Ansökningsomgång öppnad: Statsunderstödet till internationella icke-statliga organisationer uppmärksammar kvinnors rättigheter

Ansökningsomgång öppnad: Statsunderstödet till internationella icke-statliga organisationer uppmärksammar kvinnors rättigheter

Utrikesministeriet öppnar en ansökningsomgång för statsunderstöd till internationella icke-statlig organisationers utvecklingssamarbete 2017–2018. Ansökningsomgången betonar utvecklingssamarbete som stöder kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Ansökningstiden går ut den 16 mars 2017.

Finland har länge arbetat för att förbättra kvinnors och flickors ställning och rättigheter. Detta centrala utvecklingspolitiska mål prioriteras också i statsunderstödet till internationella icke-statliga organisationer 2017. Internationella organisationer kan söka om understöd för att främja kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, internationellt eller lokalt. Särskilt uppmärksammas utvecklingssamarbete som förbättrar tjänster riktade till ungdomar och tillgång till preventivmedel och trygga aborter. Sammanlagt 9 miljoner euro har reserverats för detta ändamål.

Stödet till internationella organisationer ökar Finlands totala finansiering till arbetet för kvinnors och flickors rättigheter. Med finansieringen stöder Finland också Nederländernas och Belgiens initiativ She Decides, med syfte att trygga finansieringen för de organisationer som drabbas av Förenta staternas planerade nedskärningar i anslagen.

Under ansökningsomgången kan internationella organisationer också ansöka om stöd för arbete som stärker det civila samhällets verksamhetsförutsättningar och demokratin i samhället. Sammanlagt 1,2 miljoner euro har reserverats för denna typ av samarbete.

Ansökningsomgången för statsunderstöd till internationella icke-statliga organisationer hålls vartannat år från och med 2017. Anslagen kommer att variera. Utöver detta kan enheter vid utrikesministeriet vid behov arrangera enskilda ansökningsomgångar för internationella organisationer. Under tidigare ansökningsomgångar har utrikesministeriet bland annat understött människorättsaktivister.

Ytterligare information: Ansökningsblanketten (på engelska)

Muualla verkossa