Venäjä: pakotteet

Euroopan komissio on julkaissut vastauksia Venäjään kohdistuvista pakotteista usein kysyttyihin kysymyksiin. Ohjeistusdokumentti on saatavissa komission verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) englanniksi.

Euroopan komissio päivittää jatkuvasti tietoa ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavalla verkkosivulla: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Poikkeusluvat: Pakotteisiin liittyvän poikkeusluvan hakeminen

Ohjeita yrityksille pakotteiden kiertämisen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi:

Komission luettelot (vain englanniksi):

Viimeisimmät muutokset

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

Neuvoston päätöksellä (YUTP) 2023/1517 jatketaan päätöksen 2014/512/YUTP voimassa oloa kuudella kuukaudella 31.1.2024 asti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1517(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston 23.6.2023 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2023/1214 muutettiin neuvoston asetusta (EU) N:o 833/2014 ja otettiin käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä.

Asetuksella (EU) 2023/1214 on otettu käyttöön merkittäviä uusia toimia Venäjälle asetettujen pakotteiden kiertämisen estämiseksi erityisesti kolmansien maiden kautta. Asetuksella laajennetaan myös vientirajoitusten piiriin kuuluvien tuotteiden kauttakulkukieltoa Venäjän läpi ja kielletään kauttakuljetus Venäjän läpi sellaisille tuotteille ja teknologioille, joita voidaan käyttää Venäjän sotilaallisen ja teknologisen kyvykkyyden parantamiseksi ja puolustus- ja turvallisuussektorin kehittämiseksi. Kauttakulkukieltoon lisätään ilmailu- ja avaruusteollisuuden tuotteita ja teknologioita, lentopolttoaineita ja niiden lisäaineita.

Vientikieltojen piiriin lisätään tuotteita ja teknologiaa, joilla ylläpidetään Venäjän sotakoneistoa ja teollista kapasiteettia. Näihin kuuluu elektronisia komponentteja, puolijohdemateriaaleja, materiaaleja elektronisten virtapiirien ja piirilevyjen valmistamiseen, lähtöaineita energeettisiin materiaaleihin ja kemiallisiin aseisiin, optisia komponentteja, navigaatioinstrumentteja ja puolustussektorilla ja merenkulussa käytettäviä metalleja.

Tuontikieltoja laajennetaan tuotteilla, joista saatavilla tuloilla Venäjä rahoittaa hyökkäyssotaansa. Näitä ovat mm. hiilituotteet, ruskohiili, turvetuotteet, kaasut, pois lukien kaasumaiset hiilivedyt, sekä hiilestä tislattu terva ja piki.

Lisäksi liikesalaisuuksien ja aineettoman omaisuuden myynti, lisensointi ja välittäminen Venäjälle kielletään.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1217(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/1214(Linkki toiselle web-sivustolle.)

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Neuvoston 15.9.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/1767 saatetaan ajan tasalle päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen merkityt 140 henkilön ja 41 yhteisön osalta. Lisäksi kyseisestä liitteestä poistetaan merkinnät, jotka koskevat yhtä kuollutta henkilö sekä kolmea muuta henkilöä. Neuvoston 15.9.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/1765 muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I merkityt tiedot 140 henkilön ja 41 yhteisön osalta. Lisäksi kyseisestä liitteestä poistetaan merkinnät, jotka koskevat yhtä kuollutta sekä kolmea muuta henkilöä.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1767(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1765(Linkki toiselle web-sivustolle.)

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 21.6.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/1188 muutettiin päätöksen (YUTP) 2014/386 5 artiklan 2 kohtaa ja pidennettiin päätöksen (YUTP) 2014/386 soveltamisaikaa 23. päivään kesäkuuta 2024 asti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1188(Linkki toiselle web-sivustolle.)

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 22.2.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/388 jatketaan tämän pakotejärjestelmän voimassaoloa 24. päivään helmikuuta 2024 saakka. Päätös (YUTP) 2022/266 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/388(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ukrainan tilanteen johdosta Venäjään on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä usealla eri perusteella. Alla on kuvattu nämä neljä eri pakotejärjestelmää pääpiirteittäin.

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön 1.8.2014 alkaen rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio on julkistanut 25.8.2017 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle (ks. valtioneuvoston asetus 144/2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Valtion ilma-alukselle luvan voi myöntää aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/145/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 269/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio julkaisi 19.6.2020 alla olevan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • Neuvoston asetuksen liitteessä I mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää, ja varojen tai taloudellisten resurssien luovuttaminen näille on kiellettyä.
 • Neuvosto voi lisätä luetteloon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä taikka Ukrainan vakautta tai turvallisuutta heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuullisia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä tai yhteisöjä,
 • sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia tai itsenäisyyttä,
 • sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti ja sellaisia yhteisöjä, jotka ovat hyötyneet tällaisista siirroista,
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

Matkustusrajoitteet

 • Neuvoston päätöksen liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 692/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

 • liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille ja Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen on kiellettyä
 • matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa on kiellettyä; kielto koskee myös risteilypalveluita tarjoavien alusten saapumista asetuksessa erikseen lueteltuihin Krimin niemimaalla sijaitseviin satamiin.

Investointirajoitukset

 • investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä
 • tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • investointikielto ei koske ennen 20.12.2014 tehtyjen sopimusten täyttämistä, jos aikeesta ilmoitetaan ulkoministeriölle vähintään viisi päivää ennen toimiin ryhtymistä

Tuontirajoitukset

 • Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tuotteet
 • tuontia koskevan rahoituksen, rahoitusavun, vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Tämä on uusi Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueita koskeva pakotejärjestelmä.

Pakotteet perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/266(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja asetukseen (EU) 2022/263(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Sisältö pääpiirteittäin

Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilta peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, jotka Ukrainan viranomaisten on ollut mahdollista tarkastaa ja joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

Tietyillä aloilla Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa rajoitetaan. Kielletään osuuden tai lisäosuuden hankkiminen alueilla sijaitsevasta kiinteistöstä tai yhteisöstä ja kielletään myös rahoituksen myöntäminen alueilla toimiville yhteisöille.

Lisäksi Ukrainan Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden liikenne-, televiestintä- ja energia-alojen palvelut, öljyn, kaasun ja mineraalien etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon liittyvät palvelut, infrastruktuuriin suoraan liittyvä tekninen apu tai välittäjä-, rakennus- tai insinööripalvelut sekä matkailutoimintaan liittyvät palvelut kielletään.