Team Finland -toiminta ulkoministeriössä

Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot valvovat ja edistävät Suomen taloudellisia etuja ulkomailla. Maantieteellisesti laaja edustustoverkko tarjoaa yrityksille viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä julkisia palveluja yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Ulkoministeriö osana Team Finland -verkostoa edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Ulkoministeriö palvelee muun muassa seuraavilla Team Finland -toiminnan sektoreilla.

Vaikuttaminen Suomen globaaliin toimintaympäristöön

Suomen taloudellisia ulkosuhteita hoidetaan ulkoministeriössä. Ulkoministeriön tehtäviin osana Team Finland -verkostoa kuuluu globaalissa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi ja niihin vaikuttaminen – muun muassa kaupan esteiden raivaaminen sekä avoimen, kilpailua edistävän kansainvälisen toimintaympäristön tukeminen.

Globaalin toimintaympäristön muutokset vaikuttavat suoraan kansainvälisillä markkinoilla toimiviin yrityksiimme. Muutoksissa voi olla kyse esimerkiksi kohdemarkkinan korotetuista tuontitulleista, kauppaa hankaloittavista uusista sertifiointivaatimuksista, kilpailijan tuotteiden polkumyynnistä, EU:n vapaakauppasopimusneuvotteluista tai Maailman kauppajärjestö WTO:n kauppaneuvottelukierroksen suunnasta.

On tärkeää, että ulkomailla toimivat suomalaisyritykset välittävät verkostolle tietoa mahdollisesti kohtaamistaan kaupan esteistä, jotta niihin pystytään yhteisesti vaikuttamaan.

Suuri osa Suomen kauppapolitiikasta on EU:n yhteistä kauppapolitiikkaa. Merkittävä osa suomalaisyritysten taloudelliseen toimintaympäristöön ja toiminnan edellytyksiin liittyvästä vaikuttamisesta on kuitenkin kansallista toimintaa.

Kaupan esteiden poistaminen

Kaupanesteitä ovat kaikki sellaiset viranomais- ja yksityissektorin toimet, jotka rajoittavat tuotteiden markkinoillepääsyä.

Kaupanesteitä voivat olla esimerkiksi korkeat tullitariffit, kustannuksia tarpeettomasti lisäävät tuonti-, vienti- ja tullimuodollisuudet, ulkomaisia yrityksiä tai tuotteita syrjivät tekniset määräykset, puutteellinen teollis- ja tekijänoikeuksien suoja sekä sääntelyä koskevan läpinäkyvyyden puute.

Sopivin väline yksittäisen kaupanesteen poistamiseksi valitaan tapauskohtaisesti ongelman yksityiskohtaisen analyysin jälkeen.

Ongelmia voidaan ratkoa muun muassa kahdenvälisin keinoin, esimerkiksi ministerivetoisten vientiä ja kansainvälistymistä edistävien matkojen yhteydessä, Euroopan komission avulla ja monenkeskisen yhteistyön kautta. Samanaikaisesti voidaan käyttää useaa eri keinoa.

Laajan edustustoverkon avulla suora kahdenvälinen vaikuttaminen on mahdollista. Usein ulkoministeriö pyytää Euroopan komissiota käsittelemään ongelmaa samanaikaisesti, jolloin viestin perille saaminen tehostuu.

Kahdenvälinen vaikuttaminen perustuu usein EU:n kolmansien maiden kanssa solmimiin sopimuksiin ja niissä luotuihin ongelmanratkaisumekanismeihin. Myös Suomella on kahdenvälisiä sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, joiden yhteistyömekanismeja voidaan käyttää hyödyksi kaupanesteiden selvittämisessä, esimerkiksi Suomen ja Venäjän välinen talouskomissio.

Monenkeskinen yhteistyö kaupanesteiden poistamiseksi tapahtuu Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Euroopan komissio hoitaa neuvottelut WTO:ssa EU:n jäsenvaltioiden asettamien kauppapoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Suomeen suuntautuvien investointien edistäminen

Ulkoministeriön tehtävänä on lisätä Suomen tunnettuutta houkuttelevana kohteena ulkomaisille suorille sijoituksille. Se edellyttää aktiivista, pitkäjänteistä työtä ulkomailla.

Ulkomaisten sijoitusten mukanaan tuomat taloudelliset, teknologiset ja työllisyyttä tukevat positiiviset vaikutukset on havaittu maailmanlaajuisesti. Investointien houkuttelusta on muodostunut intensiivistä toimintaa, jossa kaikki kilpailevat kaikkia vastaan – teollisuusmaat keskenään, kehitysmaat toisiaan vastaan sekä teollisuus- ja kehitysmaat keskenään.

Kireässä kansainvälisessä kilpailussa ulkoasiainhallinto markkinoi Suomea yhteistyössä Invest in Finlandin kanssa. Invest in Finland on ulkomaisia sijoituksia Suomeen edistävä organisaatio.

Käytännössä ulkoasiainhallinto avustaa Invest in Finlandia Suomen kannalta kiinnostavien toimialojen ja kohdemaiden määrittelyssä ja asiakashankinnassa kohdemaissa sijaitsevien edustustojen kautta.

Kohdemaiksi pyritään valitsemaan erityisesti sellaisia maita, joiden ulkomaille suuntautuvat investoinnit ovat huomattavat tai voimakkaassa kasvussa ja jotka vastaavat valittuja toimialoja.

Suomea markkinoidaan sijoituskohteena myös tärkeimpien korkean tason kansainvälisten tapaamisten ja vierailujen yhteydessä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa