Venäjä: pakotteet

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2023/432(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2022/334(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2023/426(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2023/427(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Euroopan komissio on julkaissut vastauksia Venäjään kohdistuvista pakotteista usein kysyttyihin kysymyksiin. Ohjeistusdokumentti on saatavissa komission verkkosivulta(Linkki toiselle web-sivustolle.) englanniksi.

Euroopan komissio päivittää jatkuvasti tietoa ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin seuraavalla verkkosivulla: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Poikkeusluvat: Pakotteisiin liittyvän poikkeusluvan hakeminen

Viimeisimmät muutokset

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

Neuvoston 26.2.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/434 muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP alla pääpiirteittäin kuvaillusti. Neuvoston 26.2.2023 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2023/427 muutetaan asetusta (EU) N:o 833/2014 alla pääpiirteittäin kuvaillusti.

Vientikieltojen piiriin lisätään tuotteita ja teknologiaa, joilla ylläpidetään Venäjän sotakoneistoa ja teollista tuotantokykyä. Laajennetut kiellot koskevat muun muassa kaksikäyttötuotteita, teollisuustuotteita, komponentteja, sähköisiä ohjauslaitteita, kameroita ja optisia laitteita. Vientikieltojen piiriin lisätään myös terästuotteita, teollisuuden laitteita ja elektroniikkaa.

Pakotteiden kiertämistä pyritään estämään kieltämällä aseiden, ammusten ja kaksikäyttötuotteiden kauttakulku Venäjän läpi kolmansiin maihin.

Tuontikieltoja laajennetaan tuotteilla, joista saatavilla tuloilla Venäjä rahoittaa hyökkäyssotaansa. Laajennetut kiellot koskevat öljytuotteita ja jalosteita, kuten bitumia ja synteettistä kumia.

Venäjän kansalaisilta kielletään jäsenyys EU:ssa sellaisten yritysten hallituksissa, joiden toimiala liittyy kriittiseen infrastruktuuriin, kuten energiantuotantoon. Venäläisten mediatalojen lähetystoimintaa EU:ssa koskevia rajoituksia laajennetaan. Maakaasun varastointikapasiteetin tarjoaminen venäläisille toimijoille estetään.

Venäjän ulkopuolelle rekisteröityjen, venäläisessä omistuksessa tai hallinnassa olevien tilauslentojen operaattoreille asetetaan ilmoitusvelvoite. Lisäksi asetetaan velvoite eurooppalaisille toimijoille raportoida kytköksensä Venäjän keskuspankin varoihin.

Eurooppalaisten yritysten vetäytymistä Venäjältä helpotetaan lisäämällä poikkeusluvan myöntämisperusteita sekä pidentämällä tiettyjen, jo olemassa olevien poikkeusluvan myöntämisperusteiden määräaikoja.

Neuvoston päätös (EU) 2023/434(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/427(Linkki toiselle web-sivustolle.)

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Neuvoston 15.3.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/572 jatketaan tämän pakotejärjestelmän voimassaoloa 15 päivään syyskuuta 2023 saakka ja saatetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite ajan tasalle. Neuvoston 15.3.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/571 saatetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I ajan tasalle siten, että liitteen I 171 henkilöä ja 65 yhteisöä koskevia tietoja päivitetään ja poistetaan kolmea kuollutta henkilöä koskevat merkinnät sekä kaksi kaksoismerkintää.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (EU) 2023/572(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/571(Linkki toiselle web-sivustolle.)

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 6.10.2022 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2022/1848 päivitetään asetuksen (EU) N:o 692/2014 liite I ja annetaan komissiolle valta muuttaa asetuksen (EU) N:o 692/2014 liitettä I.

Neuvoston asetus (EU) 2022/1848(Linkki toiselle web-sivustolle.)

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Neuvoston 22.2.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/388 jatketaan tämän pakotejärjestelmän voimassaoloa 24. päivään helmikuuta 2024 saakka. Päätös (YUTP) 2022/266 muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/388(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ukrainan tilanteen johdosta Venäjään on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä usealla eri perusteella. Alla on kuvattu nämä neljä eri pakotejärjestelmää pääpiirteittäin.

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. sektoripakotejärjestelmä)

EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön 1.8.2014 alkaen rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio on julkistanut 25.8.2017 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle (ks. valtioneuvoston asetus 144/2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Valtion ilma-alukselle luvan voi myöntää aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen.

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet (ns. henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/145/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 269/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio julkaisi 19.6.2020 alla olevan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • Neuvoston asetuksen liitteessä I mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää, ja varojen tai taloudellisten resurssien luovuttaminen näille on kiellettyä.
 • Neuvosto voi lisätä luetteloon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä taikka Ukrainan vakautta tai turvallisuutta heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuullisia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä tai yhteisöjä,
 • sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia tai itsenäisyyttä,
 • sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti ja sellaisia yhteisöjä, jotka ovat hyötyneet tällaisista siirroista,
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

Matkustusrajoitteet

 • Neuvoston päätöksen liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet (ns. Krimin ja Sevastopolin aluepakotejärjestelmä)

Pakotteet perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 692/2014(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

 • liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille ja Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen on kiellettyä
 • matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa on kiellettyä; kielto koskee myös risteilypalveluita tarjoavien alusten saapumista asetuksessa erikseen lueteltuihin Krimin niemimaalla sijaitseviin satamiin.

Investointirajoitukset

 • investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä
 • tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • investointikielto ei koske ennen 20.12.2014 tehtyjen sopimusten täyttämistä, jos aikeesta ilmoitetaan ulkoministeriölle vähintään viisi päivää ennen toimiin ryhtymistä

Tuontirajoitukset

 • Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tuotteet
 • tuontia koskevan rahoituksen, rahoitusavun, vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen

IV. Rajoittavat toimenpiteet Venäjän federaation suorittaman tiettyjen Ukrainan alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, laittoman tunnustamisen, miehittämisen tai liittämisen johdosta (ns. uusi aluepakotejärjestelmä)

Tämä on uusi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueita koskeva pakotejärjestelmä.

Pakotteet perustuvat 24.2.2022 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/266(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) 2022/263(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Sisältö pääpiirteittäin

Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilta peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin on kielletty, poikkeuksena kuitenkin tuotteet, joille Ukrainan hallitus on antanut alkuperätodistuksen.

Tietyillä aloilla Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla käytettävien tavaroiden ja teknologian kauppaa rajoitetaan.

Lisäksi Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden liikenne-, televiestintä- ja energia-alojen palvelut sekä öljyn, kaasun ja mineraalien etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon liittyvät palvelut sekä matkailutoimintaan liittyvät palvelut kielletään.