Suomen kehitysyhteistyö Keniassa

Kenia on alemman keskitulon maa, jonka viiden prosentin talouskasvua siivittää nouseva keskiluokka. Köyhyys on kuitenkin yhä vakava ongelma, ja alle dollarilla päivässä elää lähes 40 prosenttia väestöstä. Kenia on tärkeä alueellinen toimija ja vakauttaja. Tukemalla Keniaa Suomi edistää alueellista vakautta ja turvallisuutta Itä-Afrikassa. Tulevina vuosina yhteistyö painottuu entistä enemmän maiden välisen kaupan kehittämiseen. Suomen suunniteltu tuki Kenialle on 34 miljoonaa euroa vuosina 2016-2019.

Kenian maaohjelma:

Country Strategy for Development Cooperation, Kenya 2016-2019

Kenian infograafi

Kaupallinen yhteistyö

Suomen kehitysyhteistyön yksityissektorin instrumenteilla tuetaan Kenian kaupallis-taloudellisen toimintaympäristön kehittymistä. Finnfundilla on merkittäviä investointeja Keniaan, suurimpana yksittäisenä sijoituksena kesällä 2017 valmistuva Lake Turkana Wind Power-tuulivoimapuisto, joka on eteläisen Afrikan suurin. Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership toimii aktiivisesti Keniassa, mistä osoituksena kymmeniä käynnissä tai valmistelussa olevia hankkeita. Lisäksi BEAM-instrumentti toimii Keniassa muutaman hankkeen kautta. Nairobin lähialueiden sähkönjakelua kehitetään korkotukea saavan Juja Sub Station-sähkövoimalan kautta.

Maakohtaisten hankkeiden lisäksi Keniassa toteutetaan useita Suomen rahoittamia alueellisia ja monenvälisiä kauppaa tukevia hankkeita, kuten TradeMark East Africa ja tuki World Customs Organizationin kautta, jotka kehittävät liiketoimintaympäristöä itäisessä Afrikassa. Myös Suomen rahoittamassa Energy and Environment-ohjelmassa Keniassa on eniten käynnissä olevia hankkeita.

Kansalaisjärjestöyhteistyö

Monet suomalaiset kansalaisjärjestöt toimivat aktiivisesti Keniassa täydentäen Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä.  Toiminta painottuu ihmisoikeuksien sekä naisten ja vammaisten aseman edistämiseen. Tuki 25 suomalaiselle kansalaisjärjestölle oli 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Tuloksia:

 • Suomi on tuellaan Maailman Pankin devoluutiorahastolle vahvistanut piirikuntien kykyä suoriutua tehtävistään. Suomen tukema URAIA-säätiön toteuttama kansalaiskasvatus on myös lisännyt kansalaisten tietoisuutta piirikuntien velvollisuuksia, osallistumismahdollisuuksia ja muista uuden perustuslain tuomista oikeuksista
 • Suomi on tuellaan UN WOMENin maaohjelmalle sekä omalla vaikuttamistyöllään vahvistanut tasa-arvolainsäädännön ja –politiikkojen toimeenpanoa. Lainsäädännön uudistusten myötä naisten osuus Kenian parlamentissa on kasvanut.
 • UN WOMENin työn ansiosta yhä useammat naisyrittäjät ovat voineet rekisteröidä yrityksensä, saada tietoa Kenian julkisen sektorin tarjouskilpailujen vaatimuksista, osallistua tarjouskilpailuihin ja voittaa niitä.
 • UNWOMENin ja kansalaisjärjestöjen tuella väkivaltaa kokeneet naiset saavat tarvitsemiaan palveluja esimerkiksi Kiberan slummissa ja Dadaabin ja Kakuman pakolaisleireillä.
 • Suomen, Ruotsin ja Saksan korruptionvastaiseen työhön keskittyvä yhteishanke on kasvattanut valtionhallinnon mahdollisuuksia tutkia korruptiotapauksia. Vuoden 2016 aikana on tuomittu 18 viranomaista – ja ensimmäisen kerran yhden korruptiota koskevan oikeusjutun käsittelyyn meni ainoastaan vuosi. Lähes 4 miljoonaa euroa on peritty takaisin.
 • Kenia on vähenänyt nälästä ja aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten määrää 1,2 miljoonasta 850 000 tuhanteen. Suomi on tukenut läntisen Busian piirikunnan pienviljelijöitä, joiden satoja ja toimeentuloa on parannettu (jopa kaksinkertaistettu) peltoja kalkitsemalla, keinokastelua laajentamalla sekä tuotantoketjuja vahvistamalla. Niin ikään alueen köyhien ruokaturvaa on vahvistettu pieneläintaloutta edistämällä.
 • Yli puolella kenialaisista on pääsy puhtaaseen juomaveteen. Suomen vesiohjelman tuella yli 106 000 maaseudun ihmistä on parantuneen vedenjakelun piirissä ja konfliktit vedestä ovat vähentyneet. Suomen ja Ruotsin yhteinen vesihanke on uuden kehittänyt maaseudun vesihuoltopalveluiden tuottamiseen uudenlaisen lähestymistavan, jolla pyritään luomaan suurempia kokonaisuuksia ja parempaa palvelun laatua.
 • Suomen tuella on vaikutettu siihen, että Kenian metsien häviäminen on saatu pysäytettyä ja metsät kasvavat taas. Entistä suurempi osa metsien läheisyydessä asuvista ihmisistä saa niistä sivutuloja ja muita hyötyjä, mikä vahvistaa metsien suojelua. Kenian metsähallituksen toimintaa on uudistettu, jotta se toimii läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti kumppaneidensa kanssa. Kenian metsäpolitiikkaa, lainsäädäntöä ja käytäntöjä on uudistettu, ja olosuhteet yksityissektorin investoinneille ja toiminnalle ovat aiempaa paremmat.
 • Suomi on yhdessä Kenian hallituksen ja muiden rahoittajien kanssa edistänyt metsistä riippuvaisten ihmisten oikeuksia. Näin pyritään vähentämään konflikteja ja parantamaan ihmisten elinkeinoja.

Riskien hallinta

Kenian kehitystä ja Suomen kehitysyhteistyötä uhkaavat riskit liittyvät ensisijaisesti Kenian hauraaseen poliittiseen tilanteeseen. Korruptio on vakava ongelma Keniassa. Suomi hallitsee riskejä tukemalla hyvän hallinnon kehittämistä ja hankkeiden avoimuutta sekä tehostamalla valvontaa.

Myös Kenian turvallisuustilanteeseen liittyy riskejä. Suomi osallistuu alueellisen vakauden edistämiseen muun muassa osallistumalla Afrikan unionin alaisen Itä-Afrikan kriisinhallintajoukon kouluttamiseen.

Meneillään olevat ohjelmat

Suomen tuki:

Vastuullinen ja hyvä hallinto, joka edistää ihmisoikeuksien toteutumista:

 • Tuki Maailmanpankin aluehallintorahastolle (World Bank Multi-Donor Trust Fund on AccountableDevolution). Suomen rahoitusosuus 2 miljoonaa euroa vuosina 2015-2019. Tavoitteena on vahvistaa maan uutta hajautettua hallintojärjestelmää ja tukea piirikuntia niiden uusien tehtävien hoitamisessa.

 • Demokratian juurruttaminen Keniaan ruohonjuuritasolla: Toteuttaja URAIA-säätiö ja sen kumppanit lähes kaikissa Kenian piirikunnissa. Tuki 3,2 miljoonaa euroa vuosina 2016-2019. URAIAn toiminta lisää kansalaisosallistumista ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa erityisesti kansalaiskasvatuksen kautta.

 • Suunnitteilla hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden edistäminen: toteuttaja GIZ yhdessä kenialaisten korruptionvastaista työtä tekevien instituutioiden kanssa. Suomen suunniteltu rahoitusosuus on 2 miljoonaa euroa vuosina 2017–18. Tavoitteena on vahvistaa keskushallinnon ja viiden piirikunnan korruption vastaisia toimia.

 • Suomen ja Ruotsin vesisektorin yhteisrahoitusohjelma: Suomen osuus on 7 miljoonaa euroa vuosina 2014-2018, hankkeen kokonaisbudjetti on 17 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on saada puhdas vesi ja saniteettipalvelut yhä useamman köyhän ulottuville ja ohjata vesivarojen hallintaa kestävämpään suuntaan. Hanketta toteuttaa Kenian vesiministeriön alaisuudessa toimiva Water Services Trust Fund.

Työpaikat ja elinkeinot:

 • Länsi-Kenian Maaseutukehitysohjelma Palweco; 16,6 miljoonaa euroa vuosina 2011-2017. Ohjelma tukee köyhyyden ja aliravitsemuksen vähentämistä Busian piirikunnassa sekä parantaa etenkin naisten ja muiden haavoittuvien ryhmien toimeentuloa.

 • Uusi kahdenvälinen metsäsektorin ohjelma suunnitteilla vuosiksi 2018-2021. Ohjelma pyrkii lisäämään metsäsektorin tuottavuutta ja työpaikkoja sekä vahvistamaan hyvää hallintoa ja houkuttelemaan investointeja sektorille.

Naisten ja tyttöjen asema:

 • Suomi tukee naisten aseman vahvistamista YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kautta. Tuki on 4 miljoonaa euroa vuosina 2016-2019. Suomi tukee erityisesti naisten poliittisen osallistumisen edistämistä ja tasa-arvon valtavirtaistamista suunnittelu- ja budjetointiprosesseissa.

 • Uusi kahdenvälinen ohjelma suunnitteilla seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan estämiseksi vuosiksi 2018-2020.

 • Suomen Nairobin-edustuston hallinnoimalla paikallisen yhteistyön määrärahalla tuetaan kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseksi sekä tukevat työpaikkojen ja elinkeinojen kehittämistä erityisesti nuorille ja naisille.

 

 

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa