Diplomaattinen koskemattomuus ja erioikeudet

Diplomaatti- ja konsuliedustajien erityiskohtelu on vanha perinne, joka perustuu yhteisön tai hallitsijan edustamiseen "vieraalla maalla", vastavuoroisuuteen ja tehtävien tehokkaan hoidon mahdollistamiseen.

Poikkeusjärjestelyissä on kyse sekä edustajan henkilökohtaisen vapauden suojaamisesta että taloudellisista rasitteista vapauttamisesta. Jälkimmäinen koskee lähinnä verotuskohtelua. Wienin yleissopimuksessa todetaan perusteluksi erioikeuksille ja vapauksille nimenomaan tehtävien tehokas hoitaminen eikä yksilön hyödyttäminen. Wienin sopimuksessa määrätään lisäksi, että kaikkien erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden tulee noudattaa vastaanottajavaltion lakeja ja määräyksiä.

Edustuston henkilökunta erilaisissa asemissa

Edustuston henkilökunnan jäsenet ovat erilaisessa asemassa diplomaattisten erioikeuksien ja vapauksien osalta. Diplomaattiset edustajat nauttivat lähes täydellistä vapautusta vastaanottajavaltion tuomiovallasta. Edustuston hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan jäsenet nauttivat täydellistä vapautusta vastaanottajavaltion rikosoikeudellisesta tuomiovallasta, mutta vapautusta siviilioikeudellisesta tuomiovallasta vain virkatehtävien osalta.

Edustuston palveluskunta nauttii vapautusta vastaanottajavaltion tuomiovallasta vain virkatehtävien osalta. Edustajan yksityiset palvelijat eivät puolestaan nauti vapautusta vastaanottajavaltion tuomiovallasta.

Edustuston henkilökuntaan kuuluvan henkilön perheenjäsen on samassa asemassa kuin henkilö itse. Perheenjäsenellä tarkoitetaan pääsääntöisesti samassa taloudessa asuvia edustajan puolisoa ja alaikäisiä lapsia.

Henkilö ja tilat ovat koskemattomia

Diplomaattisen edustajan henkilö on koskematon. Häntä ei saa pidättää eikä hänen vapauttaan saa riistää. Vastaanottajavaltio voi koskemattomuudesta huolimatta estää diplomaatti- tai konsuliedustajan lainvastaisen toiminnan. Esimerkiksi rattijuoppouteen syylliseksi epäillyn diplomaattiedustajan auto voidaan pysäyttää ja hänen ajonsa jatkaminen estää. Edustajaa ei voida kuitenkaan velvoittaa puhallus- ja verikokeeseen. Edustuston hallinnolliseen ja tekniseen henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on vastaava koskemattomuus.

Diplomaattisen edustuston tilat, kulkuvälineet, arkisto ja kuriiriposti ovat koskemattomia. Diplomaattisen edustajan ja edustuston hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan jäsenen yksityisasunto ja kulkuvälineet ovat vastaavasti koskemattomia. Koskemattomuus tarkoittaa, että esimerkiksi poliisiviranomaiset eivät voi ilman lähettäjävaltion suostumusta tutkia edustuston alueella tapahtunutta epäiltyä rikosta tai noutaa edustustoon paennutta rikollista.

Diplomaatit ovat vapautettuja veroista

Diplomaattinen edustaja on vapautettu pääsääntöisesti kaikista vastaanottajavaltion henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvista veroista lukuun ottamatta tiettyjä välillisiä veroja, joiden osalta verovapaus myönnetään yleensä vastavuoroisuuden pohjalta. Edustuston hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla on myös tiettyjä verovapauksia. Diplomaattisella edustajalla on lisäksi oikeus tuoda maahan tullivapaasti henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut esineet. Hallinnollisella ja teknisellä henkilökunnalla on oikeus tuoda kertaluonteisesti henkilökohtaiset muuttotavaransa maahan tullivapaasti.

Lähetettyjen konsulien asema muistuttaa diplomaattisen edustajan asemaa. Kunniakonsulit sen sijaan ovat käytännössä aina asemamaan kansalaisia ja vailla erityisiä erioikeuksia ja vapauksia. Kunniakonsulin työtehtäviin liittyvät asiakirjat ja arkistot ovat kuitenkin loukkaamattomia.

Tämän sivun sisällöstä vastaa