Maailmanlaajuinen ja avoin internet ehkäisee vastakkainasettelua ja vahvistaa ihmisoikeuksien toteutumista

Suomi toimii vuonna 2021 internetvapausjärjestö Freedom Online Coalitionin (FOC) puheenjohtajana. Puheenjohtajuuskausi huipentui joulukuun alussa ulkoministeri Pekka Haaviston isännöimään ministerikokoukseen, jossa pohdittiin avoimen ja turvallisen internetin tilaa ja tulevaisuutta.

Freedom Online Coalition on merkittävin maailmanlaajuinen hallitustenvälinen ihmisoikeusjärjestö, joka edistää ihmisoikeuksien toteutumista internetissä. FOC:n toiminnassa keskeistä on internetiin ja digitalisaatioon liittyvän ohjeiston kehittäminen, diplomaattinen koordinaatio sekä yhteistyö kansalaisyhteiskunnan, tutkijayhteisön ja yritysten kanssa.

Suomen johdolla on kuluneen vuoden aikana lisätty FOC:n näkyvyyttä YK:n ihmisoikeusneuvostossa, kutsuttu koolle FOC:n diplomaattiverkostot Genevessä (YK:n ihmisoikeusneuvosto) ja Pariisissa (Unesco) sekä New Yorkissa (YK), viimeksi mainittu yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Verkottumista Piilaakson yritysmaailman kanssa edistetään Suomen ja Itävallan johdolla perustetussa Silicon Valley -työryhmässä. FOC:n dialogia afrikkalaisten jäsenmaiden sekä Afrikan unionin ihmisoikeustoimijoiden kanssa on pyritty vahvistamaan Afrikkaan suuntautuvilla FOC-tilaisuuksilla.

Ministerikokouksessa peilattiin internetmaailman muutosta viimeisten 10 vuoden aikana

FOC-maiden ministerikokous 3. joulukuuta toi yhteen lähes kaikkien 34 jäsenmaan ulkoministerit pohtimaan vapaan, kaikille avoimen ja oikeudenmukaisen internetin tilaa. Digitaalinen murros on luonut uusia mahdollisuuksia demokraattiselle osallistumiselle. Internetin ja digitaalisten teknologioiden avulla on luotu uusia tapoja ansaita elantoa ja saada tietoa sekä kehitetty kansalaisvaikuttamisen alustoja, joissa monimuotoiset äänet pääsevät esiin. Ne mahdollistavat kansalaisille myös vallan käyttöön liittyvien epäkohtien ja epäsuhtaisuuden kyseenalaistamisen.

Digitaalinen kuilu on kuitenkin edelleen olemassa, vaikka internetin käyttäjämäärät lisääntyvät. Disinformaatio sekä verkossa tapahtuva kiusaaminen ja häirintä, joka usein kohdistuu erityisesti naisiin ja nuoriin, rapauttavat luottamusta internetympäristöön ja demokratiaan. Autoritaaristen valtioiden käyttäessä internetiä poliittisiin tarkoitusperiin, on tärkeää yhä vahvemmin ja yksissä tuumin eri toimijoiden kanssa puolustaa internetiä, jossa ihmisoikeudet toteutuvat. 

Korkean tason puhujat: FOC:n rooli tärkeämpi kuin koskaan ennen

Tilaisuutta isännöinyt ulkoministeri Pekka Haavisto totesi, että FOC:n rooli ihmisoikeuksien puolustajana on nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen. Digitaalisen yhdenvertaisuuden puuttuminen ei ole tosiasia pelkästään globaalin pohjoisen ja etelän välillä vaan myös Suomessa. On tärkeää huomioida, miten eri väestöryhmät kuten ikäihmiset pääsevät palveluiden ääreen yhä vahvemmin digitalisoituvassa maailmassa.

Maailmanlaajuisesti yhteensopiva ja avoin Internet voi ehkäistä globaalia vastakkainasettelua ja vahvistaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää sekä ihmisoikeuksien toteutumista.

Freedom Online Coalition perustettiin vuonna 2011 Yhdysvaltain silloisen ulkoministeri Hillary Rodham Clintonin ja Alankomaiden ulkoministeri Uri Rosenthalin johdolla. Tämän vuoden ministerikokouksen avauspuheessa Clinton kritisoi voimakkaasti suuria internet- ja teknologiayrityksiä ja totesi näiden mahdollistavan autoritaaristen valtioiden toimia kansalaisoikeuksien rajoittamiseksi. Toiminnalla myös piilotellaan ihmisoikeusloukkauksia taloudellisten voittojen saavuttamiseksi.

Clinton painotti Freedom Online Coalitionin toiminnan jatkumisen tärkeyttä muuttuvassa maailmassa, jossa on lisääntynyt tarve puolustaa demokratiaa autoritaaristen hallintojen nousua vastaan.

Paneelikeskustelussa painotettiin, että tulevaisuudessa on yhä vahvemmin rakennettava yhteyksiä maihin, joissa kamppaillaan internetiin liittyvän vallankäytön kanssa. Yhteyksiä on tärkeää rakentaa erityisesti kehittyviin maihin sekä yritys-, kansalaisyhteiskunta- ja tutkijayhteisön toimijoihin. FOC:n olisi hyvä pystyä tarpeen vaatiessa ottamaan kantaa maakohtaisiin tilanteisiin, kun ihmisoikeuksia loukataan.

Helsingin julistus ohjaa kohti yhdenvertaisempaa maailmaa 2020-luvulla

Ministerikokouksessa julkaistiin FOC-maiden Helsingin julistus (Freedom Online Coalition 10th Anniversary Helsinki Declaration), joka ohjaa FOC:n toimintaa 2020-luvulla. Suomen johdolla neuvotellussa juhlavuoden julkilausumassa FOC-maiden ulkoministerit uudelleen vahvistivat sitoumuksensa puolustaa ihmisoikeuksia internetissä.

Julistuksessa FOC antaa vahvan viestin edistää kaikille avointa, vapaata ja turvallista internetiä sekä ihmisoikeusperustaista digitalisaatiota. Näitä tavoitteita FOC-maat edistävät vaikuttamalla entistä näkyvämmin YK:n ihmisoikeusfoorumeilla ja alueellisilla foorumeilla sekä tiivistämällä yhteistyötä eri alojen toimijoista koostuvan FOC:n neuvoa-antavan verkoston kanssa.

Ensi vuonna FOC:n puheenjohtajamaana toimii Kanada. Kanada keskittyy kaudellaan erityisesti internetiin pääsyyn, digitaaliseen lukutaitoon, kansalaisvaikuttamiseen sekä kaikille turvalliseen verkkoympäristöön.

Tutustu tarkemmin FOC-maiden Helsingin julistukseen Freedom Online Coalitionin verkkosivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lue lisää Suomen puheenjohtajuuskaudesta ulkoministeriön verkkosivuilla