Finland övertar det Arktiska rådets ordförandeskap

Finland leder arbetet i det Arktiska rådet under de följande två åren. USA överräckte ordförandeskapet till justitieminister Johannes Koskinen under ministermötet i Barrow, norra Alaska, 12-13-10.
I den finländska delegationen ingick också Sametingets ordförande Pekka Aikio, Lapplands läns landshövding Hannele Porkka samt representanter för utrikes- och miljöministerierna. Det arktiska samarbetet koordineras av utrikesministeriet.

Det år 1996 grundade Arktiska rådet är ett samarbetsforum på hög nivå. Rådets primära uppgift är att tackla de mijöutmaningar som den arktiska regionen är föremål för, och att ta ställning till frågor som gäller en hållbar utveckling. Målet är att värna om miljön i den arktiska regionen och att främja det ekonomiska, sociala och kulturella välståndet för befolkningen. Till Arktiska rådets centrala uppgifter hör också att sprida information, uppmuntra till utbildning och väcka intresse för frågor med arktisk anknytning.

Arktiska rådet har åtta medlemsstater: de nordiska länderna, Kanada, USA och Ryssland. Urbefolkningarna deltar permanent. I rådet finns ockå många observatörer; stater, internationella organisationer och medborgarorganisationer.

Enligt minister Koskinen strävar Finland att under sin tvååriga period lyfta Arktiska rådets profil på den internationella arenan och att öka Europeiska unionens engagemang i det arktiska samarbetet. Vidare kommer Finland att inleda en evaluering av rådets verksamhet och struktur, med ambitionen att ytterligare effektivare det arktiska miljöskyddet och att förtydliga verksamheten som bygger på principerna om en hållbar utveckling. Enligt Koskinen är det nu ytterst angeläget att den värdefulla kunskap och de rekommendationer som Arktiska rådets miljögrupper producerat nu i praktiken tillämpas.

Minister Koskinen betonade i sitt anförande det Arktiska rådets unika sammansättning; urbefolkningen deltar aktivt i diskussionen vid samma bord som regeringarnas representanter. Man bör nu fokusera på att dialogen mellan urbefolkningen och representanter for huvudstäderna fortlöper och att förstärka samarbetet mellan aktörerna i de arktiska områdena.

Finland kommer under sin orfdförandeskapsperiod att utveckla bl a den arktiska forskningen och det Arktiska univeristetsprojektet, genom att utnyttja ny ionformationsteknologi kan man främja den arktiska akademiska utbildningen. Universitetets tillfälliga sekretariat finns i Rovaniemi, vid Lapplands universitets arktiska centrum. Finland ämnar även under sitt ordförandeskap starta nya projekt för att främja en ny ekonomisk och social utveckling inom t ex trafik- och skogssektorn.

En nationell arbetsgrupp med representanter för olika förvaltningsområden, Lapplands län inklusive samerepresentationen, näringslivet, forskningssektorn och medborgarorganisationerna. I Arktiska rådet råder stora förväntningar på Finlands ordförandeskapsperiod. Finlands avsikt är, att infria dessa i ett nära samarbete med alla medlemsstater och med representanterna för urbefolkningen.

Ytterligare information: Utrikesministeriets enhet för den nordiska dimensionen, tel 09-1341 6187


Minister Koskinens engelska tal