Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna

Finland beviljar stöd till familjeplanering i utvecklingsländerna

Pressmeddelande 130/2017
11.7.2017

Finland stärker sitt arbete när det gäller flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländerna. Finland meddelade i dag, i samband med den internationella familjeplaneringskonferens som just nu hålls i London, att landet beviljar finansiering till ett belopp av 21,3 miljoner euro. Stödet anvisas i huvudsak till FN:s befolkningsfond UNFPA och till internationella civilsamhällesorganisationer.

”Så länge inte ens hälften av de afrikanska kvinnor som lever i äktenskap eller samboförhållande får fatta egna beslut i frågor som rör sex och prevention kan man inte förvänta sig att befolkningsökningen i Afrika ska avta. Här handlar det om alla kvinnors välbefinnande, men också om de globala målen för hållbar utveckling” säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

I utvecklingsländerna finns det fortfarande ca 214 miljoner kvinnor som inte har möjlighet till önskad familjeplanering. En särskild utmaning med tanke på framtiden är de stora unga åldersklasserna som behöver många olika tjänster i relation till preventivmedel.

Tack vare utvecklingsländernas egna insatser och internationellt stöd har man trots allt åstadkommit en hel del.

”Över 300 miljoner kvinnor i de fattigaste länderna i världen kan nu använda moderna preventivmedel, och det beräknas ha förhindrat 82 miljoner oönskade graviditeter, 25 miljoner farliga aborter och 125 000 fall av mödradödlighet”, berättar minister Mykkänen.

Av det stöd som Finland nu offentliggjort utgör 18 miljoner euro allmän finansiering till FN:s befolkningsfond UNFPA. UNFPA arbetar för att varje graviditet i världen ska vara önskad, varje förlossning säker och ungas möjligheter ska bli verklighet. Finland har länge varit en av organisationens huvudfinansiärer.

Det krävs framför allt insatser nu, när attityderna gentemot flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter har blivit hårdare på det internationella planet. Förenta staternas nedskärningar i finansieringen har äventyrat en stor del av de internationella befolkningsprogrammen.

Under den internationella She Decides-konferensen i våras lovade Finland att finansiera arbetet med 20 miljoner euro. Denna finansiering inbegrep bilaterala utvecklingsprogram i Somalia, Afghanistan och Kenya samt humanitärt biståndsarbete i Syrien. En betydande del av finansieringen kanaliseras via internationella civilsamhällesorganisationer.

Det stöd som nu offentliggjorts utgör en del av Finlands planmässiga arbete för flickors och kvinnors rättigheter, men det ökar inte Finlands anslag för utvecklingssamarbete.

Ytterligare information: Gisela Blumenthal, rådgivare, tfn 040 7680 360, Pasi Rajala utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.