Kaupan esteiden poistaminen

Ulkoministeriö tarjoaa yrityksellesi kaupan esteiden poistamiseen tähtäävää palvelua. Jatkuvan vuoropuhelun käyminen yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta toimimme mahdollisimman tehokkaasti esteiden poistamiseksi.

Kaupan esteitä ovat kaikki sellaiset viranomaistoimet, jotka rajoittavat tuotteiden markkinoillepääsyä. Kaupan esteitä voivat olla esimerkiksi

  • korkeat tullitasot
  • tehottomat ja kustannuksia tarpeettomasti lisäävät tuonti-, vienti- ja tullimuodollisuudet
  • ulkomaisia yrityksiä tai tuotteita syrjivät tekniset määräykset
  • puutteellinen teollis- ja tekijänoikeuksien suoja
  • sääntelyä koskevan läpinäkyvyyden puute.

Miten tunnistat kaupan esteen?

Parhaat mahdollisuudet kaupan esteiden poistamiseen on olemassa silloin, kun kaupan esteisiin liittyy jonkin kansainvälisen velvoitteen kuten Maailman kauppajärjestö WTO:n määräysten tai kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa sovittujen pelisääntöjen rikkomus.

Jos kyse on investoinneista, voidaan ongelmaan puuttua tehokkaimmin silloin, kun kyseessä olevan maan kanssa on investointien edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus.

Kaupan esteiden tunnistamiseksi voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä, jotka perustuvat kansainvälisissä kauppapoliittisissa sopimuksissa oleviin perusperiaatteisiin. 

Syrjimättömyys

Kohteleeko kyseinen toimenpide ulkomaisia ja kotimaisia tuotteita, investointeja ja toimijoita syrjimättömästi?

Suhteellisuus

Käytetäänkö kyseisessä toimenpiteessä sellaisia keinoja, jotka ovat mahdollisimman vähän kauppaa rajoittavia, kun otetaan huomioon toimenpiteen taustalla oleva tavoite? Voisiko kyseisen tavoitteen saavuttaa vähemmän kauppaa rajoittavin keinoin?

Kansainvälisten käytäntöjen mukaisuus

Vastaako kyseessä oleva toimenpide perusperiaatteiltaan ja toteutukseltaan yleisesti kansainvälisessä kaupassa noudatettavaa käytäntöä? Poikkeaako se olennaisilta osiltaan mahdollisista olemassa olevista kansainvälisistä standardeista?

Määrällisten rajoitusten kielto

Sovelletaanko tavaroiden tuontiin tai vientiin määrällisiä rajoituksia tai vienti- tai tuontikieltoja?

Varojen vapaa siirto

Voidaanko investointeihin liittyviä maksuja siirtää vapaasti maahan ja maasta?

Läpinäkyvyys

Ovatko kyseistä toimenpidettä koskevat yksityiskohdat ja toimintaohjeet julkaistu selkeästi ja tarpeeksi hyvissä ajoin, jotta yksityisellä sektorilla on ollut aikaa sopeutua niihin?

Ilmoita kaupan esteestä

Ilmoita kaupan esteestä ulkoministeriöön sähköpostitse osoitteeseen teamfinland(a)formin.fi tai puhelimitse numeroon 0295 351 133. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään vasta yritykseltä saadun suostumuksen jälkeen.

Lisätietoja

Suomessa kaupan esteistä vastaavia viranomaisia ovat ulkoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Ulkoministeriö vastaa kaupan estetyön yleiskoordinaatiosta ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävästä kaupasta.

Yhteystiedot:

Ulkoministeriö
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, markkinoillepääsy-yksikkö
puh: 0295 351 133
PL 413, 00023 Valtioneuvosto
sähköposti: teamfinland(a)formin.fi


Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvat sisämarkkinakysymykset eli kauppa EU-maiden kanssa. Lisätietoja TEM:n verkkosivuilta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Hyödyllistä tietoa yrityksille viennistä EU:n ulkopuolelle ja tuonnista EU-alueelle löytyy EU-komission Access2Markets-palvelusta.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tässä palvelussa myös

Tämän sivun sisällöstä vastaa