Europadomstolen avförde klagomål i ulämningsfall av utlänning

Europadomstolen avförde klagomål i ulämningsfall av utlänning

Pressmeddelande 148/2015
5.6.2015

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har avfört ett klagomål i ett fall som gällde sannolikheten för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling av en utlänning i Uruguay.

I fallet var den klagande efterlyst för utpressning i Uruguay. Enligt den klagande uppfyller fängelseomständigheterna i Uruguay inte normerna enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter och sålunda skulle ett utlämnande stå i strid med Finlands konventionsförpliktelser beträffande artikel 3. Dessutom påstod den klagande att denne inte skulle få en rättvis rättegång i Uruguay.

Europadomstolen ansåg dock att den klagande inte hade påvisat nödvändigt bevismaterial för att motivera sitt påstående. Avgörande i fallet var, att den klagande inte hade kunnat påvisa hur dennes påstående skulle gestalta sig i det egna fallet. Denna brist framhävdes i synnerhet på grund av att den klagande var en av fyra personer som dömts för utpressning i samma fall, och den klagande inte i något skede påvisat att de tre andra personerna som hade fängslats i Uruguay skulle ha blivit föremål för de överträdelser som den klagande var rädd för.

Europadomstolen ansåg därmed att klagomålet var uppenbart ogrundat och avförde klagomålet från sin lista. 

För mera information: lagstiftningssekreteraren Paavo Kotiaho, tfn 0295 35 1175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden.