Finländska civilsamhällesorganisationer får utvecklingsfinansiering för att förbättra rättigheterna för personer i mest utsatt ställning

Genom utrikesministeriets finansiering för utvecklingssamarbete bekämpar finländska civilsamhällesorganisationer och deras partner fattigdom, minskar ojämlikhet och främjar tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Utrikesministeriet har beviljat 21 miljoner euro för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbetsprojekt 2023–2026.

Projektstödet är en del av det planerade anslaget för civilsamhällets utvecklingssamarbete  som bidrar till Finlands utvecklingspolitiska mål. Projektstöd beviljades för 31 civilsamhällesorganisationer som ska genomföra 51 projekt. Största delen av projekten genomförs i de minst utvecklade länderna och i bräckliga stater i Afrika och Asien. Projekten hjälper de lokala aktörerna att uppnå sina mål, stärka kapaciteten och påverka samhället. Projekten vänder sig särskilt till länder där civilsamhället har allt mindre svängrum.

"Ett självständigt och mångsidigt civilsamhälle är en av demokratins grundpelare. Att trygga de medborgerliga rättigheterna är en viktig och väsentlig del av Finlands utvecklingspolitik", säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Projekten främjar FN:s globala mål för hållbar utveckling och den bärande principen i Agenda 2030 att ingen får lämnas efter i utvecklingen. Projektarbetet fokuserar sig starkt på verksamhet på gräsrotsnivå i de mest avlägsna och fattigaste regionerna. Organisationerna arbetar för att stärka rättigheterna för bland annat etniska minoriteter, marginaliserade ungdomar, kvinnor med funktionsnedsättning och barn eller unga som avbryter sin skolgång. Projekten som bygger på organisationernas specialkompetens genomförs i brett samarbete med olika partner, till exempel myndigheter och läroanstalter. Målet är att förbättra bland annat möjligheterna till lärande för barn och unga med funktionsnedsättning och att främja företagande och yrkesutbildning bland unga. I projekten stärks kvinnors och flickors utkomst, läskunnighet och deltagande.

"Civilsamhällesorganisationernas projekt betyder också mycket för utkomsten och livsmedelstryggheten i regioner som lider mest av klimatförändringarna och den nuvarande världssituationen.  Organisationernas projekt förbättrar de lokala samhällenas möjligheter att bruka jord och driva företag på ett klimatresilient sätt. Vi vill bidra till lokala lösningar och partnerskap som driver på hållbar utveckling", säger Skinnari.

Ansökningsomgång för projektstöd 2022, beviljade understöd 2023-2026 (PDF).

Mer information

  • Tiina Kajakoski, ställföreträdande enhetschef, utrikesministeriets enhet för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 570
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi