Tuki kansalaisjärjestöjen viestintähankkeisiin ja globaalikasvatukseen

Ulkoministeriö on myöntänyt suomalaisille kansalaisyhteiskunnan toimijoille valtionavustuksia viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin. Lisätietoa vuoden 2018 hausta julkaistaan 15.10.2018.

Tuen periaatteet

Ulkoasiainministeriö myöntää valtionavustuksia suomalaisille kansalaisjärjestöille ajallisesti ja paikallisesti rajattuihin viestinnällisiin ja kasvatuksellisiin hankkeisiin. Tuettavien hankkeiden tulee olla linjassa Suomen kehityspolitiikan kanssa. Hankkeiden tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja osallistaa kansalaisia niihin. Tuki ei ole pysyvää rahoitusta, vaan määräaikainen lisäpanos, jonka avulla kehitysmaiden näkökulmien ja kehityskysymysten tunnettuus suomalaisten parissa lisääntyy.

Tuen ehdot ja ohjeistus

Sähköisen asioinnin lomakkeet

Ulkoministeriö käyttää sähköistä asiointipalvelua ja sitä varten laadittuja lomakkeita hanketuen hallinnointiin. Tutustu Sähköiseen asiointipalveluun.

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Perustietoilmoitus

Avustuksen saajat tekevät perustietoilmoituksen vuosittain. Sen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote.

Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että toimija hakee useampia valtionavustuksia samana hakuvuotena.

Perustietoilmoituksen jättämiselle ei ole määräaikaa, mutta avustuksen hakija tarvitsee vastaanottokuittauksessa ilmoitetun tunnuksen voidakseen jättää uusia hakemuksia tulevalla hakukierroksella. Hakuvuosina hakijoita pyydetään toimittamaan perustietoilmoitus hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista.

Kun olet palauttanut perustietoilmoituksen, saat asiointitilillesi tiedoksiannon, joka sisältääasian tunnuksen (tunnus on muotoa UHA20XX-000XXX).

Hakulomakkeet

Lisäohjeita hakulomakkeen täyttämiseen:

Sitoumus ja maksupyyntö

Valtionavustuksen vastaanottamiseksi toimitettava sitoumuslomake:

Hanketuen maksamiseksi toimitettava maksupyyntölomake:

Järjestön tulee pidättää 10 % hankkeen viimeisen vuoden myönnöstä kyseistä vuotta koskevan maksupyynnön yhteydessä. Loppuosa maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen erikseen toimitettavan maksupyynnön perusteella.

Mikäli haluat ensimmäisen erän maksettavaksi ennen vuosiraportin toimittamista (30.4. mennessä), liitä maksupyyntöön selvitys hankkeen tilanteesta-lomake:

Sitoumukset ja maksupyynnöt liitetään järjestön ja hankkeen tietoihin asiointipalvelussa olevan Aineiston tunnuksen avulla. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX.

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Raportointi

Järjestöt raportoivat myönnetyt valtionavut ulkoministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta. Raportit on toimitettava 30. huhtikuuta mennessä.

Myös vuosiraportin liitteet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Allekirjoitusta vaativat liitteet skannataan ja liitetään sähköiseen raportointilomakkeeseen.

Vuodelle 2015 myönnön saaneet, sähköisesti hakeneet järjestöt raportoivat hankkeista sähköisesti toimitettavalla raportointilomakkeella:

Huomioi, että lomakkeen kohta 3.4. vaatii asiointipalvelusta saatua aineiston tunnusta. Tunnus on muotoa vvvv-kk-pp-0000XXXX. (Korjaus 15.4.2016) Raporttilomakkeen lähetys ei onnistu, mikäli  lomakkeeseen on lisätty tyhjiä, täyttämättömiä rivejä.

Kaksivuotisen paperisen hakemuksen jättäneet järjestöt raportoivat vuoden 2015 toiminnoista joko sähköisellä lomakkeella tai vanhalla paperisella lomakkeella. Raporttiin liitetään kuluerittelyliite.

Liitteessä valtionavustuksella toteutetut kulut eritellään samalla logiikalla ja samassa järjestyksessä kuin ministeriön hakuvaiheessa hyväksymässä kuluerittelyliitteessä. Mikäli hankkeessa on pyydetty lupaa käyttötarkoituksen muutoksiin, on hyvä liittää raporttiin tiedot näistä ministeriön kanssa erikseen sovituista muutoksista.

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa