Suomen kehitysyhteistyö Irakin ja Syyrian konflikteissa

Suomi tukee Irakin ja Syyrian kriisien vaikutuksiin vastaamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun keinoin. Suomen tukea ohjaa vuonna 2017 hyväksytty Suomen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun strategia Irakin ja Syyrian kriiseihin. Strategia kattaa vuodet 2017–2020.

Irakin ja Syyrian maaohjelma (englanniksi): Strategy for Development Cooperation and Humanitarian aid in response to the conflicts SYRIA AND IRAQ 2017–2020

Apu Syyrialle

Kaikkiaan Suomi on tukenut Syyrian kriisiin vastaamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun keinoin yli 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2011 alkaen. Suomen tavoitteena on tukea Syyrian kriisiin vastaamista 25 miljoonalla eurolla. Suomen vuosittaisesta tuesta noin puolet on humanitaarista apua ja toinen puoli kehitysapua.

Humanitaarinen apu

Humanitaarista apua annetaan etenkin sotatoimista kärsivien syyrialaisten suojelemiseen ja heidän perustarpeisiinsa, kuten ravitsemukseen, lasten koulutukseen ja terveydenhuollon järjestämiseen. Humanitaarinen apu kanavoidaan YK:n koordinoimien yhteisvetoomuksien sekä kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen sekä suomalaisten kumppanijärjestöjen kautta. Vuoden 2019 ensimmäisessä humanitaarisen avun varainjaossa Suomi antoi yhteensä 10,4 miljoonaa euroa Syyrian kriisiin vastaamiseen. Noin kolmasosa humanitaarisesta avusta ohjataan Syyrian naapurimaihin, joissa suuri osa syyrialaispakolaisista on.

Kehitysyhteistyö

Suomen maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö kohdistuu etenkin Syyrian poliittisen prosessin edistämiseen ja rankaisemattomuuden vastaisen työn tukemiseen. Muita kohteita ovat haavoittuvimpien ryhmien kuten naisten ja lasten tukeminen Syyriassa ja sen naapurimaissa Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa. Suomi tukee myös pakolaisia majoittavien naapurimaiden kantokykyä, jotta nämä selviäisivät yli viiden miljoonan syyrialaispakolaisen auttamisesta. Kehitysapua annetaan etenkin syyrialaislasten koulutuksen ja lastensuojelun edistämiseen sekä naisten toimeentulon ja oikeuksien edistämiseen.

Apu Irakille

Irakissa Suomi tukee maan vakauttamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun keinoin sekä osallistumalla kriisinhallintaan. Suomen tuki Irakiin on osa kansainvälistä Isisin vastaisen koalition työtä. Kehitysyhteistyövaroja suunnataan etenkin Isisiltä vapautettujen alueiden jälleenrakentamiseen. Vuodesta 2014 lähtien Suomen kehitys- ja humanitaarinen apu Irakille on ollut yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.

Tuloksia

Rauhanrakennus

 • Suomen tukeman rauhanrakennustyön kautta syyrialaiset eri puolilla maata ja Syyrian ulkopuolella ovat luoneet alustoja ja verkostoja paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, joiden myötä heillä on paremmat edellytykset edesauttaa muutosta väkivaltaisesta konfliktista väkivallattomaksi.
 • Suomen tukemat toimijat ovat kouluttaneet välitys- ja neuvottelutaitoja eri yhteisöissä toimiville syyrialaisille eri puolilla maata.
 • Naisten roolia rauhanprosessissa on vahvistettu niin ruohonjuuritasolla kuin YK-neuvotteluiden yhteyteen perustetun naisten neuvoa antaman elimen (Women’s Advisory Board) naisten kouluttamisen ja kokoontumisten tukemisen kautta.

Lapset ja nuoret

 • Syyriassa Suomen tuella mahdollistettiin yli 70 000 lapsen koulunkäynti tukemalla esimerkiksi koulujen kunnostusta.
 • Lisäksi Suomen tuen ansiosta yli 47 000 nuorta hyötyi elämäntaito- ja ammatillisesta koulutuksesta.
 • Kaikkiaan Suomen tuki hyödytti yli 190 000 lasta ja nuorta Syyriassa.

Suomen tuella yli 9 000 syyrialaisnaista sai seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Näin Suomi tuki lasten koulunkäyntiä Syyriassa vuosina 2017–2018:

 

Riskienhallinta

Syyrian ja Irakin konfliktit ovat vaikeita toimintaympäristöjä. Jatkuvasti muuttuva konfliktidynamiikka ja toimiminen hauraissa valtioissa tuovat haasteita kehitysyhteistyön toteutukselle.

Riskejä pienennetään jatkuvalla hankkeiden ja ohjelmien seurannalla, keskustelemalla yhteistyötahojen kanssa sekä valmiudella tehdä muutoksia hankkeiden toteutukseen. Suomen tuki kohdistetaan pääsääntöisesti monenkeskisten järjestöjen kuten YK-järjestöjen hallinnoimien yhteisrahoitusmekanismien kautta, joilla on vahvat riskienhallintajärjestelmät. Suomen rahoittamista hankkeista tehdään myös säännöllisesti ulkopuolisia tarkastuksia ja arviointeja.

Meneillään olevat kehitysyhteistyöhankkeet

Rauhanvälitys ja rauhanrakentaminen

 • Tuki Suomen Lähetysseuran ja sen paikallisen kumppanin Common Space Initiativen, UN Womenin sekä Berghof-säätiön rauhanvälitykselle ja rauhan työlle. Suomen tuki Syyrian kriisiin liittyvään rauhanvälitykseen on vuonna 2019 noin 2,3 miljoonaa euroa.
 • Tuki YK:n Syyrian vastuuvelvollisuusmekanismi (International Impartial and Independent Mechanism, IIIM). Suomen tuki vuosina 2017–2018 oli miljoona euroa. Tuelle suunnitellaan jatkoa.

Syyrialaislasten ja -nuorten ja naisten aseman parantaminen

 • Tuki Unicefin toteuttaman No Lost Generation -aloitteen hankkeille Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa. Hankkeet edistävät syyrialaisten lasten kouluun pääsyä. Yhteensä Suomen tuki NLG-aloitteelle on ollut 16,2 miljoona euroa vuosina 2015–2018. Unicef-Libanonin kautta toteutetaan lasten koulutuksen ja lastensuojelun edistämiseen tähtäävä hanke Libanonissa vuosina 2019−2020. Tuki sille on 3,7 miljoonaa euroa.
 • Tuki UN Womenin toiminnalle Jordaniassa olevien syyrialaispakolaisnaisten taloudellisen toimeentulon kehittämiseksi 2,3 miljoonaa euroa vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2019 hankkeelle ollaan suunnittelemassa lisätukea[KM1] .

Syyrian ja naapurivaltioiden kantokyvyn vahvistaminen

 • Tuki YK:n kehitysjärjestö UNDP:n alueelliselle ohjelmalle, joka edistää elinkeinojen ja työpaikkojen luomista Syyriassa ja sen naapurivaltioissa niin pakolaisille kuin heitä majoittaville yhteisöille. Suomen tuki paikallisten yhteisöjen kantokyvyn vahvistamiseen on 8 miljoonaa euroa vuosina 2015–2019.
 • Suomi rahoittaa Syyrian jälleenrakennusrahasto Syria Recovery Trust Fundin toimintaa, tuki yhteensä 6 miljoonaa euroa vuodesta 2013 lähtien.
 • Suomi rahoittaa EU:n Turkki-pakolaisvälinettä (Facility for Syrian Refugees in Turkey), jolla avustetaan Turkissa olevia syyrialaispakolaisia. Vuonna 2019 Suomen maksuosuus pakolaisvälineeseen on yhteensä 4,47 miljoonaa euroa.

Humanitaarinen miinanraivaus

 • Suomi tukee humanitaarista miinanraivaustoimintaa Syyriassa ja Irakissa yhteensä 5,43 miljoonalla eurolla vuosina 2017–2020.  Hankkeita toteuttavat kansainväliset järjestöt, kuten YK:n miinojen vastaisen toiminnan yksikkö UNMAS ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC.