Finland deltar i EU:s krishanteringsövning

Finland deltar i EU:s krishanteringsövning

Pressmeddelande 168/2016
12.9.2016

Finland deltar i Europeiska unionens krishanteringsövning Multi-Layer 2016 (ML16) som hålls mellan den 13 september och den 20 oktober 2016. Övningen ordnas av EU:s utrikestjänst och den genomförs nu för tredje gången i alla medlemsländer. Den föregående motsvarande övningen hölls 2014.

Målet med övningen är att förbättra EU:s kapacitet att reagera på kriser, särskilt inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens område. Övningen baserar sig på ett fiktivt scenario som avspeglar dagens komplexa kriser ‒ en utdragen lokal kris som har gränsöverskridande effekter. Under övningen grundar EU både en militär och en civil krishanteringsinsats under en snabbt eskalerande kris.

I övningen deltar EU:s utrikestjänst, rådet, rådets sekretariat, kommissionen medlemsstaterna (inklusive huvudstäder, EU-representationer och utvalda ambassader) och relevanta EU-delegationer.

I Finland genomförs övningen förvaltningsövergripande och i samarbetet deltar förutom utrikesministeriet också försvarsministeriet, huvudstaben, inrikesministeriet och statsrådets kansli.

Det är frågan om en så kallad desktop-övning som fokuserar på beslutsfattande och planering. I övningen deltar inga trupper.

Ytterligare information: Leena Pylvänäinen, utrikesministeriets politiska avdelning, tfn 0295 351 323, och Jussi Vienonen, försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, tfn 0295 140 013.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och försvarsministeriets fornamn.efternamn@defmin.fi.

Tässä palvelussa myös