Nätverksprogram för högskolor blir ny utvecklingssamarbetsform"Det nätverkssamarbete mellan högskolorna i Finland och i utvecklingsländerna som nu inleds stöder utmärkt principerna för Finlands utvecklingspolitik", konstaterade chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Ritva Jolkkonen i samband med att programmet offentliggjordes. I det treåriga pilotprojekt som presenterades tisdagen den 16 mars i Helsingfors ingår både student- och lärarutbyte. Projektet finansieras med utrikesministeriets utvecklingssamarbetsmedel och för programmets förvaltning ansvarar Centret för internationellt personutbyte (CIMO).

Jolkkonen påpekade att den viktigaste punkten i Finlands nya utvecklingspolitiska program är skapandet av varaktiga partnerskap. Det är exakt detta det är fråga om vid nätverkssamarbetet mellan Finlands och u-ländernas högskolor. Dessutom strävar man efter att inom utvecklingssamarbetet koncentrera sig på sådana ämnesområden där Finland kan bringa ett särskilt mervärde till förhållandet. Utbildningsstödet är ett av tyngdpunktsområdena i det utvecklingspolitiska programmet.

Det utvecklingspolitiska programmets tyngdpunktsområden kan även skönjas i valet av målländer, Afrika söder om Sahara är ju ett av utvecklingssamarbetets viktigaste mål. Av Finlands långvariga utvecklingssamarbetsparter är Peru, Egypten och Namibia med i nätverksprogrammet. Dessa så kallade övergångsländer har utvecklats så väl att man i relationerna mellan Finland och dem håller på att övergå från utvecklingsbistånd till normala handelsförbindelser. Nätverkssamarbetet som baserar sig på ömsesidighet är en utmärkt form av samarbete för denna övergångstid.
För projektet som genomförs under 2004-2006 har man reserverat 2,5 miljoner euro. Avsikten är att man under pilotskedet skall sända 140 finländska studerande till högskolor i målländerna och ta emot 220 studerande till Finland. Inom lärarutbytet strävar man efter att sända ut 65 finländska lärare och ta emot 45 högskolelärare från u-länderna. Om en eventuell fortsättning på programmet beslutas på basis av erfarenheterna av detta treåriga pilotprojekt.

CIMO:s direktör Ulla Ekberg å sin sida berättade att det i Afrika söder om Sahara inte finns motsvarande EU-administrerade utvecklingsprojekt, det är alltså i det hänseendet fråga om ett nytt område. Inom högskolevärlden finns det en tydlig efterfrågan på ett dylikt samarbete, programmet har under hela planeringsperioden haft ett kraftigt stöd på fältet. Man håller som bäst på att ta fram material för broschyrer om projektet. Dessa skall hjälpa högskolorna att hitta samarbetsparter. Om detta informeras dessutom både via de finska representationerna i målländerna och via målländernas representationer i Finland.
opettajat
opiskelijat
opiskelu