Euroopan neuvosto tarkastelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa Suomessa

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi tänään 2.9.2019 ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa, jossa se arvioi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa.

GREVIO antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. GREVIO pitää Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman (2018-2021) hyväksymistä osoituksena poliittisesta tahdosta sopimuksen täytäntöön panemiseksi. GREVIO nostaa esille myös naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) asettamisen sekä maksuttoman puhelinpalvelun, Nollalinjan perustamisen. GREVIO pitää tervetulleena myös uhreille annettavien palvelujen lisäämisessä tapahtunutta edistystä ja huomioi myönteisenä kehityksenä muassa seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen.

GREVIO nostaa samalla esille useita asioita, jotka edellyttävät parannusta. Tällaisia ovat erityisesti ammattilaisten kouluttamiseen liittyvät seikat. Kouluttamiseen liittyvät kysymykset liittyvät GREVIOn mukaan vaikeuksiin reagoida riittävästi kaikkiin naisiin kohdistuvan väkivallan muotoihin sekä lähestymiskiellon määräämiseen. GREVIO kiinnittää erityistä huomiota myös lasten asemaan sekä oleskeluluvan myöntämiseen liittyviin kysymyksiin. Muina keskeisinä parannusta edellyttävinä seikkoina GREVIO mainitsee muun muassa sukupuolittuneen näkökulman vahvistamisen, syrjinnänkiellon noudattamisen ja uhrikeskeisen näkökulman yleissopimuksen täytäntöönpanossa. GREVIO myös katsoo, että Suomessa on tarve varmistaa riittävät resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle ja tukea järjestöjä työssään sekä ryhtyä toimenpiteisiin muun muassa tiedon keräämiseksi ja uhrien tukemisen varmistamiseksi.

Nyt kyseessä oleva arviointi on ensimmäinen Suomea koskeva. GREVIO teki maavierailun Suomeen syksyllä 2018.

Raportti toimitetaan Istanbulin sopimuksen osapuolten komitealle. Komitea voi antaa Suomelle suosituksia GREVIOn raportissaan antamien näkemysten täytäntöönpanemiseksi.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Satu Sistonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 789

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.