Laadukas ja inklusiivinen koulutus

Suomi vaikuttaa kehityspolitiikallaan ja kehitysyhteistyöllään siihen, että laadukas, inklusiivinen, ja yhdenvertainen perus- ja toisen asteen koulutus ja elinikäisen oppimisen mahdollisuudet toteutuvat kaikille.

Suomen kehityspolitiikan päätavoitealue laadukas ja inklusiivinen koulutus

  • Vahvistaa opettajien, koulujen ja koulutuksen järjestäjien edellytyksiä parantaa oppimista ja oppimistuloksia. Suomi tukee rakenteellisia uudistuksia esimeriksi äidinkielisen opetuksen, opettajankoulutuksen laadun, opettajien pedagogisen osaamisen ja ammatillisen aseman vahvistamiseksi. Tuella parannetaan opetusmenetelmiä, opetussuunnittelua ja oppimismateriaalien laatua. Tuella kehitetään digitaalisia menetelmiä ja edistetään innovatiivisia ja inklusiivisia opetuksen ja oppimisen ratkaisuja, jotka huomioivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tarpeet ja ihmisoikeusperustaisuuden. Suomi tukee opetuksen järjestäjien kykyä äidinkielen ja perustaitojen, tunnetaitojen ja oppimisvalmiuksien opetukseen ja oppimisen arviointiin. Suomi edistää turvallisia, inklusiivisia ja sukupuolten tasa-arvoa vahvistavia oppimisympäristöjä. Suomi edistää kokonaisvaltaisesti oppijoiden hyvinvointia ja oppimista, esimerkiksi tukemalla kouluruokailun järjestämistä ja koulujen vesihuollon ja sanitaation parantamista.
  • Tukee tyttöjen, vammaisten lasten ja nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien oikeutta laadukkaaseen ja inklusiiviseen koulutukseen. Suomi edistää systemaattisesti koulujärjestelmien inklusiivisuutta ja sukupuolitransformatiivisuutta tukemalla opetusviranomaisten kapasiteettia ja rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi opetussuunnitelmissa ja oppimismateriaaleissa, naisopettajien aseman vahvistamiseksi, tiedonkeruun parantamiseksi vammaisista oppilaista ja erityisen tuen kehittämiseksi. Suomi edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Suomen tuella puretaan oppimisen esteitä, lisätään tyttöjen osallistumista toisen asteen koulutukseen ja vammaisten lasten osallistumista perus- ja toisen asteen koulutukseen. Suomi tukee koulutuksen jatkuvuutta myös kriisitilanteissa, kuten pakolaisten koulutusmahdollisuuksia, koulutukseen pääsyä myös koulupolun ulkopuolelle jääneille nuorille ja aikuisille sekä opetuksen suojelua konfliktitilanteissa.  
  • Vahvistaa nuorten työelämän kannalta relevantteja valmiuksia, osaamista ja elämäntaitoja. Suomen tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen laatu on parantunut ja koulutus vastaa paremmin muuttuviin työelämän tarpeisiin. Suomi tukee korkeakoulujen yhteistyötä ja ammatillisen koulutuksen uudistuksia. Suomen tuella parannetaan erityisesti naisten, tyttöjen ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia ammatillisten ja yrittäjyystaitojen sekä perustaitojen oppimiseen. Suomi tukee myös nuorten elämäntaitojen ja kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista sekä Suomessa globaali- ja rauhankasvatuksella että kansainvälisessä kehitysyhteistyössä.

Suomi tukee koulutusjärjestelmien rakenteellisia uudistuksia, erityisesti laadukkaan perus- ja toisen asteen koulutuksen, mukaan lukien ammatillisen koulutuksen, kehittämistä.  Samalla Suomi vahvistaa yksilöiden, erityisesti naisten ja tyttöjen, vammaisten henkilöiden sekä heikoimmassa asemassa olevien oikeutta laadukkaaseen ja inklusiiviseen koulutukseen. 

Suomen tavoitteena on vahvistaa kumppanimaiden ja monenkeskisten toimijoiden sitoutumista laadukkaaseen ja inklusiiviseen koulutukseen. Konkreettisesti tavoitteena on, että kumppanimaissa kohdistetaan enemmän varoja koulutukseen – erityisesti perusopetukseen. Suomi edistää myös sitä, että monenkeskisten toimijoiden koulutussektorin rahoitus kasvaa ja niiden koulutussektorin työ edistää yhä enemmän sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä painottuu köyhimpiin maihin. Suomi vaikuttaa siihen, että koulutuspoliittiset ratkaisut edistävät yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa ja inklusiivista koulutusta sekä vahvistavat opettajien asemaa, opetuksen laatua ja relevanssia. Suomi pyrkii siihen, että vastuunkantajien velvollisuus edistää oikeutta koulutukseen ja opetuksen suojelua kriisitilanteissa toteutuu.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Suomen kehityspolitiikan päätavoitealue laadukas ja inklusiivinen koulutus tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 4 (inklusiivinen, yhdenvertainen ja laadukas koulutus). Laadukas ja kaikkien saavutettavissa oleva koulutus tukee myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Koulutus parantaa mahdollisuuksia toimeentuloon ja vähentää köyhyyttä. Koulutuspolitiikalla voidaan edistää muun muassa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Inklusiivinen koulutus tukee rauhanomaisia ja toimivia yhteiskuntia. Koulutuksen avulla voidaan vahvistaa kestävän kehityksen tietojen ja taitojen omaksumista ja tukea siten myös sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä yhteiskuntia.

Tämän sivun sisällöstä vastaa