Venäjä: pakotteet

Euroopan komissio on 16. maaliskuuta julkaissut vastauksia Venäjään kohdistuvista pakotteista usein kysyttyihin kysymyksiin. Ohjeistusdokumentti on saatavissa komission verkkosivulta(Linkki toiselle verkkosivustolle) englanniksi.

Euroopan komissio päivittää jatkuvasti tietoa ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavalla verkkosivulla: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Poikkeusluvat: Pakotteisiin liittyvän poikkeusluvan hakeminen

Viimeisimmät muutokset

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

Neuvoston 7.10.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1909 ja asetuksella (EU) 2022/1904 muutetaan neuvoston päätöstä 2014/512/YUTP ja asetusta (EU) N:o 833/2014.

Näillä muutoksilla rajoitetaan edelleen kauppaa ja muutokset sisältävät uusia venäläisten tuotteiden tuontikieltoja. Myös vientikieltoja laajennetaan. Muutoksiin sisältyy lisäkieltoja muun muassa eurooppalaisten ICT-, insinööri- ja arkkitehtuuripalvelujen tarjoamiselle Venäjälle sekä kielto EU-kansalaisille toimia Venäjän valtionyhtiöiden hallintoelimissä.

Tämän ohella muutokset koskevat venäläistä öljyä. EU on jo aiemmin kieltänyt venäläisen öljyn tuonnin meriteitse. Kielto tulee voimaan loppuvuodesta. G7-maat ovat sopineet ottavansa käyttöön hintakaton venäläisen öljyn viennille kolmansiin maihin. Nyt voimaan tulleilla muutoksilla hintakaton ylittävät kuljetukset kolmansiin maihin kielletään.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1909(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/1904(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 28.7.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1313 jatketaan tämän pakotejärjestelmän voimassaoloa 31. päivään tammikuuta 2023 saakka.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1313(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 22.7.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1271 ja asetuksella (EU) 2022/1269 muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP ja asetusta (EU) N:o 833/2014 pääpiirteissään seuraavasti.

Laajennetaan luetteloa valvonnanalaisista tavaroista, jotka voisivat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä. Lisäksi kielletään kullan, mikä on energian jälkeen Venäjän tärkein vientituote, suora tai välillinen tuonti, osto tai siirto. Tämä kielto koskee Venäjältä peräisin olevaa kultaa, jota viedään Venäjältä asetuksen voimaantulon jälkeen.

Näillä pakotesäädöksillä laajennetaan satamaan pääsyä koskeva kielto koskemaan myös sulkuja, jotta varmistetaan toimenpiteen täytäntöönpano kaikilta osin ja vältetään sen kiertäminen.

Jotta varmistettaisiin oikeussuojan saatavuus, sallitaan poikkeus kiellosta toteuttaa liiketoimia venäläisten julkisyhteisöjen kanssa sellaisten liiketoimien osalta, jotka ovat tarpeen pääsyn varmistamiseksi oikeudellisiin tai hallinnollisiin menettelyihin tai välimiesmenettelyihin.

Näillä pakotesäädöksillä selvennetään julkisia hankintoja koskevan kiellon soveltamisalaa. Lisäksi yhdenmukaistetaan niitä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia koskevat ilmoitusvaatimukset, jotka myöntävät lupia kyseisessä asetuksessa säädettyjen poikkeusten nojalla.

Ulotetaan talletusten vastaanottamisen kielto koskemaan myös talletuksia, jotka ovat peräisin sellaisilta kolmansiin maihin sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä, joista Venäjän kansalaiset tai Venäjällä asuvat luonnolliset henkilöt omistavat enemmistön. Tämän ohella muuhun kuin kiellettyyn rajat ylittävään kauppaan liittyvien talletusten vastaanottaminen edellyttää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten antamaa ennakkolupaa.

Koska heikon ruokaturvan ja energiahuollon epävarmuuden torjuminen maailmassa on tavoite, johon unioni pyrkii määrätietoisesti, laajennetaan poikkeusta, joka koskee kieltoa toteuttaa liiketoimia tiettyjen valtion omistamien yritysten kanssa, koskemaan maataloustuotteisiin liittyviä liiketoimia ja öljyn ja öljytuotteiden toimittamista kolmansiin maihin.

Unioni on sitoutunut välttämään kaikkia toimenpiteitä, jotka voivat johtaa heikkoon ruokaturvaan kaikkialla maailmassa. Näin olleen mikään tämän asetuksen toimenpiteistä tai aiemmista toimenpiteistä, jotka on hyväksytty Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta, ei kohdistu millään tavoin kolmansien maiden ja Venäjän väliseen maatalous- ja elintarviketuotteiden kauppaan, vehnän ja lannoitteiden kauppa mukaan lukien.

Unionin toimenpiteet eivät estä unionin ulkopuolella toimivia kolmansia maita ja niiden kansalaisia ostamasta lääkkeitä tai lääkinnällisiä tuotteita Venäjältä.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1271(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/1269(Linkki toiselle verkkosivustolle)

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Neuvoston 14.11.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/2233 lisätään kaksi henkilöä ja kaksi yhteisöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen. Neuvoston 14.11.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/2229 lisätään kaksi henkilöä ja kaksi yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2233(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2229(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 20.10.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1986 lisätään päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen kolme henkilöä ja yksi yhteisö. Neuvoston 20.10.2022 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2022/1985 lisätään asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I kolme henkilöä ja yksi yhteisö.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1986(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1985(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 6.10.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1907 lisätään 30 henkilöä ja seitsemän yhteisöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon. Neuvoston 6.10.2022 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/1906 lisätään 30 henkilöä ja seitsemän yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon.

Päätöksellä (YUTP) 2022/1907 ja neuvoston 6.10.2022 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2022/1905 otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen. Lisäksi tällä päätöksellä ja asetuksella otetaan käyttöön uusia poikkeuksia varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja tiettyjen luetteloon merkittyjen yhteisöjen saataville sekä otetaan käyttöön uusia säännöksiä, jotka liittyvät poikkeusten myöntämistä koskeviin jäsenvaltioiden velvollisuuksiin.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1907(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/1905(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1906(Linkki toiselle verkkosivustolle)

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 6.10.2022 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2022/1848 päivitetään asetuksen (EU) N:o 692/2014 liite I ja annetaan komissiolle valta muuttaa asetuksen (EU) N:o 692/2014 liitettä I.

Neuvoston asetus (EU) 2022/1848(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston 22.6.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/962 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23 päivään kesäkuuta 2023 saakka. Päätös 2014/386/YUTP muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/962(Linkki toiselle verkkosivustolle)

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 7.10.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/1908 ja asetuksella (EU) 2022/1903 muutetaan tämän pakotejärjestelmän nimeä. Lisäksi tämän pakotejärjestelmän sisältämien rajoitusten maantieteellistä soveltamisalaa laajennetaan koskemaan kaikkia Ukrainan sellaisia alueita, jotka eivät ole hallituksen valvomia ja sijaitsevat Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1908(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/1903(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tietyt selkeästi määritellyt elinten, henkilöiden, yhteisöjen, järjestöjen ja virastojen ryhmät vapautetaan rajoituksista, jotka koskevat tietyillä aloilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa, tiettyjen kyseisiin tavaroihin ja teknologiaan liittyvien palvelujen ja avun tarjoamista sekä infrastruktuuriin

liittyvien palvelujen tarjoamista tietyillä aloilla, kun se on tarpeen yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia varten Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka eivät ole hallituksen valvomia.

Lisäksi ja samaa tarkoitusta varten edellä mainitun vapautuksen ulkopuolelle jäävää humanitaarista toimintaa varten otetaan käyttöön poikkeusmekanismi.

Nämä muutokset toteutetaan neuvoston 14.4.2022 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2022/628 ja asetuksella (EU) 2022/626.

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/628(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston asetus (EU) 2022/626(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ukrainan tilanteen johdosta Venäjään on kohdistettu  rajoittavia toimenpiteitä  usealla eri perusteella. Alla  on kuvattu nämä neljä  eri pakotejärjestelmää  pääpiirteittäin.

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön 1.8.2014 alkaen rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio on julkistanut 25.8.2017 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle (ks. valtioneuvoston asetus 144/2022(Linkki toiselle verkkosivustolle)). Valtion ilma-alukselle luvan voi myöntää aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet  (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/145/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 269/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio julkaisi 19.6.2020 alla olevan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • Neuvoston asetuksen liitteessä I mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää, ja varojen tai taloudellisten resurssien luovuttaminen näille on kiellettyä.
 • Neuvosto voi lisätä luetteloon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä taikka Ukrainan vakautta tai turvallisuutta heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuullisia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä tai yhteisöjä,
 • sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia tai itsenäisyyttä,
 • sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti ja sellaisia yhteisöjä, jotka ovat hyötyneet tällaisista siirroista,
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

Matkustusrajoitteet

 • Neuvoston päätöksen liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 692/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

 • liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille ja Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen on kiellettyä
 • matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa on kiellettyä; kielto koskee myös risteilypalveluita tarjoavien alusten saapumista asetuksessa erikseen lueteltuihin Krimin niemimaalla sijaitseviin satamiin.

Investointirajoitukset

 • investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä
 • tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • investointikielto ei koske ennen 20.12.2014 tehtyjen sopimusten täyttämistä, jos aikeesta ilmoitetaan ulkoministeriölle vähintään viisi päivää ennen toimiin ryhtymistä

Tuontirajoitukset

 • Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tuotteet
 • tuontia koskevan rahoituksen, rahoitusavun, vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Tämä on uusi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueita koskeva pakotejärjestelmä.

Pakotteet perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/266(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2022/263(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilta peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

Tietyillä aloilla Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa rajoitetaan.

Lisäksi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden liikenne-, televiestintä- ja energia-alojen palvelut sekä öljyn, kaasun ja mineraalien etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon liittyvät palvelut sekä matkailutoimintaan liittyvät palvelut kielletään.