Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaohjeistus yrityksille

Kaksikäyttötuote on tuote, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö ja neuvoja vientiin antaa vientivalvontayksikkö.

Alle on koottu ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.


Yritykseni on aloittamassa kaksikäyttötuotteiden vientiä. Miten pääsemme alkuun?

Tutustukaa ohjeisiin ja asetuksiin. Viejän määritelmästä ja muista vientiin liittyvistä asioita löydät tarkempaa tietoa ulkoministeriön verkkosivuilta.

Tutustu lisäksi lakiin kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 1996/562(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/821(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Laatikaa lisäksi yrityksellenne sisäinen vientivalvontaohjeistus. Tähän saa apua esim. tällä sivulla esitetyistä tiedoista ja lähteistä. Sisäinen vientivalvontaohjeistus selkeyttää ja nopeuttaa asiointia lupaviranomaisen eli ulkoministeriön kanssa.

Vientivalvonnan tehokkaaksi toteuttamiseksi yrityksissä on olemassa erilaisia ohjeistuksia. Näistä tärkeimpänä on EU:n komission vuonna 2019 tekemä suositus parhaista käytännöistä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Myös Wassenaarin järjestelyn(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) parhaista käytännöistä  löytyy elementtejä, joita viejien tulisi omaan ohjeistukseensa sisällyttää.

Kannustamme yrityksiä hyödyntämään näitä käytäntöjä omassa vientivalvontaohjeistuksessaan.

Tarvitseeko tuotteeni vientiluvan?

Tuotteen (ml. ohjelmisto, teknologia tai palvelu) vienti Suomesta ulkomaille tarvitsee viranomaisen vientiluvan, jos tuote on

  1. puolustusmateriaalia. Vientiluvan myöntää puolustusministeriö(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).
  2. siviiliase tai ampumatarvike. Siinä tapauksessa lupaviranomainen on Poliisihallitus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).
  3. valvontaluettelossa(Linkki toiselle web-sivustolle.) (neuvoston asetuksen liite 1) tarkoitettu kaksikäyttötuote. Vientiluvan myöntää ulkoministeriö.
  4. mikä tahansa tuote, jos lain 4 §:n(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/821(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 4 artiklan mukaan, viejä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai sotilaalliseen loppukäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto. Lupaviranomainen on ulkoministeriö.

Vientilupa tarvitaan myös jos tuote aiotaan viedä maahan johon kohdistuu pakotteita, ja jotka saattavat sisältää kieltoja ja rajoitteita, jotka liittyvät tuotteeseen, loppukäyttäjään tai vientiin. Vientilupaa on haettava ulkoministeriöstä. Luvan saaminen ei välttämättä ole mahdollista.

Tuotteeni ei ole valvonnanalainen kaksikäyttötuote, eivätkä pakotteet estä vientiä. Epäilen kuitenkin, että tuotteeni päätyy joukkotuhoaseisiin tai pakotemaassa sotilaalliseen loppukäyttöön. Mitä teen?

Sinun pitää tehdä ilmoitus ulkoministeriölle.

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) velvoittaa viejän tekemään ilmoituksen ulkoministeriölle, jos

  • viejä tietää tai hänellä on syytä epäillä, että tuote kokonaan tai osaksi liittyy joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen
  • viennin kohteena olevaan maahan kohdistuu aseidenvientikielto ja tuotteet päätyvät sotilaskäyttöön.

Tämä määräys koskee siis viejää, vaikka tuotteet eivät kuuluisi EU-asetuksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) liitteessä 1 olevaan tuotekategoriaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös välittäjää, joka tietää vientinsä päätyvän joukkotuhoasekäyttöön. Ilmoituksen laiminlyönnistä voi seurata rikosoikeudellinen rangaistus.

Lain(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) mukaan vienti, välitys, kauttakulku tai siirto voivat tulla luvanvaraisiksi myös

  • jos viejä, välittäjä, kauttakuljettaja tai siirtäjä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen, että sen tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen.
  • jos viejä on saanut ulkoministeriöltä ilmoituksen, että sen tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto.

Ulkoministeriön ilmoituksella luvanvaraiseksi voivat tulla kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa koskevan lain(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 3 §:n mukaisesti myös EU-asetuksen liitteessä 1(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välityspalvelut ja kauttakuljetus, jos ne liittyvät joukkotuhoaseisiin tai niiden maaliin saattamiseen tai sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu aseidenvientikielto.

Mistä tiedän, onko tuotteeni mahdollisesti puolustusmateriaalia tai valvontaluettelon mukainen luvanvarainen kaksikäyttötuote?

Viejänä olet vastuussa tuotteesi oikeasta luokituksesta.

Sinun on ensin selvitettävä, onko tuotteesi  puolustusmateriaalia. Löydät ajantasaisen linkin luetteloon puolustusministeriön sivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Jos olet epävarma tuotteen luokituksesta, käänny puolustusministeriön(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) puoleen.

Jos tuote ei ole puolustusmateriaalia, on sinun selvitettävä, onko kyseessä kaksikäyttötuote, jonka vienti vaatii vientiluvan. Jos tuote sen teknisten ominaisuuksien mukaan on EU-asetuksen liitteen 1(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) teknisen luettelon mukaisesti valvottava kaksikäyttötuote, vaatii sen vienti ulkoministeriön vientiluvan.

Tuotteen luokituksen arviointi kuuluu ensisijaisesti tuotteen tekniset ominaisuudet parhaiten tuntevalle taholle, usein tuotteen valmistajalle.

Tuotteeni on luvanvarainen kaksikäyttötuote, ja tarvitsee ulkoministeriön myöntämän vientiluvan. Miten haen vientilupaa?

Vientilupaa haetaan ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoa hakemisesta löydät ulkoministeriön verkkosivuilta.

Kaksikäyttötuotteeni vienti kohdistuu EU:n alueelle sekä sen ulkopuolelle ns. kolmansiin maihin. Minkä tyyppisiä vientilupia tarvitsen? Mitä vientilupa maksaa?

Vienti EU:n alueella ei tarvitse ulkoministeriön vientilupaa, pois lukien tietyt sensitiiviset tuotteet kuten ydinalan tuotteet.

Viennit EU:n ulkopuolelle kolmansiin maihin tarvitsevat yleensä ns. yksittäisvientiluvan. Viejällä on mahdollisuus käyttää myös ns. EU:n yleislupia tietyissä tapauksissa. Yleisluvan käytöstä tulee tehdä ilmoitus ulkoministeriöön.

Mikäli vienti tietyille tahoille eri maissa on jatkuvaa, saattaa kyseeseen tulla ns. koontilupa tietyin edellytyksin.

Eri vientilupatyyppeihin voi tutustua tarkemmin ulkoministeriön verkkosivuilla.

Ulkoministeriön myöntämä vientilupa on maksuton.

Maahan, johon aion viedä tuotteitani, kohdistuu pakotteita, miten toimin?

Pakotteet voivat kieltää tai rajoittaa vientiä tietyissä tapauksissa.

Tutustu maakohtaisiin pakotteisiin ennen vientiä, samoin kuin kysymyksiin ja vastauksiin pakotteista.

Olen viemässä eteenpäin yhdysvaltalaista alkuperää olevia tuotteita tai komponentteja. Miten saan opastusta vientivalvonta-asioissa?

Ota yhteyttä asianmukaiseen viranomaiseen Yhdysvaltojen vientivalvontaan liittyvissä asioissa.

Yhdysvaltojen kauppaministeriön alainen Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusvirasto BIS (Bureau of Industry and Security)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)valvoo Yhdysvalloista lähtevien vientituotteiden lisäksi tiettyjen tuotteiden jälleenvientiä kahden vieraan maan välillä sekä tällaisten tuotteiden siirtoa taholta toiselle vieraan maan sisällä.

Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) jälleenviennin ja toisen maan sisäisen siirron valvonta pätee alun perin Yhdysvalloissa valmistettujen tuotteiden lisäksi tiettyihin Yhdysvaltojen ulkopuolella valmistettuihin tuotteisiin, jotka sisältävät yli de minimis -tason verran valvonnanalaista yhdysvaltalaista sisältöä, tai ovat itsessään tiettyjä yhdysvaltalaisperäisiä valvonnanalaisia ohjelmistoja tai teknologiaa.

Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) lupavaatimukset määrittelevät valvonnanalaisuus, määrämaa, loppukäyttäjä ja loppukäyttö. Kun Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) toimivallan alaisia tuotteita jälleenviedään tai siirretään toisen maan sisällä, tulee selvittää, onko kauppakumppani Yhdysvaltojen hallituksen ajantasaisella seulontalistalla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietojen saamiseksi Yhdysvaltain jälleenviennin sekä vieraan maan sisäisen siirron valvonnasta, ota yhteyttä Yhdysvaltojen viranomaisiin. Tietoja voi etsiä esimerkiksi Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) kotisivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Ohjeistus koskien erityisesti Yhdysvaltojen jälleenvientivalvontaa löytyy täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Voit myös esittää mahdolliset kysymykset suoraan Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusvirastolle (BIS) numeroon +1 202-482-4811 (yhteydenotot maanantaista perjantaihin klo 8.3017 (UTC-5:00)) tai sähköpostitse ECDOEXS@bis.doc.gov. Lisäksi voit ottaa yhteyttä Yhdysvaltojen teollisuus- ja turvallisuusviraston (BIS) Yhdysvaltojen Frankfurtin pääkonsulaatissa toimivaan alueelliseen vientivalvontaviranomaiseen, dina.hofmann@trade.gov, puh. +49 69 7535 3150 tai Juven.Martin@trade.gov, puh. +49 17 0189 0148. 

Ole yhteydessä

Lisää tietoa löytyy esimerkiksi Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) sivuilta.

Miten saan opastusta ja tukea vientivalvonta-asioissa?

Lisätietoja vientivalvonta-asioista saat ulkoministeriön verkkosivujen lisäksi esimerkiksi osallistumalla ns. vientivalvontaklinikoille, joita ulkoministeriö järjestää vähintään kerran vuodessa. Ilmoitamme näistä klinikoista ulkoministeriön verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Yrityksille tarkoitetut vientivalvontaklinikat ovat maksuttomia.

Ohjeita vientiin antaa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö sähköpostitse vientivalvonta.um(at)formin.fi. Voit myös olla yhteydessä  ulkoministeriön vientivalvonta-asiantuntijoihin.

Mitä jos teen virheitä vienneissäni? Mitä seuraamuksia siitä tulee?

Lain mukaan(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) Tulli(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) valvoo vientivalvontalainsäädännön noudattamista, ja tekee tarvittaessa tarkastuksia yrityksiin. Vientivalvontalainsäädännön rikkomisesta saattaa aiheutua rikosoikeudellisia rangaistuksia.

Viranomainen voi olla kuitenkin ryhtymättä toimenpiteisiin, jos tekoa on sen haitallisuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden pidettävä vähäisenä, eikä yleinen etu sitä vaadi.

Kaikissa tilanteissa on viejän edun mukaista selvittää mahdolliset luvanvaraiseen vientiin liittyvät epäselvyydet ja virheellisyydet mahdollisimman nopeasti ulkoministeriön kanssa.

Lisätietoja

Ohjeita ja neuvoja vientiin antaa ulkoministeriön vientivalvontayksikkö sähköpostitse kpo-40(at)gov.fi.

Puhelinpalvelu ma–to klo 13–15 ja pe klo 10–12, puh. +358 (0)295 350 943.

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa