan. Viejällä on mahdollisuus käyttää myös ns. EU:n yleislupia tietyissä tapauksissa. Yleisluvan käytöstä tulee tehdä ilmoitus ulkoministeriöön. Mikäli vienti tietyille tahoille eri maissa on jatkuvaa, saattaa kyseeseen tulla ns. koontilupa tietyin edellytyksin. Vientilupatyyppeihin voi tutustua tarkemmin ulkoministeriön verkkosivuilla. Ulkoministeriön myöntämä vientilupa ei maksa mitään.

Maahan, johon aion viedä tuotteitani, kohdistuu pakotteita, miten toimin?

Pakotteet voivat kieltää tai rajoittaa vientiä tietyissä tapauksissa. Maakohtaisiin pakotteisiin kannattaa tutustua ennen vientiä, samoin kuin Kysymyksiin ja vastauksiin pakotteista.

Miten saan opastusta ja tukea vientivalvonta-asioissa?

Lisätietoja vientivalvonta-asioista saat kyllä mainitun informaation lisäksi esimerkiksi osallistumalla vientivalvontaklinikoille, joita ulkoministeriö järjestää vähintään kerran vuodessa kaikille yrityksille maksutta. Mahdollista on myös sopia vientivalvonta-asioihin liittyen tapaamisesta ulkoministeriön vientivalvonta-asiantuntijoiden kanssa.

Mitä jos olen tehnyt virheitä vienneissäni? Mitä seuraamuksia?

Lain 1996/562 7 § mukaan Tulli valvoo vientivalvontalainsäädännön noudattamista, ja tekee tarvittaessa tarkastuksia yrityksiin. Vientivalvontalainsäädännön rikkomisesta saattaa aiheutua lain 1996/562 9 §:n mukaan rikosoikeudellisia rangaistuksia. Viranomainen voi olla kuitenkin ryhtymättä toimenpiteisiin, jos tekoa on sen haitallisuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä, eikä yleinen etu sitä vaadi. Näin ollen kaikissa tilanteissa on viejän edun mukaista selvittää mahdolliset luvanvaraiseen vientiin liittyvät epäselvyydet ja virheellisyydet mahdollisimman nopeasti ulkoministeriön vientivalvontaviranomaisten kanssa.

Lisätietoja

Ohjeita vientiin antaa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö (TUO-30) sähköpostitse tuo-30(at)formin.fi tai vientivalvonta.um(at)formin.fi.

Ulkoministeriön vientivalvontaesite: Vientivalvontaesite(avautuu uuteen ikkunaan) (pdf)

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa