Utrikesminister Tuomioja: Ryssland inför ett nytt skede

Utrikesminister Erkki Tuomioja anser att Ryssland håller på att närma sig ett nytt skede i sin historia. Han talade vid ett expertseminarium tidigt på lördagen finländsk tid i Ottawa i Kanada.

Ryssland upplevde revolutionära tider under Gorbatjovs och Jeltsins år. Situationen var ibland orolig, ibland avstannad och ofta instabil. Medborgarsamhället började framstå som en verklig påverkare.

Nu betonar Putins förvaltning vikten av ordning och att bygga en stark stat. Landet är politiskt stabilt, men det har också förekommit oroväckande tendenser, såsom påtryckning av medierna, påminde Tuomioja. ”Knappast tror någon att vi sett slutet på förändringen. Utvecklingen av de ryska ekonomiska strukturerna och ett välståndsnätverk i samhället kräver ännu väldiga ansträngningar.” Han konstaterade att ”internationellt sett förblir Ryssland en stormakt som söker sig en ny ställning.”

Tuomioja ansåg det som väsentligt att förändringen i Ryssland anpassas till förändringen, harmoniseringen och integreringen i hela Europa. Han påpekade att europeiseringen av Ryssland är ett gemensamt godkänt mål, inte blott inom Europeiska unionen, utan också i själva Ryssland.

Tuomioja konstaterade att ryssarna själva naturligtvis väljer Rysslands riktning. Han betraktade det dock som betydelsefullt och uppmuntrande att Ryssland är öppet för en växelverkan med sina kumpaner. ”Ryssland har klart gjort sitt val. Det utgör en del av det nya Europa.”

De mänskliga rättigheterna bör respekteras

Tyngdpunkten i den finländska politiken gentemot Ryssland är nu i handeln och det praktiska samarbetet, sade Tuomioja. Finlands östgräns är den enda gemensamma gränsen mellan EU och Ryssland och i skötseln av gränsfrågor har Finland mycket att bestyra. Till exempel närområdessamarbetet är livligt. Det finns rikligt med småskaliga projekt och människorna har mycket att göra med varandra över gränsen.

Den praktiska verksamheten och deltagandet utgör kärnan också i EU:s ryska strategi, något som Finland varit aktivt med om att utveckla. ”Detta innebär inte att politiken skulle ha utelämnats från politiken beträffande Ryssland. Strategin, som syftar till en bindning, är möjlig bara om alla medlemmar av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE respekterar gemensamma stadganden och principer både i sin inrikes- och i sin utrikespolitik.”

Dialogen med Ryssland bör hela tiden inbegripa att man följer upp förverkligandet av de gemensamma stadgandena och principerna, sade Tuomioja. På motsvarande sätt tillämpar EU en långfristig och gemensam strategi visavi Ryssland. Denna baserar sig på avtalet om partnerskap och samarbete, där de politiska och praktiska elementen förenas.

”Det är viktigt att OSSE aktivt kan verka för att lösa konflikter inom det forna Sovjetunionens område, såsom i Nagorno-Karabah, Tjetjenien och Moldova. OSSE bör också stärka demokratin i Vitryssland oberoende av hur frustrerande effekten av denna verksamhet än ibland kan förefalla”, betonade Tuomioja.

Enligt Tuomioja påverkas säkerheten i Europa och i världen i stor utsträckning av hur Ryssland respekterar mänskliga rättigheter och minoriteternas rättigheter. Likaså är den politik som Ryssland bedriver gentemot sina grannländer av betydelse.Transatlantic relations, the European Union and Canada

Venäjä